ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08 listopada 2017, 12:17
Ogłoszenie nr 500055494-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.
Gmina Boguchwała: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591733-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Boczna Techniczna w Boguchwale. Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna usytuowane są na działkach gminnych (pas drogowy) oraz na terenie zamkniętym PKP. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 172 m. Całkowita długość kanalizacji sanitarnej wynosi 819 m. Roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będą polegać między innymi na: - wykonaniu wykopów liniowych, - ułożeniu rurociągów w uprzednio wykonanych wykopach liniowych, - zasypaniu wykopów liniowych, - montażu zasuw kielichowo – kołnierzowych, - montażu hydrantów pożarowych o średnicy 80 mm, - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, - wykonanie studzienek kanalizacyjnych, - wykonanie prób szczelności, - wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowej. Szczegółowe ilości rurociągów przewidzianych do wykonania w niniejszym zamówieniu: - siec wodociągowa: • rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm – 172,0 m, • przecisk rurą stalową DN 200 pod torami kolejowymi – 30 m, - kanalizacja sanitarna: • rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk – 770,5 m, • rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 200 mm – 48,5 m, • przecisk rurą stalową DN 350 pod torami kolejowymi – 30 m, • przecisk rurą 200 PVC pod chodnikiem – 6,0 m.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211300-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 245409.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PPU KOMA Marcin Zimny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolańska 1
Kod pocztowy: 38-120
Miejscowość: Czudec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 221000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 221000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 371772.28
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała