ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 03-08-2018 | 12:59data ostatniej modyfikacji: 03-08-2018 | 12:59Wytworzył: M. Dziedzic
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale
03 sierpnia 2018

Ogłoszenie nr 597899-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

Gmina Boguchwała: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta- parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale
Numer referencyjny: FP.271.35.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Siłownia plenerowa 1.1. Orbitrek Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm, wszystkie elementy stalowe orbitreka zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Rys. 1 – Poglądowy widok urządzenia 1.2. Biegacz Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm, wszystkie elementy stalowe biegacza zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Rys. 2 – Poglądowy widok urządzenia 1.3. Prasa nożna Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm, wszystkie elementy stalowe prasy nożnej zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Siedzisko z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Rys. 3 – Poglądowy widok urządzenia 1.4. Prasa ręczna Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm, wszystkie elementy stalowe prasy ręcznej zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Siedzisko z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Rys. 4 – Poglądowy widok urządzenia 1.5. Wahadło Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm, wszystkie elementy stalowe wahadła zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Podest ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Rys. 5 – Poglądowy widok urządzenia 1.6. Twister Minimalna wysokość pylonu: 2,20 m, minimalny przekrój rury z której wykonany jest pylon: 110 x 3,6 mm, wszystkie elementy stalowe twistera zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową. Główna konstrukcja urządzenia z rur o przekroju minimalnym 80 x 3,6 mm. Podest ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone dla osób o wadze max 140 kg i wzroście minimalnym 140 cm. Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 50 cm. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Rys. 6 Poglądowy widok urządzenia 2. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym 2.1. Linarium ze ścianką wspinaczkową i zjeżdzalnią Linarium o konstrukcji przestrzennej na planie minimum ośmioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,8 m. Minimalne wymiary urządzenia w rzucie: 8,0 x 9,0 m (dopuszcza się urządzenia o maksymalnych wymiarach umożliwiających montaż na przedmiotowej działce). Maksymalna wysokość upadku swobodnego: 2,5 m. Urządzenie powinno być trwale związane z gruntem za pomocą np. kotw stalowych, stop fundamentowych lub w inny sposób trwale kotwiący urządzenie w gruncie. Konstrukcja nośna linarium powinna być wykonana z rur okrągłych o minimalnym przekroju 80 x 3,0 mm. Łączenia poszczególnych rur muszą być zabezpieczone przed dostaniem się do nich wody. Konstrukcja powinna posiadać minimum 3 ścianki wspinaczkowe z tworzywa HPL oraz minimum 1 zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej. Wszystkie liny wykonane z min. 6-cio żyłowej poliamidowej zbrojonej liny o grubości min. 18 mm. Elementy dodatkowe konstrukcji tzn.: platformy, mostki, trapy powinny być wykonane z lin o grubości min. 16 mm lub tworzywa HPL. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych. Urządzenia powinno być zgodne z PN EN 1176. Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Rys. 7 Poglądowy widok urządzenia 2.2. Mini park linowy Modułowy park linowy o maksymalnej wysokości upadku swobodnego: 0,5 m o dowolnej możliwości ustawiania modułów. Zestaw powinien się składać z następujących modułów: - moduł w postaci drewnianych pali umożliwiających chodzenie po nich o min. średnicy 20 cm, - moduł most zwodzony w postaci dwóch przeplotni wykonanych z lin min. 6-cio żyłowych poliamidowych podpartych na środku konstrukcją stalową (miejsce podparcia powinno być najwyższym miejscem przeplotni), - most wiszący wykonany z okrągłych kładek drewnianych mocowanych do dwóch lin min. 6-cio żyłowych poliamidowych rozciągniętych między pomostami spoczynkowymi, - moduł równoważni wykonany z min. 2 skrzyżowanych w poziomie okrągłych belek drewnianych, - moduł krzyżaka linowego wykonany z 3 lin min. 6-cio żyłowych poliamidowych rozciągniętych pomiędzy pomostami spoczynkowymi: pierwsza lina powinna być mocowana oboma końcami do podestów, natomiast pozostałe dwie jednym końcem do podestu, a drugim na wysokości min. 2,0 m w taki sposób aby utworzyły symbol X, - ruchoma kładka – drewniany pomost mocowany do pomostów spoczynkowych za pomocą łańcuchów stalowych, - pomost pionowy wykonany z dwóch lin min. 6-cio żyłowych poliamidowych rozciągniętych: pierwsza na wysokości pomostu spoczynkowego, druga na wysokości min. 2 m, pomiędzy linami zamontowane min. 3 drewniane poprzeczki. Minimalna wysokość podestów spoczynkowych: 30 cm powyżej poziomu terenu. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego grubości min. 20 cm. Liny wykonane są z co najmniej 6-cio żyłowej poliamidowej zbrojonej liny o grubości min. 18 mm. Elementy stalowe powinny być ocynkowane i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. 2.3. Trampolina Trampolina powinna się składać z metalowej skrzyni montowanej w gruncie, osłony, sprężyn mocujących matę oraz maty. Mata powinna być wykonana z materiałów odpornych na ścieranie oraz uniemożliwiających poślizg. Minimalne wymiary trampoliny w rzucie: 1,4 x 8,0 m. Rys. 8 Poglądowy widok urządzenia 2.4. Zjazd linowy Zjazd linowy powinien składać się z dwóch konstrukcji wsporczych wykonanych ze stali S235JR o średnicy min. 60 mm. Pomiędzy konstrukcjami wsporczymi powinna znajdować się rozciągnięta lina stalowa o średnicy min. 10 mm wykonana z plecionych cynkowanych drutów stalowych. Na linie powinien poruszać sie stalowy wózek ze stali nierdzewnej, poruszający się po niej, zabezpieczony przed przesuwaniem się bez użytkownika. Siedzisko wykonane z gumy. Minimalna długość zjazdu 21 m. Wysokość swobodnego upadku max: 1,20 m. Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych. Rys. 9 Poglądowy widok urządzenia 3. Pozostałe wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale 3.1. Stolik do gry w szachy Stolik do gry w szachy trwale mocowany w gruncie wraz z min. czterema siedziskami trwale zamontowanymi w gruncie. Siedziska oraz blat stołu powinny być wykonane z tworzywa HDPE. Na blacie należy umieścić się szachownicę o polach w kolorach czarnym i białym (lub odcieniu bieli). Minimalne wymiary stolika do gry w szachy: 1,0 x 1,0 m i wysokość 0,5 m. Minimalne wymiary siedzisk: 0,3 x 0,3 m i wysokość 0,4 m. Siedziska należy rozmieścić po jednym na każdy bok stolika do gry w szachy. Wszystkie elementy zestawu powinny być zabezpieczone przed wpływem korozji oraz czynników atmosferycznych. Rys. 10 Poglądowy widok urządzenia 3.2. Stojak rowerowy Stojak rowerowy przeznaczony dla co najmniej 5 rowerów wykonany z rury stalowej ocynkowanej i zabezpieczonej przed wpływem czynników atmosferycznych. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 30 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (DxSxW): 2,50 x 0,60 x 0,80 m. Rys. 11 Poglądowy widok urządzenia 3.3. Kosz na śmieci Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 50 l. Minimalne wymiary urządzenia (DxSxW): 40 x 40 x 80 cm. Konstrukcja kosza metalowa z zewnątrz wykończona elementami drewnianymi o min. gr. 25 mm. Rys. 12 Poglądowy widok urządzenia 3.4. Ławka z oparciem Ławka z oparciem o minimalnych wymiarach (DxSxW): 180 x 65 x 80 cm, wysokość siedziska min. 40 cm powyżej poziomu terenu. Ławka trwale mocowana w gruncie. Konstrukcja nośna ławki wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub prostokątnym zamkniętym (minimalny przekrój: 30 x 2,6 mm), pozostałe elementy metalowe o minimalnym przekroju 25 x 2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z desek lakierowanych zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych o grubości min. 32 mm. Rys. 13 Poglądowy widok urządzeni 3.5. Ogrodzenie Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym o wysokości całkowitej 1,00 m. Długość przęsła 2,0 m. Przęsło ogrodzenia wykonane z prętów fi 4 łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania. Przęsła mocowane do słupków za pomocą obejm. Słupki trwale kotwione w gruncie na głębokość min. 1,2 m. Ogrodzenie powinno wyglądem nawiązywać do istniejącego ogrodzenia przedstawionego na Rys. 14. Rys. 14 Poglądowy widok urządzenia 3.6. Tablica regulaminowa A3 Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw i korzystania z siłowni plenerowej, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,1 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m. 3.7. Nasadzenia W ramach nasadzeń należy dostarczyć 16 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 16 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; - system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych korzeni włośnikowych; - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; - pędy krzewów nie powinny być przycięte; - dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; - krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; - rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany; - odstępy między cokółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny; - system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; - szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; - uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; - regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); - wcześniej formowane i bez uszkodzeń. 3.8. Utwardzenie terenu Należy wykonać 42 m2 nawierzchni z kostki brukowej w następującej technologii: • wykonanie korytowania na głębokość 32 cm, • podbudowa z pospółki zagęszczonej grubości 10 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego grubości 15 cm, • podsypka piaskowo – cementowa grubości 3 cm, • nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. • obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej oporem – 32 m. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz wzorze umowy. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarach winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do SIWZ przed sporządzeniem oferty lub zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 poz. 1226) oraz posiadały wymagane certyfikaty. Wskazane z nazwy materiały i urządzenia podane w dokumentacji przetargowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji przetargowej. Obliczona cena będzie miała charakter ryczałtowy.

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37535200-9

45342000-6

44113100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dotyczących budowy siłowni zewnętrznych, placu zabaw, budowy ogrodzenia, utwardzenia ternu i wykonania nasadzeń. Zostaną one udzielone dotychczasowemu wykonawcy, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnego zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-11-21


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 21.11.2018r. 3. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac określonych w §1 wzoru umowy. 4. Terminy wykonania poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń sprawnościowych/ urządzeń placu zabaw o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: Wykaz robót – oryginał. Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Karty katalogowe/Specyfikacja techniczne oferowanego sprzętu tj. urządzeń siłowni plenerowej (orbitrek, biegacz, prasa nożna, prasa ręczna, wahadło, twister) , linarium, mini park linowy, trampolina, zjazd linowy potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 9 do SIWZ) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp. Kosztorys ofertowy (traktowany pomocniczo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

30,00

Bezpłatny przegląd i serwis urządzeń

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach i zakresie: 1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, - zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3, - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. 2) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia o czas wystąpienia niekorzystnych warunków, - wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków archeologicznych, które spowodowały niezawonione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, o czas trwania prac archeologicznych; - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia lub odstąpienia od realizacji części prac o czas niezbędny do wykonania prac zamiennych, - wstrzymania prac przez Zamawiającego, o czas wstrzymania prac, - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, - braku rozwiązań projektowych lub konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, o czas wykonanie uzupełniania projektu bądź usunięcia błędów w projekcie, - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia prac objętych umową, - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: - zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów: w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, materiału art.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, - zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, - zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i 2, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, - zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, - zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (art. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia art.), - zmiana nazwy, adresu którejkolwiek ze stron, - zmiany warunków płatności, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływa na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy. - W przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, - innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, może również dokonać zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 5. Do rozliczenia prac wynikających ze zmian umowy, o których mowa w ust. 3 będą stosowane ceny wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen zastosowane zostaną ceny po przeprowadzonych negocjacjach i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguchwała jest Pan Tomasz Mielech e-mail: iod@boguchwala.pl- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.271.29.2018 pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Boguchwale” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; - Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Państwu − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała