ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 11-09-2018 | 15:20data ostatniej modyfikacji: 11-09-2018 | 15:20Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa- rozbudowa terenów rekreacyjnych- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale: Zadanie 1: Budowa siłowni plenerowej, Zadanie 2: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz budowa strefy relaksu i utwardzenie terenu
11 września 2018


Ogłoszenie nr 614924-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

Gmina Boguchwała: Budowa- rozbudowa terenów rekreacyjnych- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale: Zadanie 1: Budowa siłowni plenerowej, Zadanie 2: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz budowa strefy relaksu i utwardzenie terenu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta- parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa- rozbudowa terenów rekreacyjnych- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale: Zadanie 1: Budowa siłowni plenerowej, Zadanie 2: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz budowa strefy relaksu i utwardzenie terenu
Numer referencyjny: FP.271.40.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1: Siłownia plenerowa 1.1. Orbitrek + biegacz na pylonie Orbitrek to urządzenie poprawiające muskulaturę nóg i rąk, ogólnie poprawiające kondycję fizyczną i wydolność organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Maksymalna waga osoby ćwiczącej min. 140 kg. Minimalny wzrost osób ćwiczących: 120 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Biegacz to urządzenie wzmacniające mięśnie nóg i pasa biodrowego, uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych, zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych oraz korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca. Elementy stalowe biegacza zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie montowane trwale do podłoża na fundamencie betonowym, zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 1.2. Prasa ręczna + prasa nożna na pylonie Prasa ręczna to urządzenie wzmacniające mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Elementy stalowe prasy ręcznej zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Siedzisko z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Prasa nożna to urządzenie poprawiające muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Siedzisko z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie montowane trwale do podłoża na fundamencie betonowym, zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 1.3. Wahadło + Twister na pylonie Wahadło to urządzenie wzmacniające muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo- naczyniowy, oddechowy i trawienny. Elementy stalowe wahadła zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Podest ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście min. 140 cm. Twister to urządzenie aktywujące działanie stawów biodrowych, wzmacniające mięśnie brzucha oraz poprawiające koordynację ruchową. Konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Podest ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie montowane trwale do podłoża na fundamencie betonowym, zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Zadanie 2: Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem oraz budową strefy relaksu i utwardzeniem terenu 1.1. Wieża sprawnościowo- wspinaczkowa ze zjeżdżalniami Wieża sprawnościowo- wspinaczkowa - zestaw o konstrukcji przestrzennej na planie minimum sześcioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,2 m. Minimalne wymiary urządzenia w rzucie: 8,8 x 3,8 m. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 2,0 m. Urządzenie powinno być trwale związane z gruntem za pomocą np. kotw stalowych, stop fundamentowych lub w inny sposób trwale kotwiący urządzenie w gruncie. Konstrukcja nośna zestawu powinna być wykonana z rur ze stali nierdzewnej o min. przekroju 110 mm. Łączenia poszczególnych rur muszą być zabezpieczone przed dostaniem się do nich wody. Wieża powinna posiadać min. dwa podesty, zlokalizowane na różnych wysokościach, do których wejście umożliwiają: stopień wejściowy, drabinka wejściowa, siatka wejściowa oraz zjazd zapewniony przez ślizg pojedynczy prosty z podestu o wys. 1,2 m oraz przez ślizg tubowy z podestu o wys. 2,8 m. Konstrukcja powinna posiadać minimum 4 panele dydaktyczne, np. liczydło, zegar, bulaj, ox (kółko- krzyżyk). Ślizgi wykonane z polietylenu niskiej gęstości, barwionego w masie, min. dwa kolory ślizgu, obejmy i łączniki konstrukcji wykonane z odlewów aluminiowych, panele z płyt laminowanych HPL o gr. min. 10 mm oraz odporne na promieniowanie UV, elementy łączące i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych. Urządzenia powinno zgodne z PN EN 1176-1 i PN EN 1176-3. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 1.2. Mini park linowy Modułowy park linowy - maksymalna wysokość upadku swobodnego: 0,5 m, możliwość dowolnego ustawiania modułów. Zestaw powinien składać się z min. ośmiu stacji oraz z min. ośmiu różnych modułów umiejscowionych pomiędzy stacjami, na które składają się następujące elementy: - pomost ruchomy składający się z elementów impregnowanego drewna sosnowego zamocowanych na linach polipropylenowych, zawieszonych pomiędzy modułami na stalowych łączeniach. Pomost powinien ruszać się w trakcie stawiania kolejnych kroków. - bambusowe pnącza - pionowe słupki z elementów impregnowanego drewna sosnowego, zawieszone na dwóch linach polipropylenowych, które trzeba ominąć aby nie stracić równowagi, - przeszkoda linowa w formie siatki (linarium), zamocowana pionowo pomiędzy modułami za pomocą stalowych łączeń, - pomost ruchomy „dziury w moście” składający się z elementów impregnowanego drewna sosnowego zamocowanych na linach polipropylenowych, zawieszonych pomiędzy modułami na stalowych łączeniach. Pomost stanowi rodzaj mostu, w którym brakuje kilku deseczek, co utrudnia przechodzenie, - kładka punktowa - w formie krótkich słupków, umiejscowionych nad ziemią oraz połączonych naprężonym, mocnym łańcuchem pomiędzy drewnianymi modułami. Górą, pomiędzy modułami powinna zostać umiejscowiona lina polipropylenowa, służąca do przytrzymywania się. - ruchoma kłoda - moduł służący do ćwiczenia równowagi zbudowany z drewnianej kłody zawieszonej pomiędzy drewnianymi pomostami (modułami). Lina polipropylenowa, zawieszona na górze pomaga przejść unikając upadku. - ręczna przeprawa wykonana ze stalowej belki, zamocowanej pomiędzy modułami drewnianymi, na której zamocowane są metalowe obręcze. Chwytając naprzemiennie metalowe obręcze oraz balansując ciałem należy przedostać się do drugiej stacji. - most birmański to konstrukcja linowa w formie dwóch lin polipropylenowych, zawieszonych pomiędzy modułami, na dole oraz jednej linie na górze. Trzymając się górnej liny należy przesuwać stopy po torze wyznaczonym przez liny dolne. Wymiary minimalne całego zestawu: 4,9 m x 10,00 m x wys. 2,2 m. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna impregnowanego, klejonego warstwowo średnicy min. 14 cm. Słupy nośne posadowione min. 0,7 m poniżej poziomu terenu, trwale osadzone w gruncie poprzez fundamentowanie. Podesty wykonane ze stalowej ramy, zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i lakierowanie proszkowo. Podesty pokryte drewnianymi krawędziakami, osadzane min. 0,4 m nad terenem. Liny polipropylenowe grubości min. 16 mm z rdzeniem stalowym, odporne na akty wandalizmu i promieniowanie UV. Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. 1.3. Trampolina Trampolina powinna się składać z metalowej skrzyni, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz montowanej w gruncie na betonowym fundamencie, osłony, sprężyn mocujących matę oraz maty do skakania wykonanej z modułowych łączników z tworzywa sztucznego. Mata powinna być wykonana z materiałów odpornych na ścieranie oraz uniemożliwiających poślizg. Górna powierzchnia trampoliny wyłożona bezpieczną nawierzchnią wykonaną z EPDM-u. Minimalne wymiary trampoliny w rzucie: 1,5 x 3,0 m. Trampolina może składać się z segmentów zamontowanych obok siebie. 2. Pozostałe wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale 2.1. Stolik do gry w szachy Stolik do gry w szachy trwale mocowany w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowane bezpośrednio do nogi stolika. Siedziska oraz blat stołu metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Na blacie znajduje się biało - czarna szachownica. Minimalne wymiary stolika do gry w szachy: 1,0 x 1,0 m i wysokość 0,75 m. Minimalne wymiary siedzisk: 0,3 x 0,3 m i wysokość 0,4 m. Siedziska są rozmieszczone po jednym na każdy bok stolika do gry w szachy. Wymiary minimalne całego urządzenia: 1,7x 1,7x 0,75 m. Wszystkie elementy zestawu powinny być zabezpieczone przed wpływem korozji oraz czynników atmosferycznych. 2.2. Stojak rowerowy Stojak rowerowy przeznaczony dla co najmniej 5 rowerów wykonany z rury stalowej lub z kształtowników metalowych na których mocowane są rury, umożliwiające przypięcie rowerów. Materiał stojaka to stal ocynkowana i malowana proszkowo lub stal nierdzewna. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 30 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (DxSxW): 2,50 x 0,60 x 0,80 m. 2.3. Kosz na śmieci Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l. Minimalne wymiary urządzenia (DxSxW): 60 x 45 x 110 cm. Konstrukcja kosza metalowa z zewnątrz wykończona elementami drewnianymi o min. gr. 25 mm oraz osadzona na słupie stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo, trwale mocowanym w gruncie przez zabetonowanie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.4. Ławka z oparciem Ławka z oparciem o minimalnych wymiarach (DxSxW): 180 x 60 x 75 cm, wysokość siedziska min. 40 cm powyżej poziomu terenu. Ławka trwale mocowana w gruncie. Konstrukcja nośna ławki wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana. Siedzisko i oparcie drewniane, o grubości deski min. 30 mm, malowana i lakierowana oraz zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych. 2.5. Ogrodzenie Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym o wysokości całkowitej 1,00 m. Długość przęsła 2,0 m. Przęsło ogrodzenia wykonane z prętów min. fi 4 mm, łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Przęsła mocowane do słupków za pomocą obejm systemowych. Słupki trwale kotwione w gruncie na głębokość min. 1,2 m. W ramach budowy ogrodzenia przewiduje się również montaż dwóch sztuk furtek wykonanych z paneli, z prętów min. fi 4 mm, oraz mocowanych do ramki z profili stalowych. Ogrodzenie powinno wyglądem nawiązywać do istniejącego ogrodzenia zamontowanego na placu zabaw. Długość całkowita ogrodzenia 63 m. 2.6. Nasadzenia W ramach nasadzeń należy dostarczyć 14 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 14 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; - system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni włośnikowych; - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; - pędy krzewów nie powinny być przycięte; - dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; - krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; - rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany; - odstępy między cokółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny; - system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; - szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; - uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; - regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); - wcześniej formowane i bez uszkodzeń. 2.7. Utwardzenie terenu Należy wykonać 40,00 m2 nawierzchni z kostki brukowej w następującej technologii: • wykonanie korytowania na głębokość 32 cm, • podbudowa z pospółki zagęszczonej grubości 10 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego grubości 15 cm, • podsypka piaskowo – cementowa grubości 3 cm, • nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. • obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem – 32 m.

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37535200-9

45342000-6

44113100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, w odniesieniu do każdego zadania. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dotyczących budowy siłowni zewnętrznych, placu zabaw, budowy ogrodzenia, utwardzenia terenu i wykonania nasadzeń. Zostaną one udzielone dotychczasowemu wykonawcy, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnego zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-11-21


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 21.11.2018r. 3. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac określonych w §1 wzoru umowy. 4. Terminy wykonania poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 8 do SIWZ) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp. Kosztorysy ofertowe (traktowane pomocniczo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Zadanie 1: 300,00 zł (trzysta złotych). Zadanie 2: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

35,00

Bezpłatny przegląd/ kontrole i serwis urządzeń

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione- możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach i zakresie: 1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienie od realizacji części prac, - zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3, - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. 2) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia o czas wystąpienia niekorzystnych warunków, - wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków archeologicznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, o czas trwania prac archeologicznych, - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, o czas niezbędny do wykonania prac ziemnych, - wsztrzymania prac przez Zamawiającego, o czas Wstrzymania prac, - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, - braku rozwiązań projektowych lub konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, o czas wykonania uzupełnienia projektu bądź usunięcia błędów w projekcie, - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia prac objętych umową, - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów: w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, materiału art.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, - zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, - zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2, w celi wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, - zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, - zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzednią zgodą Zamawiającego (art. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia art.), - zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron, - zmiany warunków płatności, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, - w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, - innych niezbędnych zmian, pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przełożeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, może również dokonać zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 4. Do rozliczenia prac wynikających ze zmian umowy, o których mowa w ust. 3 będą stosowane ceny wynikające z oferty. W przypadku braku w wym. cen zastosowane zostaną ceny po przeprowadzonych negocjacjach i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguchwała jest Pan Tomasz Mielech e-mail: iod@boguchwala.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.271.40.2018 pn. Budowa – rozbudowa terenów rekreacyjnych- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale: Zadanie 1: Budowa siłowni plenerowej, Zadanie 2: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz budową strefy relaksu i utwardzenie terenu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; § Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Państwu − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa siłowni plenerowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Siłownia plenerowa 1.1. Orbitrek + biegacz na pylonie Orbitrek to urządzenie poprawiające muskulaturę nóg i rąk, ogólnie poprawiające kondycję fizyczną i wydolność organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Maksymalna waga osoby ćwiczącej min. 140 kg. Minimalny wzrost osób ćwiczących: 120 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Biegacz to urządzenie wzmacniające mięśnie nóg i pasa biodrowego, uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych, zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych oraz korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca. Elementy stalowe biegacza zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie montowane trwale do podłoża na fundamencie betonowym, zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 1.2. Prasa ręczna + prasa nożna na pylonie Prasa ręczna to urządzenie wzmacniające mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Elementy stalowe prasy ręcznej zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Siedzisko z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Prasa nożna to urządzenie poprawiające muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Siedzisko z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie montowane trwale do podłoża na fundamencie betonowym, zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 1.3. Wahadło + Twister na pylonie Wahadło to urządzenie wzmacniające muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo- naczyniowy, oddechowy i trawienny. Elementy stalowe wahadła zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Podest ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście min. 140 cm. Twister to urządzenie aktywujące działanie stawów biodrowych, wzmacniające mięśnie brzucha oraz poprawiające koordynację ruchową. Konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Podest ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max. 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie montowane trwale do podłoża na fundamencie betonowym, zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45342000-6, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

35,00

Bezpłatny przegląd/ kontrole i serwis urządzeń

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz budową strefy relaksu i utwardzenie terenu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2: Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem oraz budową strefy relaksu i utwardzeniem terenu 1.1. Wieża sprawnościowo- wspinaczkowa ze zjeżdżalniami Wieża sprawnościowo- wspinaczkowa - zestaw o konstrukcji przestrzennej na planie minimum sześcioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,2 m. Minimalne wymiary urządzenia w rzucie: 8,8 x 3,8 m. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 2,0 m. Urządzenie powinno być trwale związane z gruntem za pomocą np. kotw stalowych, stop fundamentowych lub w inny sposób trwale kotwiący urządzenie w gruncie. Konstrukcja nośna zestawu powinna być wykonana z rur ze stali nierdzewnej o min. przekroju 110 mm. Łączenia poszczególnych rur muszą być zabezpieczone przed dostaniem się do nich wody. Wieża powinna posiadać min. dwa podesty, zlokalizowane na różnych wysokościach, do których wejście umożliwiają: stopień wejściowy, drabinka wejściowa, siatka wejściowa oraz zjazd zapewniony przez ślizg pojedynczy prosty z podestu o wys. 1,2 m oraz przez ślizg tubowy z podestu o wys. 2,8 m. Konstrukcja powinna posiadać minimum 4 panele dydaktyczne, np. liczydło, zegar, bulaj, ox (kółko- krzyżyk). Ślizgi wykonane z polietylenu niskiej gęstości, barwionego w masie, min. dwa kolory ślizgu, obejmy i łączniki konstrukcji wykonane z odlewów aluminiowych, panele z płyt laminowanych HPL o gr. min. 10 mm oraz odporne na promieniowanie UV, elementy łączące i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych. Urządzenia powinno zgodne z PN EN 1176-1 i PN EN 1176-3. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 1.2. Mini park linowy Modułowy park linowy - maksymalna wysokość upadku swobodnego: 0,5 m, możliwość dowolnego ustawiania modułów. Zestaw powinien składać się z min. ośmiu stacji oraz z min. ośmiu różnych modułów umiejscowionych pomiędzy stacjami, na które składają się następujące elementy: - pomost ruchomy składający się z elementów impregnowanego drewna sosnowego zamocowanych na linach polipropylenowych, zawieszonych pomiędzy modułami na stalowych łączeniach. Pomost powinien ruszać się w trakcie stawiania kolejnych kroków. - bambusowe pnącza - pionowe słupki z elementów impregnowanego drewna sosnowego, zawieszone na dwóch linach polipropylenowych, które trzeba ominąć aby nie stracić równowagi, - przeszkoda linowa w formie siatki (linarium), zamocowana pionowo pomiędzy modułami za pomocą stalowych łączeń, - pomost ruchomy „dziury w moście” składający się z elementów impregnowanego drewna sosnowego zamocowanych na linach polipropylenowych, zawieszonych pomiędzy modułami na stalowych łączeniach. Pomost stanowi rodzaj mostu, w którym brakuje kilku deseczek, co utrudnia przechodzenie, - kładka punktowa - w formie krótkich słupków, umiejscowionych nad ziemią oraz połączonych naprężonym, mocnym łańcuchem pomiędzy drewnianymi modułami. Górą, pomiędzy modułami powinna zostać umiejscowiona lina polipropylenowa, służąca do przytrzymywania się. - ruchoma kłoda - moduł służący do ćwiczenia równowagi zbudowany z drewnianej kłody zawieszonej pomiędzy drewnianymi pomostami (modułami). Lina polipropylenowa, zawieszona na górze pomaga przejść unikając upadku. - ręczna przeprawa wykonana ze stalowej belki, zamocowanej pomiędzy modułami drewnianymi, na której zamocowane są metalowe obręcze. Chwytając naprzemiennie metalowe obręcze oraz balansując ciałem należy przedostać się do drugiej stacji. - most birmański to konstrukcja linowa w formie dwóch lin polipropylenowych, zawieszonych pomiędzy modułami, na dole oraz jednej linie na górze. Trzymając się górnej liny należy przesuwać stopy po torze wyznaczonym przez liny dolne. Wymiary minimalne całego zestawu: 4,9 m x 10,00 m x wys. 2,2 m. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna impregnowanego, klejonego warstwowo średnicy min. 14 cm. Słupy nośne posadowione min. 0,7 m poniżej poziomu terenu, trwale osadzone w gruncie poprzez fundamentowanie. Podesty wykonane ze stalowej ramy, zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i lakierowanie proszkowo. Podesty pokryte drewnianymi krawędziakami, osadzane min. 0,4 m nad terenem. Liny polipropylenowe grubości min. 16 mm z rdzeniem stalowym, odporne na akty wandalizmu i promieniowanie UV. Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. 1.3. Trampolina Trampolina powinna się składać z metalowej skrzyni, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz montowanej w gruncie na betonowym fundamencie, osłony, sprężyn mocujących matę oraz maty do skakania wykonanej z modułowych łączników z tworzywa sztucznego. Mata powinna być wykonana z materiałów odpornych na ścieranie oraz uniemożliwiających poślizg. Górna powierzchnia trampoliny wyłożona bezpieczną nawierzchnią wykonaną z EPDM-u. Minimalne wymiary trampoliny w rzucie: 1,5 x 3,0 m. Trampolina może składać się z segmentów zamontowanych obok siebie. 2. Pozostałe wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale 2.1. Stolik do gry w szachy Stolik do gry w szachy trwale mocowany w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowane bezpośrednio do nogi stolika. Siedziska oraz blat stołu metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Na blacie znajduje się biało - czarna szachownica. Minimalne wymiary stolika do gry w szachy: 1,0 x 1,0 m i wysokość 0,75 m. Minimalne wymiary siedzisk: 0,3 x 0,3 m i wysokość 0,4 m. Siedziska są rozmieszczone po jednym na każdy bok stolika do gry w szachy. Wymiary minimalne całego urządzenia: 1,7x 1,7x 0,75 m. Wszystkie elementy zestawu powinny być zabezpieczone przed wpływem korozji oraz czynników atmosferycznych. 2.2. Stojak rowerowy Stojak rowerowy przeznaczony dla co najmniej 5 rowerów wykonany z rury stalowej lub z kształtowników metalowych na których mocowane są rury, umożliwiające przypięcie rowerów. Materiał stojaka to stal ocynkowana i malowana proszkowo lub stal nierdzewna. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 30 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (DxSxW): 2,50 x 0,60 x 0,80 m. 2.3. Kosz na śmieci Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l. Minimalne wymiary urządzenia (DxSxW): 60 x 45 x 110 cm. Konstrukcja kosza metalowa z zewnątrz wykończona elementami drewnianymi o min. gr. 25 mm oraz osadzona na słupie stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo, trwale mocowanym w gruncie przez zabetonowanie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.4. Ławka z oparciem Ławka z oparciem o minimalnych wymiarach (DxSxW): 180 x 60 x 75 cm, wysokość siedziska min. 40 cm powyżej poziomu terenu. Ławka trwale mocowana w gruncie. Konstrukcja nośna ławki wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana. Siedzisko i oparcie drewniane, o grubości deski min. 30 mm, malowana i lakierowana oraz zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych. 2.5. Ogrodzenie Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym o wysokości całkowitej 1,00 m. Długość przęsła 2,0 m. Przęsło ogrodzenia wykonane z prętów min. fi 4 mm, łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Przęsła mocowane do słupków za pomocą obejm systemowych. Słupki trwale kotwione w gruncie na głębokość min. 1,2 m. W ramach budowy ogrodzenia przewiduje się również montaż dwóch sztuk furtek wykonanych z paneli, z prętów min. fi 4 mm, oraz mocowanych do ramki z profili stalowych. Ogrodzenie powinno wyglądem nawiązywać do istniejącego ogrodzenia zamontowanego na placu zabaw. Długość całkowita ogrodzenia 63 m. 2.6. Nasadzenia W ramach nasadzeń należy dostarczyć 14 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 14 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; - system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni włośnikowych; - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; - pędy krzewów nie powinny być przycięte; - dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; - krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; - rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany; - odstępy między cokółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny; - system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; - szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; - uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; - regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); - wcześniej formowane i bez uszkodzeń. 2.7. Utwardzenie terenu Należy wykonać 40,00 m2 nawierzchni z kostki brukowej w następującej technologii: • wykonanie korytowania na głębokość 32 cm, • podbudowa z pospółki zagęszczonej grubości 10 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego grubości 15 cm, • podsypka piaskowo – cementowa grubości 3 cm, • nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. • obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem – 32 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45342000-6, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

35,00

Bezpłatny przegląd/ kontrole i serwis urządzeń

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała