ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 30-04-2019 | 15:02data ostatniej modyfikacji: 30-04-2019 | 15:02Wytworzył: Michał Pękala
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Szkolenia dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała"
30 kwietnia 2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie  art. 138o ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000 euro)

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33,

36-040 Boguchwała

NIP: 5170036465

REGON: 690582000

www.boguchwala.pl

 

Rodzaj zamówienia: usługi

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie gminy Boguchwała tj. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Mogielnicy, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale, Szkoła Podstawowa im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigii w Niechobrzu,  Zespół Szkół w Kielanówce, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce, Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
w Boguchwale w ramach projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0085/17.

Kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Szkolenia będą dotyczyły następującej tematyki:

 

Zadanie częściowe nr 1: Szkolenie dla nauczycieli z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)”.

W ramach zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące szkolenia:

 1.  „Praca z uczniem uzdolnionym. Praca z uczniem z trudnościami w nauce”
 2.  „Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik wspomagających kreatywność uczniów, samodzielną pracę, wykorzystanie odwróconego modelu nauczania, realizacji zajęć z wykorzystaniem metody projektu
 3.  „Jak efektywnie uczyć – podejmowanie działań zwiększających efekty kształcenia”
 4.  „Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki”
 5. „Efektywne metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami”
 6. „Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym”
 7. „Metodyka nauczania języka angielskiego”
 8. „Metodyka aktywizujące w nauczaniu przedmiotów z zakresu kompetencji kluczowych

 

Zadanie częściowe nr 2: „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce”

W ramach zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące szkolenia:

 1. „Doświadczenia w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych”
 2. „Przyroda to przygoda, czyli jak uczyć o przyrodzie z metodą eksperymentu”
 3. „Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywnych w nauczaniu – problemy i zagrożenia”
 4. „Eksperyment jako metoda nauczania fizyki”
 5. „Eksperymenty chemiczne - kompendium
 6. „Wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu biologii”

 

Zadanie częściowe nr 3: „Szkolenie dla nauczycieli z zakresu TIK”

W ramach zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące szkolenia:

 1. „Przygotowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem technik komputerowych 
  i informacyjnych”
 2.  „Warsztaty pomagające usprawnić pracę z tablicą interaktywną”
 3. „Projektowanie stron www dla uczniów”
 4. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera”
 5. „Praca z uczniem z wykorzystaniem drukarek 3D”
 6. „Szkolenia warsztatowe z zakresu umiejętności korzystania z programów i aplikacji wspomagających nauczanie
 7. „Warsztaty programowania robotów”

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla zadań częściowych nr 1,2,3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Wykonawcy mogą składać oferty na jedno lub więcej zadań częściowych.

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała