BIP

Podatki 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 05-05-2006 | 15:03
data ostatniej modyfikacji: 01-07-2019 | 17:33
data wytworzenia dokumentu: 22-01-2008

Informacja o aktualnych wzorach formularzy informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych:

Na terenie Gminy Boguchwała obowiązują wzory ww. formularzy, które ustalone zostały na mocy Uchwał Rady Miejskiej w Boguchwale, obwieszczonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 6 maja 2016. Prosimy zatem o wykorzystywanie w obecnie składanych informacjach i deklaracjach obowiązujących wzorów formularzy. Przypominamy, że obowiązek złożenia informacji i deklaracji na ustalonym przez gminy wzorze wynika bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Wzory formularzy obowiązują wyłącznie na terenie danej gminy, zaś formularze obowiązujące na terenie innych gmin nie mogą byc uwzględniane przez właściwe miejscowo organy podatkowe - w tym także formularze zamieszczane przez Ministerstwo Finansów (są one zamieszczane przez MF wyłacznie jako wzory do ewentualnego wykorzystania przez gminy).

Jedynie wzory deklaracji od środków transportowych są ustawowo określane przez Ministerstwo Finansów (deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A), można je zatem pobierać ze stron Ministerstwa Finansów.

Wzory gminne zamieszczone są poniżej - w sekcji dotyczącej roku podatkowego.

Informacja o rachunkach bankowych, obowiązujących stawkach podatkowych oraz wzorach deklaracji/informacji podatkowych:

W 2019 roku wprowadzono indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. Dotyczy to zarówno osób fizycznych (gdzie nowy, zindywidualizowany numer rachunku bankowego zawarty jest w decyzji podatkowej) jak też osób prawnych (te podmioty będą zawiadamiane pisemnie o przypisanym im rachunku bankowym). Rachunki te służą WYŁĄCZNIE do regulowania zobowiązań z powyższych tytułów. Prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

W przypadku osób fizycznych posiadających odrębnie opodatkowane nieruchomości każda kartoteka podatkowa (a w ślad za tym decyzja ustalająca zobowiązanie) będzie zawierała odrębny numer rachunku bankowego wskazany na decyzji ustalającej zobowiązanie. Przykładowo jedna decyzja na swą wyłączną własność (rachunek X), druga decyzja na wspólność majątkową małżeńską (rachunek Y dla obojga małżonków) oraz trzecia decyzja na współwłasność np. z rodzeństwem (rachunek Z) - będą to trzy odrębne rachunki bankowe. W powyższym przykładzie trzecia decyzja jest doręczana wszystkim współwłaścicielom, gdzie rachunek "Z" będzie identyczny dla każdego ze solidarnie zobowiązanych współwłaścicieli.

Nowe indywidualne rachunki pozwolą nie tylko na usprawnienie pracy księgowości podatkowej po stronie Urzędu Miejskiego, ale również bezpośrednio wpłyną na czytelność rozrachunków dla samych podatników. Bowiem w sytuacji płatności dotyczących kilku odrębnych zobowiązań podatnicy już na etapie przelewów określą, na które zobowiązania i w jakiej wysokości przeznaczona jest dana płatność. Pozwoli to uniknąć części nieporozumień, zwłaszcza dla solidarnych zobowiązań, będących często przedmiotem sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Dotychczasowe numery rachunków bankowych (dla podatków osób fizycznych i prawnych oraz dla opłaty za gospodarowanie odpadami) funkcjonujące do końca 2018 roku będą aktywne jeszcze przez jakiś czas z powodów technicznych, jednak prosimy już z nich nie korzystać.

Numery rachunków dla opłaty za gospodarowanie odpadami zostały juz przesłane mieszkańcom gminy. W przypadku braku informacji prosimy mieszkańców o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem 17-8755247 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Doręczanie decyzji ustalających zobowiązania podatkowe na 2019 rok wobec występujących zmian trwa na przestrzeni całego roku. W przypadku ich braku prosimy o kontakt z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem 17-8755231. Przypominamy jednocześnie, że terminem płatności pierwszej raty podatku jest nie mniej niż 14 dni od daty doręczenia decyzji, zatem jeśli doręczenie nastąpi np. 5 marca, to ustawowym terminem tej płatności jest 19 marca bieżącego roku.

 


Podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi bądź posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i obiektów budowlanych, gruntów i lasów.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach) sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego (nabycie, zbycie, zmiana sposobu użytkowania, itp.). Podatek od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wyjątkiem (nie dotyczy on wspólnot mieszkaniowych!) jest sytuacja, kiedy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (współposiadanie) osób fizycznych oraz osób prawnych, wtedy osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Osoby prawne (jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, itd.) mają obowiązek składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek (od nieruchomości w terminie do 31 stycznia, na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia) na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Korygują deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego, także w terminie 14 dni od jego zaistnienia.

Wpłacają obliczony w deklaracjach podatek od nieruchomości bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia (pierwsza zaliczka), pozostałe do 15 każdego miesiąca. Podatek rolny w terminach jak dla osób fizycznych. Podatek leśny w miesięcznych zaliczkach do 15 każdego miesiąca.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dot. nowych, nierejestrowanych wczesniej na terytorium kraju pojazdów), a w przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego (kupno/sprzedaż) - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Dla pojazdów wycofanych z ruchu na mocy takich decyzji, obowiązek podatkowy ponownie powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio korygują deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Powyższe wskazówki mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie uregulowania prawne wynikają z zapisów m.in.: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445), ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892), ustawy o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800).

Informacje można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale pod numerami 17-8755231 oraz 17-8755235.


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2019:

W 2019 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianom. Zwolnienia w podatku od nieruchomości również pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego bez zmian. Podatek od środków transportowych bez zmian. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS. Do dnia 30.06.2019 obowiązują dotychczasowe (tj. gminne) wzory informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych.

W związku ze zmianami ustawowymi gminy utraciły prawo do uchwalania wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Od 01 lipca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1

Przypominamy o wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych!

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2019.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2019.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych do dnia 30.06.2019: Informacja_o_nieruchomosciach_2019.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.pr. do dnia 30.06.2019: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2019.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 130,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 260,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 06 grudnia 2018, tj. 52,00 zł/dt Rolny_2019.pdf

- informacja o gruntach dla osób fizycznych do dnia 30.06.2019: Informacja_o_gruntach_2019.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.pr. do dnia 30.06.2019: Deklaracja_na_podatek_rolny_2019.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 42,24 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 19-10-2018, tj. 191,98 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna_2019.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznych do dnia 30.06.2019: Informacja_o_lasach_2019.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.pr. do dnia 30.06.2019: Deklaracja_na_podatek_lesny_2019.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2019.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Zespole PiOL (pokój nr 17, tel 17-8755235).

 


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2018:

W 2018 roku część stawek podatku od nieruchomości uległa zmianom. Stawki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostają niezmienne kolejny rok podatkowy. Zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego bez zmian. Podatek od środków transportowych bez zmian. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS. Obowiązują dotychczasowe wzory informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych - prosimy jednakże o zwrócenie uwagi na zmiane danych adresowych organu z ulicy Doktora Tkaczowa 134 na ulicę Suszyckich 33 (zmiana jest konsekwencją tzw. ustawy dekomunizacyjnej).

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2018.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2018.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach_2018.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2018.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 130,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 260,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XLVIII.606.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 2017, tj. 52,00 zł/dt (Rolny_2018.pdf)

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach_2018.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny_2018.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 43,35 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2017, tj. 197,06 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna_2018.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznychInformacja_o_lasach_2018.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny_2018.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2018.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Zespole PiOL (p. nr 17).

 

Dokumenty i informacje dotyczące roku 2017:

W 2017 roku stawki podatku od nieruchomości uległy zmianom - z wyjątkiem stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które pozostają niezmienne kolejny rok podatkowy. Zwolnienia w podatku od nieruchomości także pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu. Podatek od środków transportowych pozostał generalnie bez zmian - zmiana stawek dotyczy wyłącznie autobusów. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS. Obowiązują zmienione od 21 maja 2016 roku wzory informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych.

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2017.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2017.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach_2017.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2017.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 130,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 260,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XXXII/396/2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2016, tj. 52,00 zł/dt (Rolny_2017.pdf)

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach_2017.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny_2017.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 42,02 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2016, tj. 191,01 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna_2017.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznychInformacja_o_lasach_2017.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny_2017.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2017.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów

 


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2016:

W 2016 roku stawki podatku od nieruchomości uległy zmianom - z wyjątkiem stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które pozostają na stałym poziomie od kilku lat. Zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego uległa zmianie. Podatek od środków transportowych pozostał generalnie bez zmian - zmiana uchwały wynika z ustawowej zmiany podziału autobusów. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS. Od dnia 21 maja 2016 roku obowiązują zmienione wzory informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych - w załącznikach poniżej znajdują się już wzory uaktualnione.

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2016.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 132,50 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 265,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XVI/183/2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2015, tj. 53,00 zł/dt (Rolny_2016.pdf)

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 42,19 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2015, tj. 191,77 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznychInformacja_o_lasach.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2016.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty i informacje dotyczące roku 2015:

W 2015 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianom - obowiązują stawki identyczne jak w 2014 roku. Również zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego taka sama jak w roku 2014 (podjęto uchwałę obniżającą cenę skupu żyta do takiej samej jak w 2014 roku kwoty, tj. 56 zł/dt). Podatek od środków transportowych także pozostał bez zmian. Zmianie uległa natomiast stawka podatku leśnego.

Obowiązują również dotychczasowe wzory informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych.

Podatek leśny:

- stawka podatku: 41,55 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2014, tj. 188,85 zł/m3. Srednia_cena_sprzedazy_drewna_na_2015_MP2014_955.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku (bez zmian): 140,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 280,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych - obowiązuje średnia cena skupu żyta wg aktualnej Uchwały Nr II.5.2014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 05 grudnia 2014, tj. 56,00 zł/dt Uchwala_obnizenie_ceny_zyta_na_2015_DzUWP_2014_3451.pdf

Prosimy zatem o korzystanie z zamieszczonych poniżej dokumentów dotyczacych roku 2014 (z uwzglednianiem w roku 2015 w/w stawki podatku leśnego).


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2014:

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2014.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 140,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 280,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XLV/524/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 listopada 2013, tj. 56,00 zł/dt (Rolny_2014.pdf)

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 37,63 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 21-10-2013, tj. 171,05 zł/m3. Komunikat_GUS_cena_sprzedazy_drewna_MP_828.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznychInformacja_o_lasach.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: 2012_2013_2014_Transport.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2013:

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: 2012_2013_Nieruchomosci.pdf (491.81 Kb), oraz obowiązujące zwolnienia: 2012_2013_Nieruchomosci_Zwolnienia.pdf (488.25 Kb)

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach_2012_2013.pdf (72.67 Kb)

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2012_2013.pdf (50.40 Kb)

Podatek rolny:

- stawka podatku: 132,50 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 265,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XXIX/339/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 15 listopada 2012, tj. 53,00 zł/dt (2013_Rolny.pdf (93.12 Kb))

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach_2012_2013.pdf (41.04 Kb)

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny_2012_2013.pdf (55.90 Kb)

Podatek leśny:

- stawka podatku: 41,01 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 19-10-2012, tj. 186,42 zł/m3 (2013_Lesny.pdf (138.63 Kb))

- informacja o lasach dla osób fizycznych: Informacja_o_lasach_2012_2013.pdf (40.24 Kb)

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny_2012_2013.pdf (49.24 Kb)

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: 2012_2013_Transport.pdf (658.79 Kb), deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów

Liczba odwiedzin: 756983

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo