ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 28-06-2019 | 14:46data ostatniej modyfikacji: 28-06-2019 | 14:51Wytworzył: Michał Pękala
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce” Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”
28 czerwca 2019
Ogłoszenie nr 566766-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.
 
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Biuro Obsługi Klienta - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce” Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”
Numer referencyjny: RIZ.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce” 1.1.1. Siłownia plenerowa Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane pojedynczo na pylonach o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni minimalnej odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa. Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną. Urządzenia siłowni plenerowej: rower, koła tai chi, masażer, drążek uniwersalny, Twister, Wahadło 1.1.2. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem Elementy stalowe urządzeń powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Urządzenia zgodne z normami EN 1176-1:2008 oraz EN 1176-11:2008 lub równoważnymi. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw:  Zestaw sprawnościowy: W składzie zestawu sprawnościowego powinny znajdować się: zjeżdżalnia, huśtawka, ścianka wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa, rura strażacka oraz poprzeczka. Zestaw dostosowany do jednoczesnego korzystania przez min. 10 osób.  Ścianka wspinaczkowa - Ścianka wspinaczkowa wykonana z laminatu o wymiarach w rzucie min. 1,40 x 4,00 m i wysokości min. 1,75 m. Konstrukcja ścianki wspinaczkowej przypomina głaz do którego zamontowane są kamienie z porowatej, odpornej na ścierania żywicy;  Mini park linowy - Modułowy park linowy o dowolnej możliwości ustawiania modułów. Zestaw powinien składać się z min. ośmiu stacji oraz z min. ośmiu różnych modułów umiejscowionych pomiędzy stacjami;  Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m;  Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocynkowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego samego materiału. 1.1.3. Strefa relaksu Wszystkie elementy stalowe wyposażenia strefy relaksu powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Elementy strefy relaksu:  Stolik do gry w szachy oraz chińczyka - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bezpośrednio do nogi stolika.  Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 3 stanowiskowy tj. 2 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm.  Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o konstrukcji metalowej, minimalnej pojemności 40 l, z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.  Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym  Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: • pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany • przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; • materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; • system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni włośnikowych; • bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; • pędy krzewów nie powinny być przycięte; • dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; • krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; • rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany; • odstępy między cokółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny; • system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; • szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; • uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; • regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); • wcześniej formowane i bez uszkodzeń. 1.2. Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce” 1.2.1. Siłownia plenerowa Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane po dwa urządzenia obustronnie na pylonach z rur stalowych o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa. Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną. Urządzenia: a) Orbitrek+ biegacz b) Twister + rower c) Steper i wahadło 1.2.2. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Urządzenia zgodne z normami EN 1176-1:2008 oraz EN 1176-11:2008 lub równoważnymi.  Linarium - Linarium o konstrukcji przestrzennej na planie minimum ośmioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,7 m. Minimalne wymiary urządzenia w rzucie: 5,5 x 5,5 m.  Huśtawka „bocianie gniazdo” - Huśtawka wahadłowa wyposażona w wygodne i obszerne siedzisko w formie kosza z lin polipropylenowych  Zjazd linowy - Zjazd linowy o długości zjazdu min. 21 m składający się dwóch konstrukcji wsporczych wykonanych z rur stalowych wraz z podestem startowym przy jednej z nich.  Zestaw sprawnościowy - Zestaw sprawnościowy składający się z trzech wież wraz z elementami sprawnościowymi i zabawowymi. Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Słupy nośne każdego podestu z rury stalowej okrągłej średnicy minimum 80 mm.  Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m.  Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocynkowane i malowane proszkowo, zawierające dwie furtki wykonane z tego samego materiału.  Roboty wykończeniowe - W ramach robót wykończeniowych przewiduje się konieczność wyrównania terenu po zakończonej inwestycji oraz zasianie trawy Zamawiający rezygnuje z montażu w tym etapie inwestycji z sześciokąta ćwiczebnego ujętego w Zgłoszeniu o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych z dnia 28.02.2019r. 1.2.3. Strefa relaksu  Stolik do gry w szachy/chińczyka (dwa osobne zestawy) - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bezpośrednio do nogi stolika.  Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 5 stanowiskowy tj. 3 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm.  Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l o konstrukcji kosza metalowej z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.  Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym  Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: • pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany • przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; • materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; • system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni włośnikowych; • bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; • pędy krzewów nie powinny być przycięte; • dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; • krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; • rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany; • odstępy między cokółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny; • system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; • szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; • uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; • regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów);  wcześniej formowane i bez uszkodzeń

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dotyczących budowy siłowni ze-wnętrznych, placu zabaw, budowy ogrodzenia, utwardzenia ternu i wykonania nasadzeń. Zostaną one udzielone dotychczasowemu wykonawcy, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnego za-mówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
Karty katalogowe/Specyfikacja techniczne oferowanego sprzętu tj. urządzeń siłowni plenerowej (orbitrek, biegacz, prasa nożna, prasa ręczna, wahadło, twister) , linarium, mini park linowy, trampolina, zjazd linowy potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 

KryteriaZnaczenieCENA60,00Długość okresu gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

KryteriumZnaczenieCena60,00Długość okresu gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2.1. Siłownia plenerowa Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowa-nych podwójnie proszkowo. Montowane po dwa urządzenia obustronnie na pylo-nach z rur stalowych o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefa-brykowanych fundamentach betonowych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni odpowiadającej strefom bez-pieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszy-wa. Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urzą-dzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną. Urządzenia: a) Orbitrek+ biegacz b) Twister + rower c) Steper i wahadło 1.2.2. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Urządzenia zgodne z normami EN 1176-1:2008 oraz EN 1176-11:2008 lub równoważnymi.  Linarium - Linarium o konstrukcji przestrzennej na planie minimum ośmioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,7 m. Minimalne wymiary urządzenia w rzucie: 5,5 x 5,5 m.  Huśtawka „bocianie gniazdo” - Huśtawka wahadłowa wyposażona w wygodne i obszerne siedzisko w formie kosza z lin polipropylenowych  Zjazd linowy - Zjazd linowy o długości zjazdu min. 21 m składający się dwóch konstrukcji wsporczych wykonanych z rur stalowych wraz z podestem startowym przy jednej z nich.  Zestaw sprawnościowy - Zestaw sprawnościowy składający się z trzech wież wraz z elementami sprawnościowymi i zabawowymi. Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Słupy nośne każdego podestu z rury stalowej okrągłej średnicy minimum 80 mm.  Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m.  Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocynkowane i malowane proszkowo, zawierające dwie furtki wykonane z tego samego materiału.  Roboty wykończeniowe - W ramach robót wykończeniowych przewiduje się konieczność wyrównania terenu po zakończonej inwestycji oraz zasianie trawy Zamawiający rezygnuje z montażu w tym etapie inwestycji z sześciokąta ćwiczebnego ujętego w Zgłoszeniu o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych z dnia 28.02.2019r. 1.2.3. Strefa relaksu  Stolik do gry w szachy/chińczyka (dwa osobne zestawy) - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bezpośrednio do nogi stolika.  Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 5 stanowiskowy tj. 3 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm.  Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l o konstrukcji kosza metalowej z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.  Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym  Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z nor-mami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zacho-wanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: • pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany • przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; • materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; • system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korze-niach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni włośniko-wych; • bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; • pędy krzewów nie powinny być przycięte; • dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sa-dzonek młodszych niż dwa lata; • krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; • rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany; • odstępy między cokółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny; • system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; • szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; • uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 li-trów) i 2-3 krotnie przesadzanych; • regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów);  wcześniej formowane i bez uszkodzeń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45342000-6, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
   

<table style="\&quot;border-collapse:collapse;" border:1px="" solid="" black\"="">

Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Długość okresu gwarancji 40,00

 
 
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała