ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2018 | 12:19data ostatniej modyfikacji: 27-11-2018 | 12:19Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - zadanie 1".
27 listopada 2018

Ogłoszenie nr 500283408-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Gmina Boguchwała: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - zadanie 1".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - zadanie 1".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FP.271.47.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: 1. Wykonanie kanału z rur PCV DN 200 mm – 48,5 m 2. Wykonanie 3 studni z tworzywa sztucznego DN 425 mm – 3 szt. 3. Wykonanie podwiertów z rurą ochronną DN 315 mm pod przeszkodą terenową – 8 m. 4. Wykonanie robót ziemnych towarzyszących – 1 kpl.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - zadanie 1"

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13823.28
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Gokom Infrastruktura
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Suszyckich 9
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Boguchwała
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17002.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17002.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17002.63
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/261/2018 z dnia 01-08-2018 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27-06-2018 nr 579658-N-2018 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 26-06-2018 r. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została oszacowana do kwoty 112 682,25 zł netto tj. 26 134,07 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmuje roboty budowlane branży sanitarnej tj. wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej DN 200 jako kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej umową nr RU/261/2018 z dnia 01.08.2018 r. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: 1. Wykonanie kanału z rur PCV DN 200 mm – 48,5 m 2. Wykonanie 3 studni z tworzywa sztucznego DN 425 mm – 3 szt. 3. Wykonanie podwiertów z rurą ochronną DN 315 mm pod przeszkodą terenową – 8 m. 4. Wykonanie robót ziemnych towarzyszących – 1 kpl. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem umowy RU/261/2018. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość robót podobnych wyniesie 13 823,28 zł netto. Wartość robót podobnych stanowi 7 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała