ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 28-10-2019 | 16:02data ostatniej modyfikacji: 28-10-2019 | 16:02Wytworzył: Michał Pękala
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie gminy Boguchwała, w 2020 roku
28 października 2019

Polska-Boguchwała: Usługi gospodarki odpadami

2019/S 208-507850

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Boguchwała
Krajowy numer identyfikacyjny: 517-00-36-465
Adres pocztowy: ul. Suszyckich 33
Miejscowość: Boguchwała
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
E-mail: m.pekala@boguchwala.pl
Tel.: +48 178755200
Faks: +48 178755209

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.boguchwala.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Boguchwale
Krajowy numer identyfikacyjny: 517-00-36-465
Adres pocztowy: ul. Suszyckich 33
Miejscowość: Boguchwała
Kod pocztowy: 36-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.boguchwala.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie gminy Boguchwała, w 2020 roku

Numer referencyjny: RIZ.271.36.2019

II.1.2)Główny kod CPV

90533000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Boguchwała, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U.2018.1454 ze zm.], ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. [Dz.U.2019.701 ze zm.], zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Podkarpacia oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90500000

90511200

90511300

90512000

90513100

63122000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Boguchwała

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Boguchwała, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U.2018.1454 ze zm.], ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. [Dz.U.2019.701 ze zm.], zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Podkarpacia oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych z gospodarstw jednorodzinnych / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Odległość bazy magazynowo-transportowej od granic gminy Boguchwała / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, tj.

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boguchwała, prowadzonego przez Burmistrza Boguchwały na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [utrzymaniu czystości i porządku w gminach] przynajmniej poniżej przedstawionych odpadów:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

2) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach [Dz.U.2019.701 ze zm.] lub wpis do rejestru prowadzonego w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach [Dz.U.2019.701 ze zm.] (co najmniej frakcje odpadów wymienione w pkt 1);

3) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej frakcje odpadów wymienione w pkt 1 powyżej lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach [Dz.U.2019.701 ze zm.];

4) posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach [Dz. U.2019.701 ze zm.] w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej, powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach [Dz.U.2019.701 ze zm.] i ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U.2018.1454 ze zm.] (co najmniej frakcje odpadów wymienione w pkt 1);

5) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Boguchwały w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości w gminie Boguchwała;

6) aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw. które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony i podpisany druk oferta oraz formularz cenowy stanowiące zał. do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);

3.3. dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

3.4. ośw. w postaci JEDZ;

3.5. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa wart. 86 ust 5 Pzp Wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok. o których mowa w pkt 6 poniżej, oraz w sekcji III.1.3.

6. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

1. udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonanie co najmniej 1 usługi odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych w ciągu 12 miesięcy w sposób ciągły u jednego lub kilku odbiorców usługi wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług oraz załączonych dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2. dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia min. trzema samochodami służącymi do transportu odpadów.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu sprzętu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/11/2019

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/11/2019

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Boguchwale, sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 65 000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa w sekcji III.1.3 pkt 5.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. Wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.3 pkt 5.1.1 składa dok., o którym mowa w pkt 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów CEDG lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów, w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania.

6. W przypadku Wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w sekcji III.1.3 pkt 5.1

8. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.boguchwala.pl.

9. Skróty: ośw. - oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/10/2019

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 1009358

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała