ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 27-12-2017 | 08:45data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017 | 08:45Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycja pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS
27 grudnia 2017

Ogłoszenie nr 500080805-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Gmina Boguchwała: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycja pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycja pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - demontaż podtynkowych włączników, gniazd wtyczkowych podtynkowych oraz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycjach odpowiednio: 3, 4 oraz 5; - wykonanie na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych oraz przycisków dzwonkowych podtynkowych. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycjach odpowiednio: 37 oraz 36; - montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubiegunowych z uziemieniem w puszkach o IP 20. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycji 41; - montaż tablic rozdzielczych TM. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycji 47; - wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznych oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycjach odpowiednio: 64 oraz 68; - montaż drzwi aluminiowych przytykowych zewnętrznych. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie budowlanym w pozycji 1.16.4.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45420000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45421100-5, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycja pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8428.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bieszczadzka 16
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9649.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9649.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9649.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 06-04-2017 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS. Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/215/2017 z dnia 16-05-2017 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-04-2017 nr 60282-N-2017 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 28-03-2017 r. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została oszacowana do kwoty 394 794,89 zł netto tj. 94 563,91 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - demontaż podtynkowych włączników, gniazd wtyczkowych podtynkowych oraz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycjach odpowiednio: 3, 4 oraz 5; - wykonanie na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych oraz przycisków dzwonkowych podtynkowych. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycjach odpowiednio: 37 oraz 36; - montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubiegunowych z uziemieniem w puszkach o IP 20. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycji 41; - montaż tablic rozdzielczych TM. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycji 47; - wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznych oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie elektrycznym w pozycjach odpowiednio: 64 oraz 68; - montaż drzwi aluminiowych przytykowych zewnętrznych. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym kosztorysie budowlanym w pozycji 1.16.4. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem umowy RU/215/2017. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość robót podobnych wyniesie 8 428,19 zł netto. Wartość robót podobnych stanowi 1 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała