ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2018 | 10:10data ostatniej modyfikacji: 12-01-2018 | 10:10Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWykonanie robót podobnych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościeniec etap III
12 stycznia 2018

Ogłoszenie nr 500009461-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Gmina Boguchwała: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościeniec etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościeniec etap III

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: a) montaż przewodów izolowanych AsXSn 4x25mm2, b) montaż słupów z żerdzi wirowanych, 2 szt. c) montaż opraw ze źródłem typu led do 4000 K na wysięgniku , IK8, IP 66, 2 kpl. d) montaż uziomów lub przewodów uziemiających. e) mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III. f) montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn. g) montaż wysięgników rurowych. h) montaż przewodów do opraw oświetleniowych. i) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. j) Próby, pomiary, dokumentacja, wycinka.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12184.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wetlińska 3A
Kod pocztowy: 35-082
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 24-05-2017 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościniec etap III. Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/259/2017 z dnia 04-07-2017 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-05-2017 nr 516266-N-2017 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 15-05-2017 r. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została oszacowana do kwoty 40 376,92 zł netto tj. 9 671,35 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: a) montaż przewodów izolowanych AsXSn 4x25mm2, 110 m. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 5; b) montaż słupów z żerdzi wirowanych, 2 szt. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 1 i 2; c) montaż opraw ze źródłem typu led do 4000 K na wysięgniku , IK8, IP 66, 2 kpl. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 7; d) montaż uziomów lub przewodów uziemiających. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 14; e) mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 15; f) montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 9; g) montaż wysięgników rurowych. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 6; h) montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 8; i) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 7; j) Próby, pomiary, dokumentacja, wycinka. Roboty tego typu były przewidziane w przedmiarze robót dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 34. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem umowy RU/259/2017. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość robót podobnych wyniesie 12 184,66 zł netto. Wartość robót podobnych stanowi 15,09 % wartości zamówienia podstawowego. Ponadto, Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na realizację robót podobnych umową nr RU/400/2017 z dnia 28-09-2017. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie wniosku o wydatkowanie środków budżetowych z dnia 21-09-2017 wyniosła 25 316,78 zł netto. Wartość zamówienia stanowiła 31,35 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość wszystkich robót podobnych objętych inwestycją pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościniec etap III wynosi łącznie 37 501,44 zł netto, co stanowi 46,44 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział wartość robót podobnych do kwoty 40 376,92 zł netto, co stanowi 50 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała