ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2018 | 10:52data ostatniej modyfikacji: 12-01-2018 | 10:52Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu
12 stycznia 2018

Ogłoszenie nr 500009545-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Gmina Boguchwała: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek w ilości 0,235 m3. - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży w ilości 6,13 m. - rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych w ilości 4,243 m3. - transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym w ilości 4,243 m3. - izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej w ilości 249,17 m2. - izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropian EPS 100 gr. 8 cm) w ilości 249,17 m2. - warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 6 cm w ilości 249,17 m2. - obudowa belek i podciągów oraz wentylacji płytami gipsowo – kartonowymi w ilości 36,468 m2. - wykonanie wykopów kanały rurowe w ilości 9,2 m3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45430000-0

 

Dodatkowe kody CPV: 44112310-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20042.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębicka 107
Kod pocztowy: 35-213
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24238.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24238.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24238.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20042.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębicka 107
Kod pocztowy: 35-213
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24238.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24238.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24238.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 21-12-2016 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Etap 1. „zachowanie dziedzictwa Kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”. Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/77/2017 z dnia 06-02-2017 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21-12-2016 nr 371752-2016 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 21-12-2016 r. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została oszacowana do kwoty 744 217,48 zł netto tj. 178 259,95 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek w ilości 0,235 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycjach 70, 75, 216, 311; - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży w ilości 6,13 m. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycjach 72, 218, 313; - rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych w ilości 4,243 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycjach 23, 282; - transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym w ilości 4,243 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycjach 45, 193, 287; - izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej w ilości 249,17 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 328; - izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropian EPS 100 gr. 8 cm) w ilości 249,17 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 342; - warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 6 cm w ilości 249,17 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 112; - obudowa belek i podciągów oraz wentylacji płytami gipsowo – kartonowymi w ilości 36,468 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycjach 105, 267, 336; - wykonanie wykopów kanały rurowe w ilości 9,2 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 284; Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem umowy RU/77/2017. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość robót podobnych wyniesie 20 042,39 zł netto. Wartość robót podobnych stanowi 1,35 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

 

Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała