ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 04-01-2018 | 12:51data ostatniej modyfikacji: 04-01-2018 | 12:52Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
04 stycznia 2018

Ogłoszenie nr 500002823-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.

Gmina Boguchwała: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii III-IV w ilości 6,0 m3. - zasypanie wykopów fundamentowych w ilości 29,12 m3. - zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego w ilości 29,12 m3. - wykonanie kanałów z rur PVC o średnicy 110 mm w ilości 163,90 m. - obsypanie rur żwirem w ilości 22,80 m3. - wzmocnienie podłoża geowłókniną gr. 150 g/m2 w ilości 114,00 m2. - studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 315-425 mm w ilości 11 szt. - tynki wewnętrzne zwykłe kat. III w ilości 24,72 m2. - uzupełnienie ścian cegłami w ilości 2,28 m3. - wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy ścianach fundamentowych w ilości 5,02 m3. - transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i rozładowaniu w ilości 5,02 m3. - piasek do zasypania fundamentów w ilości 5,02 m3. - obudowa belek i podciągów płytami gipsowo – kartonowymi w ilości 47,44 m2. - tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego w ilości 118,40 m2. - ława betonowa pod krawężniki z oporem w ilości 1,54 m3. - krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 41 m. - wyłaz dachowy fabrycznie wykończony EI30 w ilości 0,81 m2. - grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i długości 1600 mm w ilości 2 szt. - podłoga ślepa z płyt wiórowych w ilości 9,00 m2. - legary o wym. 8 x 25 cm pod podłogę w ilości 8,00 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 51112000-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45400000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37958.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Tadeusz Szczepański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 24
Kod pocztowy: 35-060
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46558.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46558.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46558.65
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 23-01-2017 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Etap 1. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” Etap 2: „Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy”. Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/110/2017 z dnia 08-03-2017 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23-01-2017 nr 12402-2017 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 17-01-2017 r. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została oszacowana do kwoty 740.221,76 zł netto tj. 177 302,87 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii III-IV w ilości 6,0 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 9; - zasypanie wykopów fundamentowych w ilości 29,12 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 14; - zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego w ilości 29,12 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 15; - wykonanie kanałów z rur PVC o średnicy 110 mm w ilości 163,90 m. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 51; - obsypanie rur żwirem w ilości 22,80 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 21; - wzmocnienie podłoża geowłókniną gr. 150 g/m2 w ilości 114,00 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 385; - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm w ilości 11 szt. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 45; - tynki wewnętrzne zwykłe kat. III w ilości 24,72 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 110; - uzupełnienie ścian cegłami w ilości 2,28 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 82; - wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy ścianach fundamentowych w ilości 5,02 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 49; - transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i rozładowaniu w ilości 5,02 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycjach 51 oraz 52; - piasek do zasypania fundamentów w ilości 5,02 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 54; - obudowa belek i podciągów płytami gipsowo – kartonowymi w ilości 47,44 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 199; - tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego w ilości 118,40 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 121; - ława betonowa pod krawężniki z oporem w ilości 1,54 m3. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 379; - krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 41 m. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 380; - wyłaz dachowy fabrycznie wykończony EI30 w ilości 0,81 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 252; - grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i długości 1600 mm w ilości 2 szt. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie sanitarnym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 137; - podłoga ślepa z płyt wiórowych w ilości 9,00 m2. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 250; - legary o wym. 8 x 25 cm pod podłogę w ilości 8,00 m. Roboty tego typu były przewidziane w kosztorysie budowlanym dołączonym do postępowania przetargowego w pozycji 251. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem umowy RU/110/2017. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość robót podobnych wyniesie 37 958,45 zł netto. Wartość robót podobnych stanowi 2,56 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

 

Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała