Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 170/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 03 lutego 2004r.10 lutego 2004

Zarządzenie Nr 170/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 03 lutego 2004

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej na wydzierżawienie kioskoprzystanku Zgłobień – Przymiarki (dz. nr 1076) stanowiącego własność gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r nr 46 poz. 543 z póz. zm) w wykonaniu Uchwały Nr VIII/83/03 Rady Gminy Boguchwała z dnia 02 czerwca 2003 roku zarządzam, co następuje:

$ 1

Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu na wynajem kioskoprzystanku Zgłobień – Przymiarki, w składzie:

Przewodniczący – Pan Robert Kloc

Sekretarz - Pan Stanisław Husar

Członek - Pani Zdzisława Dudek

$ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2004 o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy.

$ 3

Komisja poprowadzi przetarg, o którym mowa w $ 1 zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

$ 4

Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku, nieruchomość może być wydzierżawiona

w drodze rokowań przez komisję powołaną w składzie, jak w $ 1.

$ 5

Do wykonania zarządzenia upoważniam Naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Srodowiska.

$ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała