ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 15:00data ostatniej modyfikacji: 21-11-2018 | 15:00Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługi pocztowe
21 listopada 2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 (ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA)

 

 

USŁUGI POCZTOWE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, do którego mają zastosowane przepisy art. 138o ustawy.

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Miejsce publikacji: Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.boguchwala.pl

 

 1. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, DANE KONTAKTOWE

 

        Gmina Boguchwała                                     REGON  690582000

        ul. Suszyckich  33                                       NIP   517-00-36-465

        36-040 Boguchwała                                    Tel./fax 0-17 87 55 201/ 0-17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Postępowanie dotyczy usług społecznych w rozumieniu art. 138 h ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, do którego mają zastosowane przepisy art. 138o ustawy. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w pozostałym zakresie nie stosuje się ustawy, chyba że ogłoszenie stanowi inaczej.
 2. Ogłoszenie zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa wykonawców w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez wykonawców. Ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia lub załączników. Dokonaną zmianę zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Jeżeli  w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców zamieszczając odpowiednią informację na stronie www.bip.boguchwala.pl
 4. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV)

64110000-0 usługi pocztowe

64112000-4 usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 usługi pocztowe dotyczące paczek

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych rejestrowanych i nierejestrowanych, oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego. Przewidywana liczba przesyłek poszczególnych rodzajów zawarta jest w formularzu cenowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamwienia zawiera wzr umowy, Opis przedmiotu zamwienia stanowiący załącznik Nr 2 do umowy, formularz cenowy, wzr pocztowej książki nadawczej.

 

 1.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub posiada ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

 

      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

Lp.

Wymagany dokument

1

Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – należy złożyć wraz ofertą.

 

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunku koniecznego do udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jego oferta odrzucona.

 

Inne wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

 

Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg załącznika Nr 2 do ogłoszenia. Brak złożenia lub wypełnienia załącznika spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 

 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
 1. Janusz Pietrucha – wszelkie sprawy merytoryczne wykonania przedmiotu zamówienia tel.  017 87 55 226 w godzinach: poniedziałek – piątek  900-1500
 2. Monika Kotula – wyjaśnienia w sprawach proceduralnych tel. 017 87 55 220,  w godzinach: poniedziałek – piątek  900-1500
 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2017 poz. 1219).
 2. Wszelka korespondencja powinna być oznaczona nazwą postępowania oraz kierowana:

               a) pisemnie na adres zamawiającego:

               Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

               b) faxem (017) 87-55-209.

               c) drogą elektroniczną na adres um@boguchwala.pl  

 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Ofertę wraz z załącznikami, oświadczenia, zmiany do oferty, wycofanie oferty wykonawcy składają w oryginale (forma pisemna) w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Pozostałe wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują przy uzyciu środków komunikacji elektornicznej (e-mail) lub pisemnie.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia bez rozpoznania (np. gdy pytania są nieistotne, przedmiotem pytań są kwestie, które nie wymagają wyjaśnień, wniosek dotyczy już udzielonych wyjaśnień) – w takiej sytuacji Zamawiający nie zamieszcza treści zapytań na stronie internetowej.

 

 

 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną wspólną ofertę.

 

Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.

 

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Oferta musi zawierać:

 1. Formularz ofertowy ( wraz z zawartymi w nim oświadczeniami)
 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy (należy wypełnić każdą rubrykę formularza – braki nie podlegają uzupełnieniu i skutkują odrzuceniem oferty przez Zamawiającego).
 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 4. Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty ( dotyczy wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do CEIDG/KRS)
 5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

Dotyczy: Usługi pocztowe

 

Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2018  r. do godz: 10:00.

 

W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.
 7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca – nie później niż przed upływem terminu składania ofert – zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny oferty.

 

 

 

 

 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 

 

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Obliczoną cenę należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 

 

XII.  BADANIE OFERT

 

 

 1. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie dokładnie sprawdzone, czy złożone oferty zostały sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia.
 2. Ocena ofert będzie dokonywana w dwóch etapach:
 3. W pierwszym etapie oferty oceniane będą w aspekcie formalnym, obejmującym ocenę oferty pod kątem jej zgodności z wymogami ogłoszenia. Badania poprawności formalnej danej oferty (ustalenie czy oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu) dokona komisja przetargowa.
  1. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, art. 85 ust. 2, art. 86 ust 1-3, art. 87, art. 89, art. 93 i art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Uzupełnienia i wyjaśnienia dotyczą wyłącznie dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu z zastrzeżeniem sytuacji dotyczącej poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
 2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 5. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
 6. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 7. wadium nie zostało wniesione lub zostało niesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 9. została złożona w innej formie niż pisemna.
  1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 10.  W drugim etapie oferty będą rozpatrywane pod kątem merytorycznym tzn. pod kątem przyjętego kryterium oceny oferty. Ten etap oceny obejmuje wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

 

Punkty będą liczone według następujących wzorów:

 

Nr kryterium

Wzór

1

W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, ktrego oferta została poprawiona.

 

Poprawianie omyłek następuje poprzez odpowiednią adnotację w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu określa zamawiający mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca powinien przedłożyć:
 1.  pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
 2. Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 1. Niedopełnienie tych formalności Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

 

XV. WZÓR UMOWY

 

 

 1. Wzór umowy stanowi – ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań Prawa zamówień publicznych.
 2. Temin zawarcia umowy zostanie podany przez zamawiajacego.
 3. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.

 

 

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguchwała jest Pan Tomasz Mielech e-mail: iod@boguchwala.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.271.49.2018 pn. Usługi pocztowe, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Pzp;

 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiadają Państwo:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO ; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Państwu
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz cenowy
 3. Wzór umowy
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. Wzór pocztowej książki nadawczej
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała