ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 21-03-2018 | 13:24data ostatniej modyfikacji: 21-03-2018 | 13:24Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zmianie umowy: Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”
21 marca 2018

Ogłoszenie nr 500061653-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.

Boguchwała: Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, działania 4.6 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 371752-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 6029-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 32205-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze gminnej i powiatowej oraz posiada bezpośrednie z nich zjazdy. Jest to budynek o prostej bryle, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o wymiarach ok. 30,74 m x 11,46 m i wysokości 10,79 m w kalenicy. Powierzchnia zabudowy wynosi 329,16 m2 natomiast kubatura stanowi 2828,79 m3. Roboty związane z przebudową polegać będą między innymi na: - robotach demontażowych ścianek działowych i ścian zewnętrznych w niezbędnym zakresie, - robotach demontażowych istniejących w budynku instalacji: elektrycznej i sanitarnej oraz wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ppoż. - robotach wzmacniających układ konstrukcyjny, - robotach rozbiórkowych okładzin ściennych i posadzek oraz wykonaniu nowych, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - robotach wykończeniowych. Budynek podlega termomodernizacji. Rozbudowa związana będzie z wykończeniem garaży dla wozów bojowych OSP. Są to nowe pomieszczenia bezpośrednio połączone z budynkiem podlegającym przebudowie. Wymiary garaży: 12,92 m x 11,70 m i wysokości 6,50 m. Roboty polegać będą na: - wykonaniu posadzki, - wykonaniu instalacji elektrycznej oraz wodociągowej, - wykonaniu odciągu spalin, - montażu stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonaniu tynków, gładzi, powłok malarskich, - wykonaniu pokrycia dachowego, - wykonaniu elewacji.


II.4) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45300000-0,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. Terminy wykonania: 1.1. Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 1.2. Termin zakończenia robót budowlanych 1.2.1. Etap 1 – do 23.02.2018 r. 1.2.2. Etap 2 – do 10.05.2017 r. 1.3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 1.3.1. Etap 1 – do 15.03.2018 r. 1.3.2. Etap 2 – do 30.05.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/02/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna,  ,  ul. Dębicka 107,  35-213,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1502235.94 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/02/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 371752-2016 z dnia 21-12-2016 sekcja VI.5 oraz w załączniku do SIWZ tj. wzorze umowy §14 ust. 2.3 zawarł postanowienia, zgodnie z którym „Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Udzielenie robót dodatkowych jest możliwe na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. tj. w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Podczas robót związanych z rozbiórką istniejących powłok pokrywających elementy konstrukcji stropu nad I piętrem stwierdzono że ilość przegniłych elementów konstrukcyjnych stropu, które należy wymienić jest znacznie większa od ilości elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do wymiany w projekcie technicznym opracowanym w roku 2013. Projekt techniczny przewidywał wymianę około 50% masy drewna, z którego wykonano strop nad I piętrem. W związku z powyższym niezbędne jest rozszerzenie zakresu robót o całkowite rozebranie stropu drewnianego nad I piętrem oraz wykonanie nowego stropu o przekrojach i wymiarach umożliwiających bezpieczne użytkowanie Sali widowiskowej, poddasza oraz konserwację więźby dachowej. 2. Podczas robót związanych z rozbiórką istniejących warstw posadzki na balkonie stwierdzono powstanie zarysowań konstrukcyjnych betonu oraz skorodowanie prętów zbrojeniowych. Ze względów ekonomicznych nie jest zasadne odtworzenie konstrukcji balkonu, który nie jest w chwili obecnej użytkowany. Według projektowanych zmian balkon zostanie wyburzony, a w jego miejscu nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia biurowego zostanie zamontowany daszek poliwęglanowy. Drzwi balkonowe zostaną od zewnątrz zabezpieczone barierką chromoniklową o wysokości 1,1 m umożliwiającej bezpieczne użytkowanie z pomieszczenia Sali widowiskowej. 3. Po rozbiórce warstw posadzkowych i tynkarskich, zaobserwowano liczne spękania betonu oraz korozję zbrojenia części stropu przy wejściu głównym i podeście klatki schodowej (jedna konstrukcja). Zadecydowano o wyburzeniu i wykonaniu części stropu w konstrukcji żelbetowej, pozwalającej na bezpieczne oraz zgodne z przepisami, użytkowanie korytarza i klatki schodowej. 4. Ze wzglądu na duże natężenie ruchu samochodowego projektuje się zmianę nawierzchni na asfaltową w następującej technologii: 4 cm warstwy wiążącej i 3 cm warstwy ścieralnej mieszanki asfaltowej na podbudowie z kruszyw. Pozwoli to na wydłużenie trwałości nawierzchni, która stanowi bezpośredni wjazd na plac i parking przed budynkiem, a także wpłynie na poprawę funkcjonalności użytkowej obiektu. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI Z WW. PRZEPISEM: Pkt 1 i 3) Udzielenie robót dodatkowych jest możliwe na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. tj. w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; W trakcie realizacji Umowy Nr RU/77/2017 na wykonanie zadania pn. „Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum promocji Dziedzictwa Kulturowego ” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, niewykraczających poza przedmiot zamówienia, które nie były wykazane w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarach. Powyższe roboty wystąpiły w trakcie realizacji i wcześniej były niemożliwe do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, dlatego należy powierzyć je Wykonawcy zamówienia podstawowego. Roboty dodatkowe opisane zostały w protokole konieczności wykonania robot dodatkowych z dnia 25-08-2017 r. Wartość robót dodatkowych wynosi: Dla pkt 1 – 23 394,65 zł brutto tj. 1,27 % wartości umowy podstawowej. Dla pkt 3 – 1 669,33 zł brutto tj. 0,09 % wartości umowy podstawowej, Wartość wszystkich robót dodatkowych wynosi 1,36 % wartości umowy podstawowej, a więc nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od realizacji zamówienia dodatkowego. Kolejność wykonywania robot wymaga, aby przed zakończeniem robót objętych umową podstawową zostały najpierw wykonane roboty dodatkowe, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej ani w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego ukończenia przebudowy budynku. Ponadto, zmiana Wykonawcy na etapie zakończenia wykonania robót budowlanych objętych przetargiem jest niecelowa, spowodowałaby istotne niedogodności dla Zamawiającego związane z koordynacją działań różnych Wykonawców realizujących zamówienie podstawowe i zamówienie dodatkowe, co mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania, oraz związane byłoby z niewspółmiernie wysokimi kosztami związanymi z procedurą wyboru kolejnego wykonawcy, szczególnie biorąc pod uwagę wartość robót dodatkowych. Pkt 2 i 4 ) Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 371752-2016 z dnia 21-12-2016 sekcja VI.5 oraz w załączniku do SIWZ tj. wzorze umowy §14 ust. 2.3 zawarł postanowienia, zgodnie z którym „Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót. Pkt 2 - Ze względu na brak zasadności odtworzenia konstrukcji balkonu, który nie jest w chwili obecnej użytkowany, przewiduje się, że balkon zostanie wyburzony, a w jego miejscu nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia biurowego zostanie zamontowany daszek poliwęglanowy. Zmiana ta spełnia przesłankę określoną w umowie, dotycząca zastosowania innego rozwiązania niż przewidziane w dokumentacji projektowej, zmiana została uzgodniona z autorem projektu, nie wpłynie na koszty inwestycji a jest korzystna dla Zamawiającego i zasadna ze względów ekonomicznych. Pkt 4 – Projektowana zmiana nawierzchni drogi na asfaltową pozwoli na wydłużenie trwałości nawierzchni oraz wpłynie na poprawę funkcjonalności użytkowej obiektu. Zmiana zgodnie z § 14 pkt 2.3 umowy RU/77/2017 dotyczy zastosowania innego rozwiązania niż przewidziano w projekcie, nie zwiększy kosztów inwestycji, a jest korzystna dla Zamawiającego, co znajduje potwierdzenie w protokole konieczności z dnia z dnia 06-10-2017 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała