ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
06 października 2017, 13:04

WO-ZP.271.23.2017                                                                Boguchwała, dnia 05-10-2017 r.

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018-2019, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała.”.

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi                       w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane z zawarciem umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z  procedurami.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

 

Pytanie 2

Załącznik nr 6 do SIWZ § 4 ust 3  wzór umowy

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści:

 „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku nr 6 do SIWZ § 4 ust 3  wzór umowy.

 

Pytanie 3

Załącznik nr 6 do SIWZ § 10

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazanie na fakturze dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP) oraz dane Odbiorcy (nazwa i adres) wpisane jako „Adres korespondencyjny”. Informujemy jednak, że wpisanie na fakturze Nabywcy oraz Płatnika jest dla Zamawiającego korzystniejsze ze względu na bezpośrednie wskazanie podmiotu regulującego zobowiązanie finansowe.

 

Pytanie 4

Załącznik nr 6 do SIWZ § 10 ust 4 wzór umowy

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

 „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku nr 6 do SIWZ § 4 ust 3  wzór umowy.

 

Pytanie 5

Załącznik nr 6 do SIWZ § 11 ust 1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów

„(…),  mimo uprzedniego  bezskutecznego wezwania  do zapłaty  zaległych należności w terminie dwóch tygodni, oraz powiadomienia Zamawiającego  na piśmie o zamiarze  wstrzymania  sprzedaży energii.”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający usunie powyższy zapis: „(…),  mimo uprzedniego  bezskutecznego wezwania  do zapłaty  zaległych należności w terminie dwóch tygodni, oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze  wstrzymania  sprzedaży energii”. Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

Pytanie 6

Załącznik nr 6 do SIWZ § 12 ust 1  wzór umowy

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych przez OSD  i po wypowiedzeniu wszystkich umów dystrybucyjnych zawartych na czas nieokreślony. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dodanie następującego zdania do przedmiotowego zapisu:

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r., jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD .”

Ponadto informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przed zawarciem umowy uzyskać od OSD potwierdzenie  możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla wszystkich punktów poboru energii występujących w przetargu.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zapis w załączniku nr 6 do SIWZ § 12 ust 1  wzór umowy;

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r., jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD .” Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

Pytanie 7

Wykonawca wraca się z zapytaniem, czy  Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej w tym postępowaniu przetargowym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze.

 

Pytanie 8

Załącznik nr 6 do SIWZ § 14 ust 6  wzór umowy

W związku z planowanym przez Zamawiającego zainstalowaniem ogniw fotowoltaicznych  na 3 punktach poboru energii elektrycznej Wykonawca informuje, że w związku ze powstałą zmianą przekształceniu ulegnie również umowa kompleksowej dostawy energii elektrycznej zawarta po przetargu na „Umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej , świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji”,  która zawiera wymagane prawem postanowienia zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą Prawo energetyczne.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego.

 

Pytanie 9

Załącznik nr 6 do SIWZ § 14 ust 6  wzór umowy oraz Załącznik nr 1 wykaz punków poboru energii. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do jakiej mocy wytwórczej zobowiązuje się Zamawiający w odniesieniu dla każdego punktu poboru energii, na którym w przyszłości zamontowane będą ogniwa fotowoltaiczne ?

 

Odpowiedź:

  1. Miejskie Centrum Kultury, 36-040 Boguchwała, Rynek 2, PPE480548201000023088, nr licznika 12707053 -  30 kWp.
  2. Urząd Miejski w Boguchwale, 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134, PPE480548101000545945, nr licznika 5949609 - 20 kWp.

 

Pytanie 10

Załącznik nr 6 do SIWZ § 14 ust 2 wzór umowy

W ramach wykonywania umowy kompleksowej  dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową poprzez zawarcie stosownego aneksu pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu:

„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

 

Odpowiedź:

 Zamawiający wprowadza  zapis w załączniku nr 6 do SIWZ § 14 ust 2 wzór umowy;

 „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

 

Pytanie 11

Załącznik nr 6 do SIWZ § 14 ust 2 b)

Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:

Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku nr 6 do SIWZ § 14 ust 2 b).

 

Pytanie 12

Załącznik nr 6 do SIWZ § 14

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu następującej treści:

 „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podane  parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE.

 

Pytanie 14

Czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego czy jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W przypadku gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne.

 

Pytanie 15

SIWZ rozdz. XVIII

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 16

Załącznik nr  1 wykaz punków poboru energii

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej jaką jest kWh wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Pytanie 17

Szczegółowy Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ

Z uwagi na fakt, że Szczegółowym Formularzu cenowym Wykonawca  wskazuje grupy taryfowe B11 i B23 z szacowanym zużyciem w okresie trwania umowy na poziomie zero oraz nie podaje ilości punktów poboru energii w tych taryfach. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie aktualnych danych: liczby PPE, wolumenu, mocy umownej  w celu prawidłowego obliczenia oferty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje punktów poboru z grupą taryfową B11 i B23. W załączeniu zmodyfikowany Szczegółowy Formularz Cenowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 

Pytanie 18

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii przeznaczonej na oświetlenie uliczne wraz z podaniem ilości punktów poboru energii elektrycznej w rozbiciu na taryfy i strefy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje informacje na temat szacowanej ilości energii przeznaczonej na oświetlenie uliczne:

 

Oświetlenie uliczne w Gminie Boguchwała

 

zużycie   energii w MWh/rok

 

Taryfa

dzień

noc

moc kW

C12b

383,549

361,354

354

C11

87,824

140

Razem

832,727

494

Wykaz ilości punktów poboru energii elektrycznej w rozbiciu na taryfy i strefy jest w załączniku nr 1 do SIWZ plik  Gmina C11 oraz Gmina C12b.

 

Pytanie 19

Załącznik nr 1 Wykaz punktu poboru energii elektrycznej

Zamawiający zwraca się z prośbą o wskazanie wszystkich numerów PPE, na które  Zamawiający zamierza zawrzeć kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na wszystkie  nr PPE biorące udział w postępowaniu przetargowym zamierza zawrzeć kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą nazwy ulic w Boguchwale, wszędzie tam gdzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami i ogłoszeniem o zamówieniu widnieje adres:

 

Gmina Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała,

Zamawiający zmienia na:

Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała,

 

Gospodarka Komunalna GOKOM Spółka z o.o., ul. Doktora Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała

Zamawiający zmienia na:

Gospodarka Komunalna GOKOM Spółka z o.o., ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

 

Szkoła Podstawowa w Boguchwale, Doktora Tkaczowa 156, 36-040 Boguchwała

Zamawiający zmienia na:

Szkoła Podstawowa w Boguchwale, ul. Teodora Lubomirskiego 2, 36-040 Boguchwała.

 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Załączniki:
3234_wyjasnienia_i_modyfikacja_siwz.zip -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała