ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
17 października 2017, 14:12

Boguchwała, dnia  17-10-2017 roku

WO-ZP.271.25.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale”.       

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 21-09-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 591733-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06-10-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 202 000,00 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości – 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20 %

       1

Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Dawid Rość Sp. J.

ul. Kwiatkowskiego 6

35-311 Rzeszów

371 772,28 zł brutto

 

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

4 budowy

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 5 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 13.12.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 29.12.2017r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy

     2

PPU KOMA Marcin Zimny

ul. Wolańska 1

38-120 Czudec

221 000,00 zł brutto

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

       4 budowy

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 5 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 13.12.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 29.12.2017r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy

 

Zamawiający ustalił, że w stosunku do żadnej z ofert nie wystąpiła przesłanka skutkująca obowiązkiem odrzucenia oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości- 20 %

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20 %.  

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Dawid Rość Sp. J.

ul. Kwiatkowskiego 6

35-311 Rzeszów

Cena – 60 %

371 772,28 zł brutto

35,64 pkt

75,64 pkt

Długość okresu gwarancji jakości – 20 %

5 lat

20 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20 %

4 budowy

20 pkt

 

PPU KOMA Marcin Zimny

ul. Wolańska 1

38-120 Czudec

Cena – 60 %

221 000,00 zł brutto

60 pkt

80 pkt

Długość okresu gwarancji jakości – 20 %

5 lat

20 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20 %

4 budowy

0 pkt

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: PPU KOMA Marcin Zimny, ul. Wolańska 1, 38-120 Czudec.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający uznaje ofertę PPU KOMA z siedzibą ul. Wolańska 1, 38-120 Czudec za najkorzystniejszą.

W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert  przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy z prośbą o ustosunkowanie się do tego zagadnienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania. Środki budżetowe zabezpieczono w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok.           

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło dnia 23-10-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

                                                                                                                           

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała