ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 01-03-2018 | 14:20data ostatniej modyfikacji: 01-03-2018 | 14:20Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Mogielnica, Lutoryż, Boguchwała, Niechobrz, Zarzecze w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”
01 marca 2018

Początek formularzaOgłoszenie nr 525185-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Boguchwała: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Mogielnica, Lutoryż, Boguchwała, Niechobrz, Zarzecze w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta- parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Mogielnica, Lutoryż, Boguchwała, Niechobrz, Zarzecze w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”
Numer referencyjny: FP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Mogielnica, Lutoryż, Boguchwała, Niechobrz, Zarzecze w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała”. Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Mogielnicy „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica dz.-1150” „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica dz.-1804” Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Lutoryżu „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutoryż dz.-1659 – etap I” „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutoryż dz.-406, 366, 1645, 1695, 1750 – etap II” Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Boguchwale „Oświetlenie wzdłuż ul. Kopernika w miejscowości Boguchwała dz.-798/1, 798/2, 798/3, 777” „Oświetlenie przy ul. Akacjowej w Boguchwale dz.-1361/2, 1533/3 „Oświetlenie przy Korei w Boguchwale dz.-531/300, 531/295 „Oświetlenie w Boguchwale dz.-389/19 „Oświetlenie przy ul. Łąkowej w Boguchwale dz.-1533/6 Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Niechobrzu „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Niechobrzu- Łąki dz. .556, 402/3 „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Niechobrzu dz. .2094/1 Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Zarzeczu „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Zarzeczu , dz.427/4,424/9, 424/5, 424/4, 424/7, 424/2 Wymagania dla prac projektowych : a) uzyskanie technicznych warunków przyłączania, b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na zgłoszenie, c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie umów cywilno-prawnych, e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na zgłoszenie, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), f) sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), projekty należy podzielić na dwa etapy wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami w takim zakresie. g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), h) sporządzenie przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j) sporządzenie informacji BIOZ– w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf). Do obowiązków projektanta należy: a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, c) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, konsultacje z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji dotyczącej istotnych elementów mających wpływ na koszty, d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, e) udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, f) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych wymagań. g) Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do wykonania dokumentacji formalnoprawnej we własnym zakresie, uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z uzyskaniem klauzuli ostateczności.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych usług związanych z projektowaniem oświetlenia drogowego. Zostaną one udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnych usług, Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-11-30


II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia – 30.11.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych budowy oświetlenia ulicznego, placów lub parkingów na sieciach nn, każda o długości odcinka co najmniej a) dla zadania 1 – 600 m b) dla zadania 2 – 1200 m c) dla zadania 3 – 1500 m d) dla zadania 4 – 700 m e) dla zadania 5 – 200 m. 2) Dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń* w specjalności elektroenergetycznej posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności *Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, (o których mowa w rozdziale IV SIWZ) oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 4.1 do 4.5 do SIWZ Forma dokumentu: Wykaz usług– oryginał. Wykaz osób Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: Wykaz osób – oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieści informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą wg Załącznika nr 8 do SIWZ 5. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. 6. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Zadanie 1: 500 zł (pięćset złotych) Zadanie 2: 1000 zł (tysiąc złotych) Zadanie 3: 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) Zadanie 4: 600 zł (sześćset złotych) Zadanie 5: 200 zł (dwieście złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy: a) Niezbędna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowań technicznych, ekspertyz. b) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn, c) Wystąpi siła wyższa. 2.Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach: a) W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. b) Pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu. c) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac. d) Zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy. e) Z niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja – dotyczy inwestycji liniowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Mogielnicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica dz.-1150” „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica dz.-1804” a) uzyskanie technicznych warunków przyłączania, b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na zgłoszenie, c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie umów cywilno-prawnych, e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na zgłoszenie, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), f) sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), projekty należy podzielić na dwa etapy wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami w takim zakresie. g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), h) sporządzenie przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j) sporządzenie informacji BIOZ– w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf). Do obowiązków projektanta należy: a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, c) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, konsultacje z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji dotyczącej istotnych elementów mających wpływ na koszty, d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, e) udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, f) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych wymagań. g) Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do wykonania dokumentacji formalnoprawnej we własnym zakresie, uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z uzyskaniem klauzuli ostateczności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - zaoferowanie 5-letniego okresu gwarancji jakości– 40 pkt. - zaoferowanie 4-letniego okresu gwarancji jakości – 20 pkt. - zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji jakości – 0 pkt. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości (niepunktowane). Brak podania okresu gwarancji jakości Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Lutoryżu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutoryż dz.-1659 – etap I” „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutoryż dz.-406, 366, 1645, 1695, 1750 – etap II” Wymagania dla prac projektowych : a) uzyskanie technicznych warunków przyłączania, b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na zgłoszenie, c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie umów cywilno-prawnych, e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na zgłoszenie, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), f) sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), projekty należy podzielić na dwa etapy wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami w takim zakresie. g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), h) sporządzenie przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j) sporządzenie informacji BIOZ– w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf). Do obowiązków projektanta należy: a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, c) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, konsultacje z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji dotyczącej istotnych elementów mających wpływ na koszty, d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, e) udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, f) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych wymagań. g) Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do wykonania dokumentacji formalnoprawnej we własnym zakresie, uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z uzyskaniem klauzuli ostateczności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - zaoferowanie 5-letniego okresu gwarancji jakości– 40 pkt. - zaoferowanie 4-letniego okresu gwarancji jakości – 20 pkt. - zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji jakości – 0 pkt. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości (niepunktowane). Brak podania okresu gwarancji jakości Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości.
 

Część nr:

3

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Boguchwale

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Oświetlenie wzdłuż ul. Kopernika w miejscowości Boguchwała dz.-798/1, 798/2, 798/3, 777” „Oświetlenie przy ul. Akacjowej w Boguchwale dz.-1361/2, 1533/3 „Oświetlenie przy Korei w Boguchwale dz.-531/300, 531/295 „Oświetlenie w Boguchwale dz.-389/19 „Oświetlenie przy ul. Łąkowej w Boguchwale dz.-1533/6 Wymagania dla prac projektowych : a) uzyskanie technicznych warunków przyłączania, b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na zgłoszenie, c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie umów cywilno-prawnych, e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na zgłoszenie, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), f) sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), projekty należy podzielić na dwa etapy wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami w takim zakresie. g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), h) sporządzenie przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j) sporządzenie informacji BIOZ– w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf). Do obowiązków projektanta należy: a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, c) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, konsultacje z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji dotyczącej istotnych elementów mających wpływ na koszty, d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, e) udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, f) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych wymagań. g) Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do wykonania dokumentacji formalnoprawnej we własnym zakresie, uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z uzyskaniem klauzuli ostateczności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - zaoferowanie 5-letniego okresu gwarancji jakości– 40 pkt. - zaoferowanie 4-letniego okresu gwarancji jakości – 20 pkt. - zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji jakości – 0 pkt. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości (niepunktowane). Brak podania okresu gwarancji jakości Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości.
 

Część nr:

4

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Niechobrzu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Niechobrzu- Łąki dz. .556, 402/3 „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Niechobrzu dz. .2094/1 Wymagania dla prac projektowych : a) uzyskanie technicznych warunków przyłączania, b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na zgłoszenie, c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie umów cywilno-prawnych, e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na zgłoszenie, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), f) sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), projekty należy podzielić na dwa etapy wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami w takim zakresie. g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), h) sporządzenie przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j) sporządzenie informacji BIOZ– w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf). Do obowiązków projektanta należy: a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, c) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, konsultacje z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji dotyczącej istotnych elementów mających wpływ na koszty, d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, e) udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, f) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych wymagań. g) Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do wykonania dokumentacji formalnoprawnej we własnym zakresie, uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z uzyskaniem klauzuli ostateczności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - zaoferowanie 5-letniego okresu gwarancji jakości– 40 pkt. - zaoferowanie 4-letniego okresu gwarancji jakości – 20 pkt. - zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji jakości – 0 pkt. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości (niepunktowane). Brak podania okresu gwarancji jakości Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości.
 

Część nr:

5

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Zarzeczu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Zarzeczu , dz.427/4,424/9, 424/5, 424/4, 424/7, 424/2 Wymagania dla prac projektowych : a) uzyskanie technicznych warunków przyłączania, b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na zgłoszenie, c) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie umów cywilno-prawnych, e) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na zgłoszenie, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), f) sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), projekty należy podzielić na dwa etapy wykonawcze z kosztorysami i przedmiarami w takim zakresie. g) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), h) sporządzenie przedmiaru robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf), i) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j) sporządzenie informacji BIOZ– w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, (format pdf). Do obowiązków projektanta należy: a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, c) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, konsultacje z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji dotyczącej istotnych elementów mających wpływ na koszty, d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, e) udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, f) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych wymagań. g) Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do wykonania dokumentacji formalnoprawnej we własnym zakresie, uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z uzyskaniem klauzuli ostateczności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - zaoferowanie 5-letniego okresu gwarancji jakości– 40 pkt. - zaoferowanie 4-letniego okresu gwarancji jakości – 20 pkt. - zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji jakości – 0 pkt. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości jaka będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu gwarancji jakości (niepunktowane). Brak podania okresu gwarancji jakości Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji jakości.
 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała