ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 19-07-2019 | 10:44data ostatniej modyfikacji: 19-07-2019 | 10:44Wytworzył: Michał Pękala
Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała
19 lipca 2019Ogłoszenie nr 575360-N-2019 z dnia 2019-07-19 r. 
 

Gmina Boguchwała: Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego 
Adres: 
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Biuro Obsługi Klienta - parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" 
Numer referencyjny: RIZ.271.21.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, zgodnego z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce, wyposażenie szkolnych pracowni na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Część 1: Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematycznych - 6 zestawów Część 2: Zakup i dostawa doposażenia pracowni logopedycznej - 2 zestawy Część 3: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni biologicznych - 10 zestawów Część 4: zakup i dostawa wyposażenia pracowni fizycznych – 10 zestawów Część 5: zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznych – 10 zestawów Część 6: zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznych – 10 zestawów Część 7: zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych – 10 zestawów Część 8: zakup i dostawa stacji meteo – 1 zestaw Część 9 zamówienia: zakup i dostawa robotów edukacyjnych/zestaw klocków – pełny pakiet wraz z oprogramowaniem – 10 zestawów Część 10: Zakup i dostawa drukarki wraz z oprogramowaniem – 5 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości): Drukarka 3D – 1 szt. Część 11: zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów Notebook (laptop) z ekranem 15,6" – 10 szt., Wózek na laptopy - 1 szt. Część 12: zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości): Monitor interaktywny - 1 szt. Część 13: zakup i dostawa robotów do klas młodszych – 4 zestawy Część 14: zakup i dostawa robotów edukacyjnych – 3 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości): Robot edukacyjny oraz oprogramowanie z tabletami do programowana robotów – 3 szt. Część 15: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć biologicznych dla LO Część 16: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć chemicznych dla LO Część 17: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć fizycznych dla LO Część 18: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć geograficznych dla LO Część 19: zakup i dostawa wyposażenia pracowni mobilnej dla LO Część 20: zakup i dostawa wyposażenia systemu zarządzania siecią komputerową dla LO (nazwy wyposażenia, ilości): Firewall - 1 szt., Zasilacz UPS - 1 szt., Klimatyzator - 1 szt. Część 21: zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla LO (nazwy wyposażenia, ilości): Drukarka 3D - 1 szt., System zarządzania siecią - 1 szt., Ruter - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 1 do 21 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

38000000-5

38416000-4

38931000-0

38931000-0

33793000-5

38510000-3

38410000-2

38651000-3

39180000-7

42923110-6

33141623-3

38631000-7

38635000-5

38111100-7

31521100-5

22114300-5

22114200-4

22121000-4

30232100-5

32322000-6

30213100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-15 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-09-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP oraz Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 24 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy sporządzony wg. załącznika nr 22 do SIWZ; 2. Szczegółowy formularz cenowy dotyczący każdej części zamówienia, zawierający nazwę nadaną przez producenta oferowanego produktu, cenę jednostkową brutto każdej pozycji danej części zamówienia oraz wartość końcową brutto każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia – załączniki 1-21 do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w ogólnych warunkach umowy - Załącznik nr 23 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-29, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematycznych - 6 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Siatki brył i figur geometrycznych - 1 szt., Bryły geometryczne - wielościany ukośne - 1 szt, Koło do odmierzania odległości z licznikiem - 1 szt., Bingo ma-tematyczne. Gry matematyczne dla uczniów gimnazjum - 2 szt., Gra DIGIT - 2 szt., Domino matematyczne. Zestaw 60 gier dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej - 2 szt., Komplet naczyń do mierzenia objętości - 2 szt., Liniał dwustronny 1 szt., Miarka uczniowska - 10 szt., Tarcze zegarowe do zapisu czasu demonstracyjne - 1 szt., Tarcze zegarowe do zapisu czasu ćwiczeniowe - 10 szt., Magiczna symetria - 1 szt., Kolorowe karty liczbowe - 2 szt., Male tarcze celownicze matematyczne - 1 szt., Wielkie zakupy gra - 2 szt., Kasa edukacyjna - 2 szt., Klasowe bingo mnożenie - 1 szt., Dzielne skoczki gra w dzielenia do 100 - 1 szt., Wir mnożenia - 1 szt., Magiczny cylinder - 1 szt., Karty do cylindra karty blanko - 1 szt., Waga matematyczna - 10 szt., Liczmany żetony - 10 szt., Klocki matematyczne 10 szt., Kolorowe klocki systemu dziesiętnego - 10 szt., Kostki z pianki z liczbami - 5 szt., Kostki z pianki ze znakami matematycznymi - 5 szt., Kostki z pianki z kształtami geometrycznymi - 1 szt., Kostki z tworzywa z kropkami 5 szt., Kostki z tworzywa z liczbami 5 szt., Liczmany - 10 szt. Paski magnetyczne do liczmanów - 1 szt., Ma-tematyczna makatka - 1 szt., Domino czasowe po południu - 1 szt., Liczydło z tablica magnetyczna - 1 szt., Wielkie zakupy - 3 szt., Gruszka junior - 1 szt., Figury porównawcze - 5 szt., 4 wrap-ups. Starter - 2 szt., Bingo Dodawanie i odejmowanie do 20 - 1 szt., Bingo. Dodawanie i odejmowanie do 100 - 1 szt., Sudoku - 1 szt., Kółko i krzyżyk - 2 szt., Domino zegarowe - 5 szt., Zegar i da-ta. Przekładanka - 5 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup i dostawa doposażenia pracowni logopedycznej - 2 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kwestionariusz do badania artykulacji - 1 szt., Zabawy i ćwiczenia logopedyczne s, z, c - 1 szt., Zabawy i ćwiczenia logopedyczne sz, ż - 1 szt., Zabawy i ćwiczenia logopedyczne r, l - 1 szt., Seria stymulacja i terapia - 1 szt., Zabawy słowem część I i II - 1 szt., Logo – gry - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni biologicznych - 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lupa duża - 10 szt., Lornetka - 3 szt., Teleskop - 1 szt., Kompas - 10 szt., Czaszka - 1 szt., Kręgosłup z miednicą - 1 szt., Model mózgu - 1 szt., Model oka - 1 szt., Model serca 1 szt., Model ucha - 1 szt., Układ oddechowy - 1 szt., Układ mięśniowy - 1 szt., Komórka roślinna - 1 szt., Komórka zwierzęca - 1 szt. , Kwiat brzoskwini - 1 szt., Preparaty biologiczne - 1 szt., Szkiełka pod-stawowe i nakrywkowe - 10 szt., Mikroskop z kamerą USB LED - 3 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni fizycznych – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termometr laboratoryjny - 5 szt., Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii - 1 szt., Aparat fotograficzny - 1 szt., Pojemnik próżniowy z pompką - 2 szt., Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach. 2 szt., Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) - 1 szt., Pryzmat szklany i akrylowy - 2 szt., Lusterko wklęsło-wypukłe - 1 szt., Zestaw socze-wek - 2 szt. Magnes neodymowy 2 szt., Pudełko z opiłkami - 3 szt., Miernik elektryczny - 2 szt., Magnesy podkowiaste - 2 szt., Magnesy sztabkowe 8 szt., Elektroskop - 4 szt., Zestaw pałeczek do elektryzowania - 2 szt., Zestaw siło-mierzy - 20 szt. stetoskop 5 szt., Przewodniki i izolatory - 3 szt., Igła magnetyczna - 30 szt., Waga szalkowa metalowa + odważniki - 1 szt. Duży zestaw elektronika 100 elementów - 4 szt., Zestaw elementów do montażu obwodów z elektrotechniki - 3 szt., Kamera obscura - 1 szt., Zestaw uczniowski do do-świadczeń z fotowoltaicznym źródłem prądu - 1 szt., Zestaw doświadczeń z optyki geometrycznej - 1 szt., Przyrząd do demonstracji fal poprzecznych i po-dłużnych - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznych – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw laboratoryjny do eksperymentów chemicznych - 1 szt., Mały palnik Bunsena na gaz z kartuszem - 1 szt. Detektor przewodnictwa - 1 szt. Fartuchy laboratoryjne + okulary ochronne (zestaw) - 10 szt., Waga laboratoryjna - 1 szt., Statyw laboratoryjny z wyposażeniem - 1 szt., Model atomu – zestaw klasowy - 1 szt., Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem - 1 szt., Szafka na szkło laboratoryjne - 1 szt., Dygestorium – 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznych – 10 zestawów (nazwa wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tellurium - 1 szt., Stacja pogodowa modułowa (barometr, higrometr, termo-metr) - 1 szt., Stacja pogodowa (deszczomierz, wiatromierz) - 1 szt., Zestaw do badania wody - 1 szt. Globusy - 12 szt., Duży globus fizyczny - 1 szt., Stojak na mapy - 1 szt., Mapa fizyczna Polski - 1 szt., Mapa fizyczna Europy - 1 szt., Mapa fizyczna Afryki 1 szt., Mapa fizyczna Ameryki Północnej - 1 szt., Mapa fizyczna Ameryki Południowej - 1 szt., Mapa fizyczna Australii - 1 szt., Mapa fizyczna Azji - 1 szt., Zestaw do badania gleby - 3 szt., Skały i minerały - 3 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw chemika - 8 szt., Mikroskop - 10 szt., Preparaty do mikroskopu - 10 szt., Probówki Jumbo - 10 szt., Okulary ochronne - 10 szt., Zestaw magnesów - 4 szt., Szkielet człowieka - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

8

Nazwa:

zakup i dostawa stacji meteo – 1 zestaw (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Klatka meteorologiczna - 1 szt., Podstawa pod klatkę - 1 szt., Deszczomierz D200 - 1 szt. Słup do wiatromierza Wilde'a - 1 szt., Słupek do deszczomierza - 1 szt., Wiatromierz wildea - 1 szt., Termometr max - 1 szt., Termometr mini-malny 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

9

Nazwa:

zakup i dostawa robotów edukacyjnych/zestaw klocków – pełny pakiet wraz z oprogramowaniem – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty edukacyjne/zestaw klocków – pełny pakiet edukacyjny wraz z opro-gramowaniem - 4 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

10

Nazwa:

Zakup i dostawa drukarki wraz z oprogramowaniem – 5 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drukarka 3D – 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

11

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Notebook (laptop) z ekranem 15,6" – 10 szt., Wózek na laptopy - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30213100-6, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

12

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Monitor interaktywny - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

13

Nazwa:

zakup i dostawa robotów do klas młodszych – 4 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Skład zestawu: 2 roboty, wyrzutnia, cymbałki (dzwonki), spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika, 4 łączniki do klocków, 2 kabelki do ładowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

14

Nazwa:

zakup i dostawa robotów edukacyjnych – 3 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Robot edukacyjny oraz oprogramowanie z tabletami do programowana robotów – 3 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

15

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć biologicznych dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop z podłączeniem do komputera i kamerą - 1 szt., Mały sejf/zabezpieczona szafa do przechowywania odczynników chemicznych - 1 szt., Torba medyczna - apteczka - 1 szt., Okulary ochronne - 10 szt., Rękawiczki lateksowe/ winylowe 3 opakowanie, Fartuchy laboratoryjne - 20 szt., Waga laboratoryjna - 1 szt., Skalpele – trzonek i ostrza - 5 szt., Lornetki, - 5 szt., lupy - 10 szt., Ciśnieniomierz - 1 szt., Czerpak do pobierania próbek wody - 1 szt., Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w tere-nie - 10 szt., Szkiełka nakrywkowe - 10 opak., Szkiełka podstawowe - 10 opak., Klasowy zestaw szkła laboratoryjnego. – 1 szt.: Zlewka miarowa (boro-krzemian.) 250 ml - 12 szt., Okulary ochronne - 24 szt., Łyżko-szpatułka - 6 szt., Bagietka szklana - 6 szt., Rękawice laboratoryjne - 100 szt., Pipeta Pasteura, 3 ml - 6 szt., Palnik spirytusowy z knotem, 60 ml - 2 szt., Stojak nad palnik alkohol., stal chrom. h=12,5cm - 2 szt., Łapa do probówek, drewniana - 2 szt., Łyżeczka do spalań, z kołnierzem ochr. - 2 szt., Lejek laboratoryjny szklany, 80 mm - 2 szt., Kolba stożkowa 250 ml - 6 szt., Korek do kolby 250 ml - 6 szt., Probówka szklana (borokrzem), 12x100 mm - 12 szt., Stojak do probówek, 6+6, polipropylenowy - 2 szt., Szalka Petriego, szklana, 100 mm, h=15mm - 6 szt., Sączki lab.(bibuła filtracyjna) 150mm - 100 szt., Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. - 1 komplet, Szalki Petriego - 30 szt., Termometr laboratoryjny - 1 szt., Narzędzia preparacyjne. Komplet zawiera: 5 szt. kompletów: igła preparacyjna prosta (czarny plastikowy uchwyt, chromo-wana stal) - 2 szt., igła preparacyjna lancetowata (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stal) - 1 szt., stalowa pęseta z ostrym zakończeniem (13 cm) - 1 szt., stalowa pęseta zakończona tępo (13 cm) - 1 szt., stalowe nożyczki sekcyj-ne, ostro zakończone (11 cm) - 1 szt., stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt., ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) - 5 szt., plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm³ - 2 szt., plastikowa okrągłodenna probówka z korkiem - 2 szt., Skrobia laboratoryjna 250 g - 1 szt., Glukoza krystaliczna 100g - 1 szt., Sacharoza 1000g - 1 szt., Chlorek sodu 250g - 1 szt., Jodyna 250 ml - 1 szt., Odczynnik Fehlinga 1000ml - 1 szt., Siarczan miedzi, 100 g - 1 szt. wodorotlenek sodu 100 g - 1 szt., Sudan III 100ml - 1 szt., Woda destylowana 5L - 1 szt., Szczotki laboratoryjne - 5 szt., Preparaty – tkanki - 1 komplet, Zestaw preparatów – życie w wodzie - 1 komplet. ZESTAW ZA-WIERA: Zestaw 25 preparatów zawiera: zawłotnia gromadnica klejnotka zielona, uwiciona, z plamką barwną (oczną) promienica, korzenionóżka morska pantofelek, widoczny aparat jądrowy, Stylonychia, popularny orzęsek nadecz-nik, gąbka słodkowodna, izolowana igła szkieletu stułbia, wygląd zewnętrzny lub przekrój wrotki, mieszanka gatunków planktonicznych rozwielitka, wio-ślarka oczlik, widłonóg larwa komara, wygląd zewnętrzny wypławek, wygląd zewnętrzny drgalnica, nitkowata sinica okrzemki, mieszanka gatunków sprzężnice jednokomórkowe, mieszanka gatunków skrętnica skupielec, małe kolonie w galaretowatej otoczce gałęzatka, zielenica, rozgałęziona plecha nitkowata zieliwa, nitka główna i boczne odgałęzienia sinica Microcystis, nieregularna kolonia nitkowata zielenica Ulothrix z pasiastymi chromatoforami nitkowata zielenica Oedogonium, nitki wegetatywne toczek z koloniami potomnymi i stadium dojrzałym płciowo pałeczkowata sprzężnica Mesothaenium, Model skóry człowieka - 1 szt., Szkielet węza - 1 szt., Szkielet żaby - 1 szt., Szkielet ryby - 1 szt., Szkielet gołębia - 1 szt., Szafa do przechowywania po-mocy dydaktycznych - 2 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

16

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć chemicznych dla LO (nazwy, wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Butelki z doszlifowanym korkiem - 10 szt., Fartuchy laboratoryjne - 10 szt., Płyta z pleksi o wymiarach 100x150 cm w drewnianej podstawie(do demon-stracji niebezpiecznych dla młodzieży doświadczeń - 1 szt., Tace laboratoryjne - 2 szt., Palniki gazowe z gazem LPG - 1 szt., Okulary ochronne z atestem - 10 szt., Szafa metalowa z odciągiem na odczynniki dla nauczyciela - 1 szt., Łyżki do spalań - 2 szt., Tryskawki - 2 szt., Pehametr z elektrodą pH-metryczną - 1 komplet, Rękawiczki lateksowe lub nitrylowe - 2 opakowania, Zlewki szklane poj 100 ml - 10 szt., Zlewki szklane poj 250 ml - 5 szt., Szczotki laboratoryjne o różnych dł. włosia. - 4 szt., Kamyki wrzenne 450 g - 1 szt., Papierki uniwersalne zakres pH 1-14 - 4 opakowania, Pipety Pastera 50 szt., Probówki szklane małe 14x10 mm - 50 szt. - 1 opakowanie, Rozdzielacz gruszkowy z korkiem teflonowym poj. 100 ml. - 1 szt., Bagietki szklane - 20 szt., Kolby okrągłodenne i podstawki do kolb okrągłodennych. poj 100 ml - 1 szt., Węże gumowe o różnym przekroju i ściskacz do węży - 1 szt., Płytki ceramiczne - 2 szt., Karbid granulowany 100 g - 1 szt., Gips palony - 1 szt., Gips krystaliczny - 1 szt., Wapień - 1 szt., Etanol cz.d.a. 0,5 l - 1 szt., Kwas octowy 80% cz.d.a. 0,5 l - 1 szt., Siarczan(VI) miedzi(II) cz.d.a 250 g - 1 szt., Siarczan(VI) żelaza(II) cz.d.a 250 g - 1 szt., Tlenek magnezu cz.d.a. 250 g - 1 szt., Manganian(VII) potasu cz.d.a. 250 g - 1 szt., Fruktoza 100 g - 1 szt., Glukoza cz.d.a. 100 g - 1 szt., Glicerol cz.d.a. 100 ml - 1 szt., Cynk (pył) 100 g - 1 szt., Tlenek krzemu 100 g - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

17

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć fizycznych dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Woltomierz analogowy - 2 szt., Amperomierz analogowy - 2 szt., Zasilacz 1-12 V AC/DC - 2 szt., Zasilacz wysokonapięciowy - 1 szt., Przewody elektryczne - 20 szt., Zestaw kamertonów - 1 szt., Kamertony rezonujące i młoteczek - 1 szt., Kamerton do doświadczeń demonstracyjnych - 2 szt., Rura Kundta - 1 szt. Soczewki o różnych ogniskowych zwierciadła wklęsłe i wypukłe - 4 szt., Statyw do soczewek - 4 szt., Krążek Newtona z napędem elektrycznym - 1 szt., Wskaźnik laserowy czerwony - 1 szt., Wskaźnik laserowy zielony - 1 szt., Wskaźnik laserowy niebieski - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

18

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć geograficznych dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:GPS - 3 szt., taśma miernicza 3 szt., mierniki do badania odczynu PH gleby - 3 szt., aktualny atlas geograficzny - 5 szt., globus indukcyjny - 1 szt., zestaw 10 zdjęć lotniczych okolic Boguchwały - 5 szt., zestaw 10 zdjęć satelitarnych oko-lic Boguchwały - 5 szt., kompas geologiczny - 3 szt., elektroniczny nośnik pa-mięci – dysk zewnętrzny - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

19

Nazwa:

: zakup i dostawa wyposażenia pracowni mobilnej dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Klawiatura bezprzewodowa - 10 szt., Mysz bezprzewodowa - 10 szt., Laptop do programów graficznych - 10 szt., wózek na laptopy i tablety - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

20

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia systemu zarządzania siecią komputerową dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Firewall - 1 szt., Zasilacz UPS - 1 szt., Klimatyzator - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

21

Nazwa:

zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drukarka 3D - 1 szt., System zarządzania siecią - 1 szt., Ruter - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 32322000-6, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała