ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 17-05-2019 | 14:42data ostatniej modyfikacji: 17-05-2019 | 15:08Wytworzył: Michał Pękala
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
17 maja 2019

Ogłoszenie nr 548860-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. 
 

Gmina Boguchwała: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzen-na i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mailum@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.bip.boguchwala.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego 
Adres: 
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Biuro Obsługi Klienta - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” 
Numer referencyjny: RIZ.271.14.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku Spichlerza w Boguchwale. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-480, decyzją z dnia 27.01.2011r., zlokalizowany jest w centrum miejscowości, ul. Plac Rynek 1, przy ul. Akacjowej, dz. ewidencyjna nr 1355/61. Jest to budynek o prostej bryle, pięciokondygnacyjny (w tym jedna podziemna), o wymiarach: szerokość 12,55 m, długość 18,60 m, wysokość kalenicy 13,46 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 268,18 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 672,02 m2, kubatura budynku 3065,45 m3. W ramach robót budowlanych, związanych z przebudową budynku Spichlerza, zaplanowano roboty instalacyjne oraz roboty wykończeniowe, bez zmian w zakresie elewacji oraz zagospodarowania terenu, które wykonano we wcześniejszych latach. Zaplanowano roboty: tynkarskie renowacyjne i cementowo- wapienne, poszerzenia części ścian pod otwory drzwiowe, budowę nowoprojektowanych ścian lekkich oraz systemowych ścian aluminiowych (przeszklonych), wykonanie warstw posadzkowych wraz z ich wykończeniem, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian, wykonanie ocieplenia dachu i ścian kolankowych poddasza, a także przebudowę kominów ponad dachem pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji. W ramach robót instalacyjnych, zaplanowano: wykonanie instalacji: elektrycznej, c.o., wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, telewizji dozorowej. Roboty wykończeniowe będą obejmowały również: montaż parapetów drewnianych, montaż stalowych balustrad schodowych, wykonanie drewnianych okładzin elementów konstrukcyjnych oraz odtworzenie fragmentu pierwotnego wiązara dachowego na poddaszu budynku czy montaż rolet sterowanych na oknach połaciowych. W wykonanym w roku 2014 szybie windowym o konstrukcji stalowej, zlokalizowanym przy ścianie zewnętrznej budynku, zaplanowano montaż windy towarowo- osobowej, o wym. podestu 1,1 x 1,4 m oraz wykonanie belki montażowej kabiny windy. 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 99999896,00 
Waluta: 
pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wy-sokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 1) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień po-dobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tzn. wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w ramach zadania: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na ryn-ku miejskim Boguchwała”. 2) Zakres robót budowlanych: Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i pole-gać będą na powtórzeniu podobnych robót budowanych, zgodnych z przedmiotem zamó-wienia podstawowego. 3) Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zostaną one udzielone dotychczaso-wemu wykonawcy robót budowlanych, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnych robót budowlanych. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r. 4. Terminy wykonania poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę propozycja harmonogramu po sprawdzeniu i akceptacji zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż: (A) Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 2 roboty związane z przebudową lub rozbudową obiektów kubaturowych o powierzchni użytkowej min. 500,00 m2. (B) dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację za-mówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wyko-nania przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. co najmniej: (i) osobą zdolną do przyjęcia obowiązków kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnienia do kierowania robo-tami przy obiekcie zabytkowym zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018.2067), (ii) osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3-letnie do-świadczenie w pracy na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej, (iii) osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika robót branży instalacyjnej Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im, uprawnienia budowlane, które zostały wy-dane na podstawie wcześniej obowiązujących, przepisów prawa oraz odpowiadają-ce im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budow-lane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji za-wodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-spolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumen-ty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez Wyko-nawcę za zgodność z oryginałem. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwier-dzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wyko-nawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnie-nia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych za-sobów (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Każda oferta być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
2. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 usta-wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w następujących przypadkach i zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. d) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności po-wodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wy-każe, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia o czas wystąpienia niekorzystnych warunków, b) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków archeologicznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, o czas trwania prac archeologicznych; c) wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac o czas nie-zbędny do wykonania prac zamiennych, d) wstrzymania prac przez Zamawiającego, o czas wstrzymania prac, e) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, f) braku rozwiązań projektowych lub konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, o czas wykonanie uzupełniania projektu bądź usunięcia błędów w projekcie, g) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i za-kończenia prac objętych umową, h) niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy przyczyn zewnętrznych skutkujących brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, i) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3) zmiany spowodowanej następującymi okolicznościami: a) Zamawiający dopuszcza za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania po-szczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót, b) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, ma-eriału art.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, c) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, d) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i 2, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, e) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, f) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (art. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia art.), g) zmiana nazwy, adresu którejkolwiek ze stron, h) zmiany warunków płatności, i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bez-pośredni wpływa na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy j) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, k) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może również dokonać zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-04, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguchwała jest Pan Tomasz Mielech e-mail: iod@boguchwala.pl;  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RIZ.271.14.2019 pn. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudo-wa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” prowadzonym w trybie przetargu nie-ograniczonego;  odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp;  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-nia określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;  w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczą-cych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Państwu − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała