ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ cz. II
10 października 2017, 14:59

WO-ZP.271.23.2017                                                                Boguchwała, dnia 10-10-2017 r.

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018-2019, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała.”.

 

 

Pytanie 1

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych. W związku z brakiem zgody na powyższe zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści jako załącznik do umowy Regulamin wykonywania umów kompleksowych zatwierdzony przez Zarząd Spółki, który będzie zawierał wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) i będzie szczegółowo opisywał prawa i obowiązki zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy oraz regulacje pomiędzy sprzedawca energii elektrycznej a OSD?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści załącznik do umowy regulujący prawa i obowiązki stron umowy, o ile postanowienia tego załącznika będą zgodne z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.).

 

Pytanie 2:

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 oraz zapisami projektu umowy §8 ust 4 i § 14 ust. 2 lit. b Wykonawca wnosi o zmianę wyżej wymienionych postanowień umownych poprzez wyeliminowanie sprzeczności zawartych w §8 ust 4 i § 14 ust. 2 lit. B skutkujących tym, ze zmiana cen za świadczenie usług dystrybucyjnych – taryfa OSD możliwa jest tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki VAT w toku realizacji przedmiotu umowy. W powyższym zakresie informujemy, że ceny za dystrybucję energii elektrycznej wynikają z zatwierdzonej przez Prezesa taryfy Dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Wykonawca ma obowiązek ich stosowania. Aktualna taryfa OSD obowiązuje do 31.12.2017 r., a najbliższa zmiana przewidywana jest począwszy od 01.01.2018 r.  W związku z powyższym prosimy o modyfikację § 14 ust. 2 lit. b umowy do poniższego zapisu:

b) Zmiany treści umowy dot:

- zmiany ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- zmiany cen jednostkowych za sprzedaż energii podanych w formularzu cenowym – tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy.

 

W przypadku braku modyfikacji ww. zapisu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy, że ceny za dystrybucję energii elektrycznej będą odwzorowane z aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający modyfikuje § 14 ust. 2 lit. b wzoru umowy wg poniższego zapisu:

b) Zmiany treści umowy dot:

- zmiany ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- zmiany cen jednostkowych za sprzedaż energii podanych w formularzu cenowym – tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy.

 

Załączniki:
3236_zal_nr6_umowa_energia_modyfikacja.docx -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała