ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 29-07-2019 | 16:09data ostatniej modyfikacji: 30-07-2019 | 11:06Wytworzył: Michał Pękala
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”
29 lipca 2019

Ogłoszenie nr 579758-N-2019 z dnia 2019-07-29 r. 
 

Gmina Boguchwała: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego 
Adres: 
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Biuro Obsługi Klienta - parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”. 
Numer referencyjny: RIZ.271.23.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i No-sówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”: 1) Siłownia plenerowa: Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane pojedynczo na pylonach o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Siedziska i oparcia metalowe. Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni minimalnej odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa.Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną. Urządzenia siłowni plenerowej: a) rower, b) koła tai chi, c) masażer, d) drążek uniwersalny, e) Twister, f) Wahadło. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń bez zastosowania pylonu, jako pojedyncze urządzenia, zakotwione bezpośrednio w prefabrykowanych fundamentach betonowych 2) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem: Elementy stalowe urządzeń powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw: Zestaw sprawnościowy - W składzie zestawu sprawnościowego powinny znajdować się: zjeżdżalnia, huśtawka, ścianka wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa, rura strażacka oraz poprzeczka. Zestaw dostosowany do jednoczesnego korzy-stania przez min. 10 osób. Ścianka wspinaczkowa - Ścianka wspinaczkowa wykonana z laminatu o wy-miarach w rzucie min. 1,40 x 4,00 m i wysokości min. 1,75 m. Konstrukcja ścianki wspinaczkowej przypomina głaz do którego zamontowane są kamienie z porowatej, odpornej na ścierania żywicy; Mini park linowy - Modułowy park linowy o dowolnej możliwości ustawiania modułów. Zestaw powinien składać się z min. ośmiu stacji oraz z min. ośmiu różnych modułów umiejscowionych pomiędzy stacjami: pomost ruchomy, pio-nowe słupki drewniane, pionowa przeszkoda linowa, ruchoma kłoda, kładka w postaci słupków zakotwionych w gruncie, kłody ułożone na wzór zygzaka, przeszkoda linowa w kształcie litery „X”; Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w pod-łożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m; Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocynkowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego samego materiału. Słupki metalowe trwale kotwione w gruncie w fundamentach żelbetowych. 3) Strefa relaksu: Wszystkie elementy stalowe wyposażenia strefy relaksu powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Elementy strefy relaksu: Stolik do gry w szachy oraz chińczyka - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bezpośrednio do nogi stolika. Dopuszcza się zastosowania stolika o wymiarach blatu min. 70x70 cm oraz konstrukcję stołu betonową (powierzchnia blatu szlifowana i polerowana) lub granitową, siedziska drewniane; Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 3 stanowiskowy tj. 2 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm.; Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o konstrukcji metalowej, minimalnej pojemności 40 l, z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.; Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym. Dopasowana stylem do kosza; Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; pędy krzewów nie powinny być przycięte; dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); wcześniej formowane i bez uszkodzeń. Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”: 1) Siłownia plenerowa: Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane po dwa urządzenia obustronnie na pylonach z rur stalowych o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa. Urządzenia: a) Orbitrek + biegacz b) Twister + rower c) Steper i wahadło 2) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Linarium - Linarium o konstrukcji przestrzennej na planie minimum sześcioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,7 m, UWAGA: Do wyceny należy przyjąć linarium bez zjeżdżalni i ścianek wspinaczkowych; Huśtawka „bocianie gniazdo” - Huśtawka wahadłowa wyposażona w wygodne i obszerne siedzisko w formie kosza z lin polipropylenowych; Zjazd linowy - Zjazd linowy o długości zjazdu min. 21 m składający się dwóch konstrukcji wsporczych wykonanych z rur stalowych wraz z podestem starto-wym przy jednej z nich; Zestaw sprawnościowy - Zestaw sprawnościowy składający się z trzech wież wraz z elementami sprawnościowymi i zabawowymi. Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Słupy nośne z rury stalowej okrągłej o średnicy min. 75mm lub kwadratowej o przekroju min. 80 x 80mm; Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m; Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocyn-kowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego sa-mego materiału. Słupki metalowe trwale kotwione w gruncie w fundamentach żelbetowych. Roboty wykończeniowe - W ramach robót wykończeniowych przewiduje się konieczność wyrównania terenu po zakończonej inwestycji oraz zasianie trawy. Zamawiający rezygnuje z montażu w tym etapie inwestycji z sześciokąta ćwiczebnego ujętego w Zgłoszeniu o przystąpieniu do wykony-wania robót budowlanych z dnia 28.02.2019r. 3) Strefa relaksu: Stolik do gry w szachy/chińczyka (dwa osobne zestawy) - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bez-pośrednio do nogi stolika Dopuszcza się zastosowania stolika o wymiarach blatu min. 70x70 cm oraz konstrukcję stołu betonową (powierzchnia blatu szlifowana i polerowana) lub granitową, siedziska drewniane; Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 5 stanowiskowy tj. 3 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm; Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l o konstrukcji kosza metalowej z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.; Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym. Dopasowana stylem do kosza.; Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; pędy krzewów nie powinny być przycięte; dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 li-trów) i 2-3 krotnie przesadzanych; regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); wcześniej formowane i bez uszkodzeń. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ Zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych znak AB.6743.5.33.2019 oraz znak AB.6743.5.34.2019 a także przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. W przypadku różnic występujących w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zgłoszeniu o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych znak AB.6743.5.33.2019 oraz znak AB.6743.5.34.2019 dla Wykonawcy wiążącym jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarach winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do SIWZ przed sporządzeniem oferty lub zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2019 poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty. Wskazane z nazwy materiały i urządzenia podane w dokumentacji przetargowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji przetargowej. 

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

37535200-9

45342000-6

44113100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dotyczących budowy siłowni zewnętrznych, placu zabaw, budowy ogrodzenia, utwardzenia ternu i wykonania nasadzeń. Zostaną one udzielone dotychczasowemu wykonawcy, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnego za-mówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Dla każdego z zadań częściowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń sprawnościowych / urządzeń placu zabaw, o wartości minimum 70 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę do dwóch zadań częściowych może udokumentować realizację 1 podobnego zamówienia, o którym mowa powyżej. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zadanie częściowe nr 1: Karty katalogowe/Specyfikacja techniczne oferowanych urządzeń i wyposażenia: siłowni plenerowej (rower, koła tai chi, masażer, drążek uniwersalny, twister, wahadło), placu za-baw o charakterze sprawnościowym (zestaw sprawnościowy, ścianka wspinaczkowa, mini park linowy, tablicy regulaminowej, ogrodzenia), strefy relaksu (stolika do gry w szachy/chińczyka, ławek, koszy na śmieci, stojaka rowerowego), potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zadanie częściowe nr 2: Karty katalogowe/Specyfikacja techniczne oferowanych urządzeń i wyposażenia: siłowni plenerowej (orbitrek, biegacz, twister, rower, stepper, wahadło), placu zabaw o charakterze sprawnościowym (linarium, huśtawka „bocianie gniazdo”, zjazd linowy, zestaw sprawnościowy, tablicy regulaminowej, ogrodzenia), strefy relaksu (stolika do gry w szachy/chińczyka, ławek, koszy na śmieci, stojaka rowerowego), potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Kosztorys ofertowy 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Dla każdego zadania częściowego oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-13, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”: 1) Siłownia plenerowa: Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane pojedynczo na pylonach o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Siedziska i oparcia metalowe. Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni minimalnej odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa.Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną. Urządzenia siłowni plenerowej: a) rower, b) koła tai chi, c) masażer, d) drążek uniwersalny, e) Twister, f) Wahadło. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń bez zastosowania pylonu, jako pojedyncze urządzenia, zakotwione bezpośrednio w prefabrykowanych fundamentach betonowych 2) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem: Elementy stalowe urządzeń powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw: Zestaw sprawnościowy - W składzie zestawu sprawnościowego powinny znajdować się: zjeżdżalnia, huśtawka, ścianka wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa, rura strażacka oraz poprzeczka. Zestaw dostosowany do jednoczesnego korzy-stania przez min. 10 osób. Ścianka wspinaczkowa - Ścianka wspinaczkowa wykonana z laminatu o wy-miarach w rzucie min. 1,40 x 4,00 m i wysokości min. 1,75 m. Konstrukcja ścianki wspinaczkowej przypomina głaz do którego zamontowane są kamienie z porowatej, odpornej na ścierania żywicy; Mini park linowy - Modułowy park linowy o dowolnej możliwości ustawiania modułów. Zestaw powinien składać się z min. ośmiu stacji oraz z min. ośmiu różnych modułów umiejscowionych pomiędzy stacjami: pomost ruchomy, pio-nowe słupki drewniane, pionowa przeszkoda linowa, ruchoma kłoda, kładka w postaci słupków zakotwionych w gruncie, kłody ułożone na wzór zygzaka, przeszkoda linowa w kształcie litery „X”; Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w pod-łożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m; Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocynkowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego samego materiału. Słupki metalowe trwale kotwione w gruncie w fundamentach żelbetowych. 3) Strefa relaksu: Wszystkie elementy stalowe wyposażenia strefy relaksu powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Elementy strefy relaksu: Stolik do gry w szachy oraz chińczyka - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bezpośrednio do nogi stolika. Dopuszcza się zastosowania stolika o wymiarach blatu min. 70x70 cm oraz konstrukcję stołu betonową (powierzchnia blatu szlifowana i polerowana) lub granitową, siedziska drewniane; Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 3 stanowiskowy tj. 2 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm.; Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o konstrukcji metalowej, minimalnej pojemności 40 l, z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.; Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym. Dopasowana stylem do kosza; Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; pędy krzewów nie powinny być przycięte; dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); wcześniej formowane i bez uszkodzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45342000-6, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”: 1) Siłownia plenerowa: Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane po dwa urządzenia obustronnie na pylonach z rur stalowych o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa. Urządzenia: a) Orbitrek + biegacz b) Twister + rower c) Steper i wahadło 2) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Linarium - Linarium o konstrukcji przestrzennej na planie minimum sześcioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,7 m, UWAGA: Do wyceny należy przyjąć linarium bez zjeżdżalni i ścianek wspinaczkowych; Huśtawka „bocianie gniazdo” - Huśtawka wahadłowa wyposażona w wygodne i obszerne siedzisko w formie kosza z lin polipropylenowych; Zjazd linowy - Zjazd linowy o długości zjazdu min. 21 m składający się dwóch konstrukcji wsporczych wykonanych z rur stalowych wraz z podestem starto-wym przy jednej z nich; Zestaw sprawnościowy - Zestaw sprawnościowy składający się z trzech wież wraz z elementami sprawnościowymi i zabawowymi. Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Słupy nośne z rury stalowej okrągłej o średnicy min. 75mm lub kwadratowej o przekroju min. 80 x 80mm; Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m; Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocyn-kowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego sa-mego materiału. Słupki metalowe trwale kotwione w gruncie w fundamentach żelbetowych. Roboty wykończeniowe - W ramach robót wykończeniowych przewiduje się konieczność wyrównania terenu po zakończonej inwestycji oraz zasianie trawy. Zamawiający rezygnuje z montażu w tym etapie inwestycji z sześciokąta ćwiczebnego ujętego w Zgłoszeniu o przystąpieniu do wykony-wania robót budowlanych z dnia 28.02.2019r. 3) Strefa relaksu: Stolik do gry w szachy/chińczyka (dwa osobne zestawy) - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bez-pośrednio do nogi stolika Dopuszcza się zastosowania stolika o wymiarach blatu min. 70x70 cm oraz konstrukcję stołu betonową (powierzchnia blatu szlifowana i polerowana) lub granitową, siedziska drewniane; Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 5 stanowiskowy tj. 3 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm; Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l o konstrukcji kosza metalowej z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.; Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym. Dopasowana stylem do kosza.; Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; pędy krzewów nie powinny być przycięte; dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 li-trów) i 2-3 krotnie przesadzanych; regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); wcześniej formowane i bez uszkodzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45342000-6, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała