ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 20-06-2019 | 11:19data ostatniej modyfikacji: 20-06-2019 | 11:19Wytworzył: Michał PękalaWprowadził: Michał Pękala
Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2020-2021, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Boguchwała
20 czerwca 2019

Polska-Boguchwała: Elektryczność

2019/S 117-286274

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Boguchwała
517-00-36-465
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Gospodarka Komunalna GOKOM
813-32-18-073
ul. Suszyckich 9
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
517-00-36-465
Zarzecze 133
Zarzecze
36-041
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Zespół Szkół w Niechobrzu
517-00-36-465
Niechobrz 679
Niechobrz
36-047
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrzu
517-00-36-465
Niechobrz 549
Niechobrz
36-047
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
517-00-36-465
Zgłobień 71
Zgłobień
36-046
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Nosówce
517-00-36-465
Nosówka 186
Zgłobień
36-046
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole Publiczne w Boguchwale
517-00-36-465
ul. Techniczna 1a
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
517-00-36-465
Mogielnica 167
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu
517-00-36-465
Lutoryż 432
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Zespół Szkół w Racławówce
517-00-36-465
Racławówka 215
Niechobrz
36-047
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
517-00-36-465
Wola Zgłobieńska 140
Zgłobień
36-046
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Boguchwale
517-00-36-465
ul. Teodora Lubomirskiego 2
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.1)Nazwa i adresy
Zespół Szkół w Kielanówce
517-00-36-465
Kielanówka 111
Rzeszów
35-106
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
Tel.: +48 178755200
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.boguchwala.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Boguchwale
517-00-36-465
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pękala
E-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.boguchwala.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2020-2021, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała

 

Numer referencyjny: RIZ.271.16.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Wykaz PPE. Szacowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi: 5 872 906 kWh (2 lata). Podane w wykazie obiekty oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 513 444.19 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Obszar gminy Boguchwała

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Wykaz PPE. Szacowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi: 5 872 906 kWh (2 lata). Podane w wykazie obiekty oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy.Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie,że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne [Dz.U. z 2019 r., poz. 755] oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6.3.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [Dz.U. z 2019, poz. 503] oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. z 2018 r. poz. 1025]. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała.

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony i podpisany druk oferta oraz formularz cenowy stanowiące zał. do SIWZ

3.2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)

3.3. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.4. Ośw. w postaci JEDZ.

3.5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dok. o których mowa w pkt. 6 poniżej, oraz w sekcji III.1.3)

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj.

— posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

— posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenia o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem bądź oświadczenia o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.

6.1. Na potwierdzenia spełnienia warunku wykonawcy przedstawią:

1. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 kompleksowe dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, których ilość roczna dla każdej z nich nie była niższa niż 2 500 MWh.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (określonych w Rozdziale V punkt 2 SIWZ), oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Forma dokumentu: Oryginał lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem - wg Załącznika Nr 8 do SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Określone we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Boguchwale, Sala konferencyjna

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Wrzesień 2021

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów CEDG lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania.

6. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w sekcji III.1.1 pkt 5.1

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.boguchwala.pl.

9. Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y,

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt. 1). i w pkt. 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2019
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała