ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 19-07-2018 | 11:58data ostatniej modyfikacji: 19-07-2018 | 11:59Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała, Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy
19 lipca 2018

FP.271.10Ogłoszenie nr 500170061-N-2018 z dnia 19-07-2018 r.

Gmina Boguchwała: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała, Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała, Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FP.271.28.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: 1. Zmiana lokalizacji szafy oświetlenia drogowego – zakres rzeczowy tego zadania obejmuje wykonanie linii kablowej nN, demontaż szafy oświetleniowej i montaż w nowej lokalizacji, pomiar geodezyjny wraz z dokumentacją powykonawczą. 2. Wymiana wysięgników pojedynczych na wysięgniki podwójne wraz z oprawami typu LED do oświetlenia placu zabaw.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6189.33
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Elres Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 4
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7371.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7371.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7371.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 19-10-2017 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała: Zadanie 1: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od dz. 2213/1 do 2213/3 w Boguchwale Zadanie 2: Oświetlenie drogi lokalnej na dz. 1088 w Boguchwale Zadanie 3: Oświetlenie drogi nr 1128 oraz 1152 w Nosówce Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy” Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe na Zadanie nr 4 tj Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/464/2017 z dnia 28-11-2017 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19-10-2017 nr 604589-N-2017 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 16-10-2017 r. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została oszacowana do kwoty 49 064 zł netto tj. 11 379,27 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: 1. Zmiana lokalizacji szafy oświetlenia drogowego – zakres rzeczowy tego zadania obejmuje wykonanie linii kablowej nN, demontaż szafy oświetleniowej i montaż w nowej lokalizacji, pomiar geodezyjny wraz z dokumentacją powykonawczą. 2. Wymiana wysięgników pojedynczych na wysięgniki podwójne wraz z oprawami typu LED do oświetlenia placu zabaw. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem umowy RU/464/2017. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość robót podobnych wyniesie 6 189,33 zł netto. Wartość robót podobnych stanowi 6,31 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała