ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 20-11-2017 | 08:42data ostatniej modyfikacji: 20-11-2017 | 08:42Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20 listopada 2017

Ogłoszenie nr 500060986-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.

Gmina Boguchwała: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją pn.Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją pn.Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Wo-ZP.271.30.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót podobnych: - wykucie z muru dwóch dodatkowych ościeżnic wraz z drzwiami o powierzchni ponad 2 m2. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym postępowaniu przetargowym w pozycjach nr 49 i 104 w załączniku Przedmiar robót, - montaż dodatkowych dwóch drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym postępowaniu przetargowym w pozycjach nr 50 i 105 w załączniku Przedmiar robót, - wykonanie dodatkowych 112,10 m rur spustowych z blachy ocynkowanej. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym postępowaniu przetargowym w pozycjach nr 32 i 88 w załączniku Przedmiar robót. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45420000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45260000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją pn.Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19310.35
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bieszczadzka 16a
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23047.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23047.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23047.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 30-06-2017 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły podstawowej w Lutoryżu. Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/294/2017 z dnia 03-08-2017 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30-06-2017 nr 542075-N-2017 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 26-06-2017 r. Wartość zamówień uzupełniających została oszacowana do kwoty 156 648,69 zł netto tj. 37 521,54 euro. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się wykonanie następujących robót podobnych: - wykucie z muru dwóch dodatkowych ościeżnic wraz z drzwiami o powierzchni ponad 2 m2. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym postępowaniu przetargowym w pozycjach nr 49 i 104 w załączniku Przedmiar robót, - montaż dodatkowych dwóch drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym postępowaniu przetargowym w pozycjach nr 50 i 105 w załączniku Przedmiar robót, - wykonanie dodatkowych 112,10 m rur spustowych z blachy ocynkowanej. Roboty tego typu były przewidziane w pierwotnym postępowaniu przetargowym w pozycjach nr 32 i 88 w załączniku Przedmiar robót. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego . Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość zamówień podobnych wyniesie 19.310,35 zł netto. Wartość zamówień podobnych stanowi 6,16 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

 

Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała