ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 29-11-2018 | 13:56data ostatniej modyfikacji: 04-12-2018 | 09:25Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w 2019 roku
29 listopada 2018

Boguchwała, 29-11-2018 r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku”

Kody CPV:

90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

90512000-9 – Usługi transportu odpadów

 

Zakres zadania obejmuje:

 1. Odbieranie odpadów komunalnych, określonych poniżej, wytworzonych na terenie Gminy Boguchwała, a pochodzących od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaje odpadów:

- Zmieszane odpady komunalne
- Opakowania i naczynia szklane
- Papier
- Metale
- Tworzywa sztuczne
- Opakowania wielomateriałowe

-Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji            
z wyłączeniem odpadów zielonych

 

 1. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiąganie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania półrocznego zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).
 4. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z zadeklarowanym.
 5. Wyposażenie gospodarstw domowych w budownictwie jednorodzinnym w worki do gromadzenia odpadów posegregowanych oraz w worki na odpady zmieszane.

 

Wielkość i zakres zamówienia:

 1. Gospodarstwa jednorodzinne:

Przewidywane ilości gospodarstw jednorodzinnych obsługiwanych w ramach realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, dane z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez mieszkańców na październik 2018 r.

 

1 osobowe – mikro

 

565 szt.

 

2-4 osób – małe

 

3040 szt.

 

5-10 osób - średnie

 

985 szt.

 

Powyżej 10 osób – duże

 

3 szt.

 

 

                                                      RAZEM                4 593

 

 1. Budynki wielolokalowe

Przewidywana liczba osób zamieszkała w lokalach znajdujących się w budownictwie wielolokalowym

 

2346

Przewidywana liczba osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym segregujących odpady

 

1787

 

Przewidywana liczba osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym nie segregujących odpadów

 

559

Ilość budynków wielolokalowych

48

 

 

Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych została oszacowana na podstawie danych przekazanych od przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Gminy Boguchwała, w 2017 r. wyniosła ok. 2908,52 Mg oraz 1310,86 w pierwszym półroczu 2018 r.

Na podstawie danych przekazanych od przedsiębiorców świadczących usługi szacuje się, że około  55% gospodarstw jednorodzinnych gromadzi odpady zmieszane w pojemnikach plastikowych lub metalowych. Pozostałe stosują do tego celu worki plastikowe.

Poniższa tabela Nr 2 zawiera informacje dotyczące przybliżonej ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Boguchwała z nieruchomości zamieszkałych. Tabela zawiera dane za 2017 rok i pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamawiający informuje, iż odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny z 4465 zamieszkałych gospodarstw zlokalizowanych w budownictwie jednorodzinnym, oraz z nieruchomości w budownictwie wielolokalowym, w których zamieszkuje 1787 osób, stan na październik 2018 r.

Rodzaj odpadów selektywnie zebranych

2017 rok

[Mg]

I półrocze 2018

[Mg]

Odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych

132,93

60,84

Odpady opakowaniowe ze szkła

227,76

21,17

Szkło

102,88

135,41

Odpady opakowaniowe
z papieru i tektury

68,87

22,13

Papier i tektura

3,76

6,74

Opakowania z metali

23,62

9,0

Metale

2,98

1,57

Opakowania wielomateriałowe

21,54

6,31

 

Określone ilości odpadów służą wyłącznie jako informacje dodatkowe umożliwiające  Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. :

1 295 332,56 zł netto 300 422,71 euro.

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

GOKOM Sp. z o.o.

ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

 1. Podstawa prawna i uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Przepis powyższy stanowi, ze Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadająca kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a lub przez inna osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a.
 3. W kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie zostały spełnione.

Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest spółką prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007830.

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zostałapowołana 06.04.2001 r. (Repertorium A nr 2368 z roku 2018 przed notariuszem Teresą Panek-Wiśniowską, Kancelaria Notarialna z siedzibą ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów) w celu prowadzenia działalności dotyczącej zaspokojenia komunalnych zbiorowych potrzeb w zakresie zadań własnych gminy, wobec wspólnoty samorządowej.

 

Spółka posiada kapitał własny w wysokości 42 917 000,00 zł. Wszystkie udziały w GOKOM Sp. z o.o. posiada jedyny wspólnik, gmina Boguchwała. więc warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c jest spełniony.

 

Posiadanie przez Zamawiającego całości kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. i której prawo głosu nie jest w żaden sposób ograniczone sprawia, że Zamawiający sprawuje kontrolę nad tą spółką w sposób analogiczny do kontroli sprawowanej nad własnymi służbami.

 

Zatem należy uznać, że warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Pzp został spełniony.

W związku z warunkiem określonym w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Pzp, by ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, należy przyjąć kalkulację przychodu za 3 ostatnie lata.

 

Całkowity przychód za 3 lata wyniósł: 26 146 103,58 zł netto.

 

Całkowity przychód w GOKOM Sp. z o.o. z usług świadczonych dla sektora prywatnego wyniósł: 122 105,43 zł netto.

 

W związku z powyższym, dla Gminy Boguchwała GOKOM Sp. z o.o. świadczyła 99,53 % usług, natomiast dla sektora prywatnego 0,47 %.

 

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Informacje o terminie i odpowiednio zamieszczeniu  lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art.  66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:   przesłano do publikacji do Dz. U. UE dnia 29-11-2018 r.

 

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała