Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 169/04 Wojta Gminy Boguchwała z dnia 03 lutyr 2004r.09 lutego 2004

Zarządzenie nr 169/2004

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 03.02.2004

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne - zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej, inwentaryzacji oraz planowania budżetu Urzędu Gminy Boguchwała oraz podległych placówek oświatowych, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych.
Na podstawie art.30, ust.2 p
kt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jedn.-Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591

z pózn.zm.) oraz § 2 szczegółowych zasad powoływania członków komisji

oraz trybu jej pracy -(Dz.U. Nr.82 z 2002r. poz. 743)

Wójt Gminy Boguchwała zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do określenia trybu zwaną dalej "Komisją" w składzie:

1. Tadeusz Stecyszyn - Przewodniczący Komisji

2. Krzysztof Lassota - Sekretarz Komisji

3. Bogdan Sierpiński - Członek Komisji

4. Elżbieta Kostecka - Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy:

1. Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
z uzasadnieniem,

2. Projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do

składania ofert albo zapytania o cenę,

3. Ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

4. Projektu innych dokumentów, a w szczególności wnioski kierownika

jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała