ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 15-11-2019 | 13:27data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 13:27Wytworzył: Michał Pękala
Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok
15 listopada 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie art.138o ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000 euro)

 

"Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok"

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33,

36-040 Boguchwała

NIP: 5170036465

REGON: 690582000

www.boguchwala.pl

Rodzaj zamówienia:  Usługi

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych rejestrowanych i nierejestrowanych, oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.

Przewidywana liczba przesyłek poszczególnych rodzajów zawarta jest w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Kody CPV:

64110000-0             usługi pocztowe;

64112000-4             usługi pocztowe dotyczące listów;

64113000-1 –             usługi pocztowe dotyczące paczek.

Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 26 listopada 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu określonego powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią niniejszego ogłoszenia,

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 863371

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała