Protokoły archiwalne do 2006 

polska  angielska
Protokół Nr XXII/0414 grudnia 2004
 

                        Protokół Nr XXII/2004sesji Rady Gminy Boguchwała odbytej w dniu 9 września 2004 r w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Boguchwale.

 

    Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimier  Sułek. Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność posiedzenia.

    W sesji uczestniczyło 20 radnych na 21. Nieobecni: Kazimierz Nieroda.

 

 

    W sesji uczestniczyli także:

-         Wiesław Dronka – Wójt Gminy

-         Adam Kalandyk – Zastępca Wójta

-         Czesław Krawiec- Zastępca Wójta

-         Zofia Jopek – Skarbnik Gminy

-         Bogdan Sierpiński – Sekretarz Gminy

-         Adam Wetula – Sołtys wsi Boguchwała

-         Joanna Chudzicka – Sołtys wsi Racławówka

-         Stefania Buda – Sołtys wsi Nosówka

-         Jan Lis – Sołtys wsi Zgłobień

-         Urszula Zając- Dyrektor Przedszkola w Boguchwale

-         mieszkańcy gminy.

 

       Wójt Gminy Wiesław Dronka zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad

        pkt 4,5,6 dotyczący:

       4) ustalenia sieci szkół podstawowych,

       5) ustalenia sieci gimnazjów,

       6) utworzenia gimnazjum w Zgłobniu.

       Uzasadniając, że do w/w projektów uchwał gmina nie otrzymała od    kuratorium opinii, również Komisje wnioskowały o przedstawieni więcej danych w tym zakresie.

 

       O wyjaśnienie zdjęcia z porządku obrad punktów zgłoszonych przez wójta   poprosili radni ze Zgłobnia Pan Wojciech  Kaszuba i Wiesław Kwasek.

 

       Radni przy 17 za, 1 przeciw, 2 wstrzym,. Zdjęli pkt 4 , 5 i 6 z porządku       obrad.

       Wójt Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu

       uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/03 Rady Gminy

       Boguchwała z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącej uchwalenia       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów

       Alkoholowych na rok 2004.

 

        Zmiana została przyjęta jednogłośnie

                                2

        Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

 

 

                  Porządek obrad:

              -------------------------

       I. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

      II. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

             III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     obsadzenia mandatu radnego,

Ślubowanie,

2)     wprowadzenia zmian w składach stałych Komisji Rady,

3)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

osiedla ,,Koreja ‘’ w Boguchwale,

4)     zmiany uchwały Nr XIV/149/03 Rady Gminy Boguchwała

z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5)     nadania tytułu zasłużony obywatel gminy,

6)     przyjęcia programu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boguchwała na lata 2004-2007,

7)     nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Komendy

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

                   8) wprowadzenia zmian w      budżecie gminy,

                   9) zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/01 z dnia 23.08/2001

                 10) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy

      Boguchwała w przedmiocie zmian granic gminy,

                 11) ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek

                        handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 

                        usługowych dla ludności,

                12) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwal zabudowane budynkiem przedszkola,

13) przekazania w administrowanie dla ZGKiUW ,, GO-KOM’’Spółka z o.o z/s w Boguchwale Cmentarza Komunalnego w Zwieczycy,

                14) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Lutoryżu,

                15)  nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce,

                16) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce,

                17) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kielanówce.

               IV. Zajęcie stanowiska w sprawie proponowanej ugody przez MPWiK   spółka z o.o.

               V.  Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

              VI. Odpowiedzi wójta w ramach zapytań i wolnych wniosków.

                                                        3

             VII. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.    

            VIII. Zapytania i wolne wnioski.

               

               Ad pkt I

       I. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

           Wójt Gminy Wiesław Dronka odebrał ślubowanie od następujących

           nauczycieli:

1.     Katarzyna Guzy – Szkoła Podstawowa Boguchwała,

2.     Artur Bilski – Szkoła Podstawowa Boguchwała,

3.     Ks. Roman Czenczek – nieobecny

4.     Barbara Kania – Zespół Szkół w Zwięczycy,

5.     Agnieszka Pittner – Zespół Szkół w Zwięczycy

6.     Marzena Pacześniak – Zespół Szkół w Zwięczycy

7.     Anna Zych- Gimnazjum w Racławówce.

         

      II. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

           Protokół z ostatniej sesji został odczytany  i przyjęty.

 

        Ad pkt 1) porządku obrad

        ----------------------------------

       Projekt uchwały  w sprawie obsadzenia mandatu radnego przedstawił

       Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek  poinformował, że

       w miejsce radnego P. Jana Gajdka, którego mandat wygasł wstępuje

       z listy Nr 9 Komitetu Wyborczego ,, Przedsiębiorczość i Praca’’ Pan

       Pilecki Andrzej.

      

       Uchwała zapadła jednogłośnie. (19 za)

 

      Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz  Sułek odczytał rotę ślubowania.

      Pan Andrzej Pilecki   złożył ślubowanie.

 

       Ad pkt 2) porządku obrad

       ---------------------------------

               Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składach stałych     Komisji Rady przedstawił przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek. Poinformował, że w związku z objęciem manadatu przez nowego radnego należy   dokonać uzupełnienia w składzie Stałych Komisji  Rady.

 

               Radny Andrzej Pilecki  wyraził chęć pracy w Komisji Edukacji               i Rozwoju Społecznego oraz w Inwentaryzacji Mienia Gminy,

                         4

               Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

        Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

             

              Ad pkt 3)porządku obrad

              ---------------------------------

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Koreja ‘’ w Boguchwale

   przedstawiła Pani Jadwiga Seredyńska.

   W sesji uczestniczyli także autorzy planu.

 

   Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek zapytał  nie ma żadnych przeciwskazań co do budowy budynków  mieszkalnych.Na działkach przez których część proponowana jest droga osiedlowa tj. działki  Pani Elżbiety Dziedzińskiej i Pani Anny Hendzel.

 

 Pani Jadwiga Seredyńska  poinformowała, że w stosunku do planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla ,, Koreja’’ nie ma żadnych zastrzeżeń co do budowy budynków mieszkalnych. Plan jest  opracowany zgodnie z procedurą określoną w ustawie, zawiera  rezerwację pasów terenu pod przyszłą zabudowę, budowę dróg, przy czym szerokość tych pasów i warunki przebiegu wyznaczone zostały stosownie do warunków technicznych.

 

 Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacji, Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Helena Owczarska przedstawiła pozytywną   opinię Komisji.

 Uchwała zapadła jednogłośnie. ( 20 za)

 

  Ad pkt 4) porządku obrad

  ------------------------------------

  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/03 Rady   Gminy Boguchwała z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącej  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych na 2004 rok przedstawiła Kierownik GOPS  Pani Maria Drąg.

  Zmiana uchwały dotyczy prowadzenia świetlicy profilaktyczno-  wychowawczej przy Zespole Szkół w Kielanówce.

 

  Radny Stanisław Rusinek zapytał, czy w związku z powstaniem  świetlicy w Zespole Szkół w Kielanówce zostaną zmniejszone  środki na pozostałe  świetlice.

 

                            5

 Pani Maria Drąg odpowiedziała, że powstanie świetlicy nie spowoduje

 zmniejszenia środków na pozostałych świetlicach.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego Pan Wojciech Kalandyk przedstawił pozytywną opinię Komisji.

 

 Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

 

Ad pkt 5) porządku obrad

--------------------------------

 

  Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony obywatel gminy  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy pan Kazimierz Sułek.

  Poinformował, że w oparciu  o wniosek Komisji Statutowo-   Regulaminowej został opracowany projekt uchwały.

 

  Uchwała zapadła jednogłośnie. (20za)

 

 Ad pkt 6) porządku obrad

 ----------------------------------

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu poprawy porządku i    bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boguchwała na lata 2004-   2007 przedstawił Sekretarz Gminy Pan Bogdan Sierpiński.

 

   Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Filip poinformował, że    Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

   Przewodniczący Komisji podkreślił, że zgodnie z zapisem w uchwale   należy nawiązać ścisłą współpracę z Komendantem Posterunku Policji

   w Boguchwale.

 

  Przewodniczący Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego Pan   Wojciech Kalandyk poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

 

  Komendant Posterunku Policji w Boguchwale poinformował, że

  nie uczestniczył w powstawaniprogramu, ale  wielokrotnie

  rozmawiał z wójtem i sekretarzem gminy w sprawie współpracy.

  Podejmowane są działania mające na celu budowanie formy    współpracy nie tylko z gminą, ale  z samorządem wsi  i szkołami.

  Gmina jest rozległa i trudno dokonywać wszędzie patroli ograniczenie jest spowodowane brak środków finansowych.

  Oznajmił, że jest otwarty na podpowiedzi radnych, zachęca do

                            6

 

  współpracy z dzielnicowymi. Nie bez znaczenia są głosy mieszkańców-  pomaga to przynosić określone efekty.

 Zaznaczył, że przekazanie samochodu na pewno poprawi obecną sytuację pracy policji.

 

 Radny Józef Pytlak zaznaczył, że program  opracowany  jest zbyt obszernie, powinien zawierać podstawowe zagadnienia.

 Ma wątpliwości, czy wymienione w programie jednostki z terenu gminy będą uczestniczyć w jego realizacji.

          Uważa, że podstawowymi sprawami, które nurtują radnych i          mieszkańców to sprawa edukacji i zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

 

 Radny Stanisław Rusinek  poinformował, że ma zastrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa, działania w tym zakresie są niewystarczające.

 

Radny Stanisław Hardyl uważa, że powinna być ścisła współpraca

z sołtysami, radnymi i dzielnicowymi.

 

Radny Kazimierz Filip zwrócił się do Komendanta, aby o ile to możliwe

w zebraniach wiejskich brali udział dzielnicowi.

 

          Radny Wiesław Kwasek zapytał, czy  policjanci wyjeżdżali na interwencje do szkół. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Kazimierz Sułek podkreślił, że bardzo ważna jest profilaktyka, podjęta we właściwym czasie. Przekazany samochód ma być widoczny w gminie,  należy stworzyć do tego warunki,aby tak było.

 

Komendant Policji poinformował, że podejmie działania, aby propozycje

 i uwagi radnych jak również zapisy zawarte w programie były realizowane.

 

Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

 

Ad pkt 7) porządku obrad

-------------------------------

 

           Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu na            rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawił

 

                             7

           Sekretarz Gminy Bogdan Sierpiński. Poinformował, że  projekt niniejszej

           uchwały jest ściśle związany z przyjętym przez radę programe       wcześniej różne koncepcje przekazaniatego samochodu, w efekcie władze gminy doszły do wniosku, że taka forma wykorzytania będzie właściwa i służąca całej gminie.

         

           Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan           Kazimierz Filip przedstawił pozytywną opinię Komisji.

 

          Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

 

            Ad pkt 8) porządku obrad

             ---------------------------------

            Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Jopek.

                       

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan            Kazimierz Filip przedstawił pozytywną opinię Komisji.

 

             Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

 

             Ad pkt 9 ) porządku obrad

             --------------------------------------

             Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy              Nr  XLIV/298/01 z dnia 23.08/2001 przedstawił Sekretarz Gminy

             Bogdan Sierpiński.  Proponowana zmiana dotyczy załącznika do uchwały z 2001 roku w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania

              konsultacji z mieszkańcami gminy, w ten sposób, że pkt. II

              otrzymuje brzmienie:

              ,, Szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ustala Rada Gminy odrębną uchwałą.’’

            

 

              Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Bogdan Dziedzic              przedstawił pozytywną opinię Komisji.

 

              Uchwała zapadła jednogłośnie. (20za)

 

               Ad pkt 10) porządku obrad

                --------------------------------

                Projekt uchwały w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

                z mieszkańcami Gminy Boguchwała w przedmiocie zmian granic

                                  8

                gminy przedstawił Sekretarz Gminy Bogdan Sierpiński.

                          

 

                Wójt Gminy Wiesław Dronka poinformował, że prezydent Miasta                 Rzeszowa wystąpił z propozycją poszerzenia  obecnych granic Rzeszowa:                części sołectwa Przybyszówka- gmina Świlcza

                sołectwo Pogwizdów Nowy, sołectwo Miłocin – gmina Głogów                 Małopolski,

                część sołectwa Budziwój , sołectwo Biała, sołectwo Matysówka                gmina Tyczyn,                sołectwo Załęże, sołectwo Słocina – gmina Krasne,

                sołectwo Zwięczyca – gmina Boguchwała.

                Gmina Boguchwała po połączeniu straci nie tylko finansowo również możliwości rozwoju. W ostatnich latach przybyłoZwięczycy 20 % mieszkańców. Jest to teren, który stale się rozwija.

               Ostatnio wykonano: kanalizację, remontowana jest ul. Jarowa,               przedszkole,  salę gimnastyczną przy szkole w Zwięczycy.

               

               Przewodniczacy Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek oczytał pismo               Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz uchwałę Rady Powiatu w sprawie   zmiany granic.              

 

               Bogdan Sierpiński Sekretarz Gminy zapoznał z procedurą zmiany                granic.

               Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy i znosi gminy

              oraz ustala ich  granice. Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia               przez właściwego ministra ds. administracji publicznej opinii               zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

              W gminie Boguchwała proponuje się przeprowadzenie konsultacji              we wszystkich sołectwach gminy, konsultacja obejmie wszystkich              obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.

              Szczegółowy program konsultacji w sołectwach wyznaczy wójt            w drodze

zarządzenia.  Ankiety konsultacyjne zostaną dostarczone              mieszkańcom sołectwa i zebrane przez członków rady sołeckiej

              i pracowników urzędu gminy.

           

 

     Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za).

             

 

                                                                      

                               9

                Ad pkt 11) porządku obrad

                ---------------------------------

                Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz                 zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów                  gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności przedstawił

                Zastępca Wójta Adam Kalandyk. Podkreślił, że jest to począ   regulacji  funkcjonowania placówek na terenie gminy. Istnieją sygnały, że takiej regulacji należy dokonać. W związku z powyższym                proponuje się radzie, aby ta kwestia została uregulowana w                                 sposób przedstawiony w projekcie uchwały.

               

 

                Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Sułek stwierdził, że                uchwała jest potrzebna, ale nie jest  przygotowana kompleksowo, brak

                jest regulacji co do handlu w niedziele i święta.

                W § 2 uchwały nie wymieniono wszystkich placówek np.

                dotyczących organizacji zabaw, festynów przez takie organizacje jak                 OSP i inne. Proponuje zdjęcie z porządku obrad, ale dopiero po                wysłuchaniu Komisji i radnych.

                Brak również wskazania, która z komisji Rady odpowiada za nadzór wykonania uchwały, sugerował by odpowiedzialną była Komisja

                 Statutowo-Regulaminowa. Odnośnie handlu wskazanym, by było                 dokonanie konsultacji wśród mieszkańców, można to zrobić np.

                przy konsultacji w sprawie zmiany granic gminy.

              

 

                Przewodniczący Komisji Statutowo-Reglaminowej Pan Bogdan           Dziedzic poinformował, że komisja proponuje dokonanie zmiany w

                § 1 uchwały: ,, godziny otwierania i zamykania placówek handlu                detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

                dla ludności, zwanych dalej ,, placówkami’’ , określa się w przedziale

                czasowym pomiędzy godziną:

                1.podmioty handlu detalicznego 6:00, a 22:00,

             2. zakłady usługowe dla ludności : 6:00, a 22:00

             3. zakłady gastronomiczne: 6:00, a 24:00.

 

           Komisja Inwentaryzacji Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska

           proponuje zamykanie placówek handlowych o godz.23.00, natomiast

           wprowadzić ograniczenie handlu w niedzielę i święta.

              

            Zastępca Wójta Adam Kalandyk poinformował radnych, że przygotwany

            projekt niniejszej uchwały miał na celu rozpoczęcie regulacji

                                                        10

 

           funkcjonowania handlu w gminie.

 

           Radny Józef  Pytlak proponuje, aby przyjąć przedstwiony projekt            uchwały dokonując później stopniowych korekt.

 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek poinformował, że

          uchwałę należy zdjąć z porządku obrad sesji. Opracować kompleksowo

          z uwzględniem wniosków podczas dyskusji.

 

          Za zdjęciem uchwały z porządku obrad głosowało:

          12 radnych, 5 przeciw, 1 wstrzym.

 

        Uchwała została zdjęta z porządku obrad.

 

        Ad. pkt 12) porządku obrad

        ----------------------------------

       Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości          położonej w Boguchwale zabudowanej budynkiem przedszkola       przedstawił Zastępca Wójta Czesław Krawiec.

       Poinformował, że  zostały zaproponowane następujące zmiany w

       stosunku do poprzedniej uchwały:

       a) ZAPEL –Serwice chce pomniejszyć sprzedaż gruntu o łącznej

           powierzchni ok. 0,033 ha i utrzymać kwotę sprzedaży zaproponowaną

           przez gminę 286.059 zł,

        b) na wyłączoną część gruntu 0,33 ha ZAPEL- Serwis proponuje spisanie

            umowy użyczenia.

        Przedstawione warunki podkreślił Zastępca Wójta są do przyjęcia i dla

       unormowania stosunków własnościowych przedszkola i trwających

       od 2 lat negocjacji , a także dla dzieci i rodziców korzystających        z przedszkola.

 

 

         Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan

         Kazimierz Filip przedstawił  następujące stanowisko komisji:

         

         Negatywnie zaopiniować proponowany projekt uchwały w sprawie

         nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale

         zabudowanej budynkiem przedszkola, wnioskując jednocześnie

         o rozważenie możliwości budowy nowego przedszkola.

        Wykonanie remontu pochłonie duże środki finansowe. Sprawy        własnościowe są w toku nie należy śpieszyć się z kupnem.

                                                        11

 

        Przewodniczący Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego Pan Wojciech        Kalandyk stwierdził, że przez długi czas był zwolennikiem budowy         nowego przedszkola , ale po rozmowie z dyrektorem szkoły w Boguchwale        i rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola uważa, że należy        przedszkole remontować. Przemawia za tym pogorszenie warunków

nauczania w szkole, brak parkingu. W ciągu 2 lat gmina może wykonać       remont przedszkola.

 

 

    Radny Bogdan Dziedzic jest przeciwnikiem przenoszenia przedszkola

   do szkoły, takie połączenie pogorszy warunki szkoły i przedszkola.

   Przedszkole należy kupić i wyremontować, a w przyszłości pozyskać   teren pod budowę, a stare przedszkole sprzedać.

 

   Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy Pani Helena

  Owczarska odczytała protokół komisji, który zawiera szczegółowy opis   dokonanej wizji lokalnej z udziałem Wójtów i Dyrektora Przedszkola.

 Komisja uznała, że budynek przedszkola jest w miarę zadbany, ale wymaga

  remontu.Najbardziej ekonomicznym jest zakup istniejącego przedszkola i   wykonanie remontu.

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Rusinek poinformował, że  koncepcja przeniesienia przedszkola do szkoły nie jest trafna. Jest za jego  kupnem.

 

 Radny Józef Kuter stwierdził, że po oględzinach, uważa, że najlepszym

 rozwiązaniem jest jego kupno i remont, a wdalszej przyszłości można myśleć o budowie.

 

 Radna Elżbieta Zielińska podkreśliła, że z wypowiedzi radnych wynika, iż są za kupieniem przedszkola, natomiast Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie przesądziła o budowaniu nowego przedszkola.

 

 Wójt Gminy Wiesław Dronka  podkreślił,  że Komisja przyjmując takie stanowisko, miała mniej wiedzy w tym zakresie. Nie znaczy to, że mając  więcej danych nie zmieni swego stanowiska.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek  zaznaczył, że władze  gminy rozpatrywały szereg możliwości co do funkcjonowania przedszkola. Jednym z nich  była propozycja przeniesienia przedszkola do szkoły w Boguchwale.Na okres 2 -lat, a w tym okresie wybudowanie nowego przedszkola.

Było to rozwiązanie alternatywne w systuacji

w sytuacji braku konstruktywnego  porozumienia z Zapelem w sprawie zakupu. Jeżeli zostanie podjęta przez Radę decyzja o zakupie należy bezwzględnie zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe na przeprowadzenie remontu, który jest konieczny, aby obiekt spełniał podstawowe standarty i należycie funkcjonował w następnych latach.

                                                        12

      Radny Józef Pytlak poinformował ,że Komisja Budżetowa podejmując    stanowisko, aby przedszkole budować rozważała za i przeciw.

    Stanowisko było oparte na danych na dzień posiedzenia Komisji.

     Wykonanie remontu pochłonie duże środki, niewiele dokładając     powstałoby nowe przedszkole.

 

    Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Sułek przed głosowaniem    ogłosił przerwę w celu zaciągnięcia opinii komisji, ponieważ w komisjach    były różne stanowiska. 

     Uchwała zapadła jednogłośnie ( 20 za).

 

     Ad pkt 13) porządku obrad

    -----------------------------------

      Projekt uchwały w sprawie  przekazania w administrowanie dla ZGKiUW ,, 

      GO-KOM’’Spółka z o.o z/s w Boguchwale Cmentarza Komunalnego w Zwięczycy przedstawił Zastępca Wójta Czesław Krawiec.

     

      Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy, Rolnictwa      i Ochrony Środowiska Pani Helena Owczarska przedstawiła pozytywną

      opinię Komisji w tej sprawie.

 

      Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

 

       Ad pkt 14 porządku obrad

        --------------------------------

        Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Lutoryżu przedstawił Zastępca Wójta Czesław Krawiec.

        Proponuje się nabycie działki stanowiącej własność osób fizycznych         z przeznaczeniem pod pompownię ścieków.

 

        Przewodnicząca Komisji InwentaryzacjiMienia Gminy, Rolnictwa

        i Ochrony Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji.

 

       Uchwała zapadła jednogłośnie. ( 20 za)

      

 

 

                                                        13

        Ad pkt 15 porządku obrad

         -------------------------------

         Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości         położonej w Nosówce przedstawił Zastępca Wójta Czesław Krawiec.

        Proponuje się nabycie na rzecz gminy działki stanowiącej własność        osoby fizycznej z przeznaczeniem pod pompownię ścieków.

 

        Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy Rolnictwa        i Ochrony Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji.

 

      Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

 

 

        Ad pkt 16 porządku obrad 

         -------------------------------      

         Projekt uchwały w sprawie  nabycia na rzecz gminy nieruchomości         położonej w Nosówce przedstawił Zastepca Wójta Czesław Krawiec.

        Proponuje się nabycie na rzecz gminy działki stanowiącej własność        osoby fizycznej z przeznaczeniem pod pompownię ścieków.

 

        Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy, Rolnictwa        i Ochrony Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.

 

        Uchwała zapadła jednogłośnie. (20 za)

  

          Ad pkt 17  porządku obrad

           ---------------------------------

           Projekt uchwały w sprawie  nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kielanówce przedstawił Zastępca Wójta Czesław Krawiec.

           Proponuje się nabycie na rzecz gminy działki na rzecz gminy

            stanowiącej własność osoby fizycznejz przeznaczeniem po pompownię ścieków.

 

          Uchwała zapadła jednogłośnie. ( 20 za)

 

          Ad pkt IV porządku obrad

           ------------------------------

          IV. Zajęcie stanowiska w sprawie proponowanej ugody przez MPWiK                 spółka z o.o. przedstawił Wójt Gminy Wiesław Dronka.

                 Prezydent Miasta Rzeszowa wystąpił z propozycją ugodowego

       rozwiązania sporu co do odpłatności nabycia własności budynków i  

                                                                  14

                budowli w Zwięczycy.

  Celem ugodowego zakończenia trwającego postępowania

        administracyjnego  proponuje:  3,5 mln zł przekazać w gotówce,

                pozostałą kwotę 3,2 przeznaczyć na dofinansowanie do przebudowy

                sieci kanalizacyjnej (powiększenie średnicy  kanałów) oraz propoponuje               obniżenie odpłatności za ścieki.

                 Wójt zwrócił się do Rady o wyrażenie opinii w tej sprawie.

                Prezes GOKOM pan Marek Janda zabierając głos w dyskusji                podkreślił, że w pierwszej kolejności Rada musi zająć stanowisko, czy

                buduje własną oczyszczalnię, czy nadal korzystamy z oczyszczalni

                w Rzeszowie, dokonując w tym celu modernizacji przepompowni                i niektórych odcinków sieci kanalizacyjnych.

                Poinformował, że pracownicy GO-KOM przy użyciu urządzenia                do sporządzania szczelności stwierdzili, że w przypadku 90- nieruchomości wody opadowe są zrzucane do kanalizacji sanitarnej.

               

               Radny Bogdan Dziedzic uważa, że należy przyjąć kwotę 3,5 mln zł              w gotówce, zaś co pozostałej kwoty podjąć negocjacje.

 

             Radny Stanisław Rusinek proponuje, aby  sprawę budowy oczyszczalni

             ścieków przekazać na  Komisje, a później na sesję. Zaznaczył, że

             w Brzozowie jest nowa oczyszczalnia ścieków, z której   funkcjonowaniem można się zapoznać.

 

             Zastępca Wójta Czesław Krawiec poinformował, że gmina podjęła

             działania w kierunku budowy oczyszczalni ścieków poprzez

             przygotowywanie dokumentacji: opracowano projekt decyzji

             ustalającej warunki zabudowy, natomiast w trakcie opracowania

             jest raport oddziaływania na środowisko.

 

             Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan

             Kazimierz Filip przedstawił stanowisko Komisji:        

             Należy dążyć do tego, aby nastąpiła zapłata kwoty 3,5 mln zł, pozostałą

             zaś  kwotę przeznaczyć na infrastrukturę ściekową.

             Również proponuje przygotowanie materiału pod kątem budowy

             oczyszczalni ścieków i skierować na komisje.

            

             Radny Mariusz Skowron stwierdził, że rozważanie co do budowy

              oczyszczalni ścieków będzie miało uzasadnienie dopiero po              przedstawieniu radzie materiałów w tym zakresie.

 

 

                                                                  15

              Stanowisko Rady Gminy:

             

  1.Dążyć do zapałaty przez MPWiK kwoty 3,5 mln zł, pozostałą

               kwotę przeznaczyć na infrastrukturę ściekową.

            2. Przygotować materiał związany z budową nowej oczyszczalni

                ścieków i przekazać na komisje.

 

                Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. ( 20 za)

 

                Ad pkt V porządku obrad

                 -------------------------------

               V.  Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 rokprzedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Jopek.

 

                   Przewodniczący Komisji Budżetu iRozwoju Gospodarczego Pan  Kazimierz Filip przedstawił opinię Komisji.

                   Komisja wydaje pozytywną opinię do informacji z wykonania

                    budżetu gminy   za I półrocze 2004 roku zaznaczając, że niskie 

                   wykonanie wydatków budżetowych   za I półrocze 2004                     spowodowane było wprowadzeniem do budżetu po stronie

                   wydatków:

                   pożyczki w wysokości – 6 mln

                   kredytu w wysokości – 375 tys.

                   środki SAPARD – 2mln 815 tys.

                 Po uwzględnieniu tych pozycji wykonanie wynosi 48,6 %.

                 Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby przedstawić wykonanie

                 Budżetu za 3 kwartały br, po stronie dochodów i wydatkow w

                 pozycjach nie wykonanych za I półrocze.

                Radni przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze

                2004.

                 

 

               Ad pkt VI porządku obrad

               ---------------------------------

              VI. Odpowiedzi wójta w ramach zapytań i wolnych wniosków udzielił Sekretarz Gminy Bogdan Sierpiński.

 

               Ad  pkt VII porządku obrad

                -----------------------------------

              VII. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami przedstawił                     Sekretarz Gminy Bogdan Sierpiński.

                                                                  16

                   Radny Stanisław Rusinek wyjaśnił, że ul. Jarowa w Zwięczycy

                  została wykonana częściowo ze środków SAPARD, pozostał  część będzie wykonana ze środków sołeckich.

 

                      Informacja została przyjęta.

 

 

                 Ad pkt VIII porządku obrad

                -----------------------------------

            VIII. Zapytania i wolne wnioski.

                    Radny Stanisław Rusinek poruszył następujące sprawy:

               - zgodnie ze Statutem Gminy opracować plan pracy Rady

               - Komisja Rewizyjna nie zapoznała się z opinią RIO w sprawie

                  sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004

               - skrzynki pocztowe w Zwięczycy nie spełniają roli (niewłaściwie

                  przekazywana korespondencja),

               - należy uregulować stan prawny działek gminnych.

 

                 Radny Wiesław Kwasek wyraził niezadowlenie z powodu                 zdjęcie z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie utworzenia gimnazjum w Zgłobniu, brak opinii kuratora w tej sprawie nie

  powinien stanowić przeszkody w dyskusji na ten temat. Ponado zamieszczenie w porządku obrad sesji w pierwszej kolejności sieci szkół, a później uchwały o utworzeniu gimnazjum też

miało znaczenie.

 

                Radny Józef Kuter poruszył sprawę remontu drogi powiatowej w

                Niechobrzu k. młyna.

 

               Radny Kazimierz Filip poinformował, że w związku z zamiarem

               remontu drogi krajowej, należy już teraz pomyśleć o przygotowaniu

               objazdów w celu rozładowania ruchu na tej drodze.

 

 

            Na tym zakończono obrady XXII sesji Rady Gminy Boguchwała,

            które trwały od godziny 9.00 – 16.30.

 

 

          Na XXII sesji Rady Gminy zostały podjęte uchwały w następujących

          sprawach:

1)     obsadzenia mandatu radnego,

2)     wprowadzenia zmian w składach stałych Komisji Rady,

17

 

3)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

osiedla ,,Koreja ‘’ w Boguchwale,

4)     zmiany uchwały Nr XIV/149/03 Rady Gminy Boguchwała

z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5)     nadania tytułu zasłużony obywatel gminy,

6)     przyjęcia programu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boguchwała na lata 2004-2007,

7)     nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Komendy

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

                  8) wprowadzenia zmian w budżecie gminy,

                  9) zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/01 z dnia 23.08/2001

           10) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

                 Gminy Boguchwała w przedmiocie zmian granic gminy,

                11) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale

zabudowanej budynkiem przedszkola,

12) przekazania w administrowanie dla ZGKiUW ,, GO-KOM’’

Spółka z o.o z/s w Boguchwale Cmentarza Komunalnego w Zwieczycy,

                13) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Lutoryżu,

                14)  nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce,

                15) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce,

           16) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w  Kielanówce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 994544

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała