ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 02-03-2017 | 10:03data ostatniej modyfikacji: 02-03-2017 | 10:03Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02 marca 2017

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 152857-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguchwała
Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zarzecze, Zgłobień - opis urządzeń, sprzętu, wyposażenia 1. Aerator do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem - 1 kpl. 2....
Termin składania ofert: 2016-08-04 

Boguchwała: Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni, w ramach zadania pod nazwą Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze
Numer ogłoszenia: 890S - 2017; data zamieszczenia: 02.03.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152857 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie, tel. 017 8755201, faks 017 8755209.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni, w ramach zadania pod nazwą Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zarzecze, Zgłobień - opis urządzeń, sprzętu, wyposażeniaAerator do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem - 1 kpl. Wertykulator z możliwością zbierania trawy - 1 kpl. Samozaładowcza piaskarka do piaskowania boisk i stadionów sportowych - 1 kpl. . Opryskiwacz zawieszany - 1 kpl. Lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych - 2 kpl. Ciągniony zbieracz do liści i traw - 1 kpl. . Ręczny precyzyjny rozsiewacz do nawozów - 1 kpl. Włóka do boisk trawiastych - 1 kpl. Wał do trawy ze zbierakiem - 1kpl. Ciągnik z kabiną montowaną fabrycznie przez producenta, posiadający homologację umożliwiającą rejestrację pojazdu i poruszania się po drogach publicznych - 1 kpl. . Przyczepa jednoosiowa - 1 kpl. Pług do śniegu - 1 kpl. Kosa spalinowa 1 kpl. Dmuchawa plecakowa - 1 kpl. Myjka wysokociśnieniowa - 1 kpl Samojezdny wózek zraszający - 4 kpl Wózek zwijacz na wąż + wąż - 4 kpl. Tablica wyników - 3 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.16.00.00-4, 34.22.33.10-2, 16.10.00.00-6, 42.99.91.00-6, 37.48.20.00-0, 35.12.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa Scandic Service s.c. Adam Bomba, Krzysztof Bomba, ul. Warszawska 55, 35-061 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 414585,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 339480,00

  • Oferta z najniższą ceną: 339480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 339480,00

  • Waluta: PLN .

 

 

 

 


 

Liczba odwiedzin: 807941

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała