ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21 września 2017, 09:27

Ogłoszenie nr 500031766-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.

Gmina Boguchwała: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575301-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. ul. Tkaczowa  134, 36040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail ug@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WO-ZP.271.22.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce”. Dokumentacja projektowa obejmować ma przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz rozbudowę budynku szkoły o dwa oddziały przedszkolne. Szczegółowy zakres prac projektowych: 1. Adaptacja domu nauczyciela na potrzeby przedszkola Planuje się rozbudowę i przebudowę części budynku byłego domu nauczyciela, mieszczącego się przy Szkole Podstawowej, z przeznaczeniem na pomieszczenia dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym. Zakłada się rozbudowę budynku w poziomie parteru o klatkę schodową umożliwiającą wejście na wyższą kondygnację o stopniach nie wyższych jak 0,15 m, o szerokości minimum 1,2 m oraz spoczniku o szerokości co najmniej 1,3 m, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt adaptacji pomieszczeń domu nauczyciela powinien przewidywać przebudowę pomieszczeń np. korytarzy, sanitariatów, pomieszczeń byłego domu nauczyciela, zaplecza kuchennego, wyburzenie istniejącej klatki schodowej wraz z uzupełnieniem stropu celem wydzielenia pomieszczeń odpowiadających założonej funkcji użytkowej. W budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce przewiduje się wykucie otworu w stropie i w ścianach sąsiadujących z nowo projektowanym przedszkolem na potrzeby windy towarowej oraz montaż windy towarowej. W nowo powstałych lub przebudowywanych pomieszczeniach, należy uwzględnić instalacje typu: elektryczną, teletechniczną, c. o., wodną oraz kanalizacyjną. Projekt powinien uwzględniać przebudowę istniejącego terenu i placu utwardzonego z wydzieleniem przejazdu dla straży pożarnej, przebudowę przyłączy oraz istniejącej infrastruktury, jeśli z nowego programu funkcjonalnego wyniknie potrzeba jej przebudowy. 2. Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem Zamawiający posiada orzeczenie techniczne dotyczące sali gimnastycznej zlecone po zaobserwowaniu rys i pęknięć na obiekcie Sali. Opracowanie techniczne pn.: „Orzeczenie techniczne i PW wzmocnienia podłoża pod konstrukcją sali gimnastycznej w Nosówce” przewiduje wzmocnienie podłoża gruntowego w warstwie nasypów nie kontrolowanych oraz powiększenie istniejących ław fundamentowych (według ekspertyzy ich nośność jest wykorzystana w 107%). Zakłada się wzmocnienie podłoże jedną z dwóch metod: metoda JG (Jet Grounting) lub metoda CG (Compaction Grounting) oraz zwiększenie powierzchni ław fundamentowych, tak aby ich nośność nie była przekroczona w świetle obecnie obowiązujących norm. Ponadto należy przewidzieć sklejenie ścian np. za pomocą żywic epoksydowych iniekcyjnych. Przedmiotem opracowania będą również roboty naprawcze w budynku po wzmocnieniu fundamentów oraz roboty remontowe sal lekcyjnych, korytarzy, itp. związane ze wzmocnieniem fundamentów Sali. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa winna składać się co najmniej z następujących opracowań: 1/ Materiałów przygotowawczych, w tym: a) Inwentaryzacja budynku oraz ocena stanu technicznego budynku, b) Materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego, c) Koncepcje przebudowy oraz robót wzmocnienia konstrukcji 2/ Projektów budowlanych, 3/ Projektów wykonawczych, w tym: a) Projekt wykonawczy architektury z nazwami pomieszczeń, powierzchnią, rodzajami wykończeń posadzek i ścian. b) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej. c) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnej. d) Kosztorysów inwestorskich z podziałem na część SP oraz Oddziały przedszkolne. e) Przedmiarów robót w rozbiciu na poszczególne branże z podziałem na część SP oraz Oddziały przedszkolne. f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ze szczegółowym określeniem standardów wykończeniowych. g) Opracowanie parametrów równoważności dla zaprojektowanych materiałów i urządzeń dla których podano nazwy własne. h) Innych materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Sporządzoną dokumentację projektowo- kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach i formie: ◦ Materiały przygotowawcze – 2 egz. w formie pisemnej + wersja elektroniczna na płycie CD ◦ Projekty budowlane– 4 egz. w formie pisemnej + wersja elektroniczna na płycie CD ◦ Projekty wykonawcze z podziałem na poszczególne branże – 4 egz. w formie pisemnej + wersja elektroniczna na płycie CD ◦ Kosztorysy inwestorskie – 2 egz. w formie pisemnej + wersja elektroniczna na płycie CD ◦ Przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże – 2 egz. w formie pisemnej + wersja elektroniczna na płycie CD ◦ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 egz. w formie pisemnej + wersja elektroniczna na płycie CD Całość dokumentacji projektowo - kosztorysowej w formie elektronicznej musi umożliwiać odczytanie plików w programie Adobe Reader (pliki PDF), a jej treść winna być odzwierciedleniem formy pisemnej. Dodatkowo wersję elektroniczną kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót należy przekazać Zamawiającemu zapisane w programie z nim uzgodnionym, a wszelkie opisy techniczne do projektów, Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wytyczne, inwentaryzacje, instrukcje, ekspertyzy, audyty itp. w programie MS Word.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71300000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 71400000-2, 71320000-7, 71221000-3, 71245000-7, 71251000-2, 79932000-6, 79933000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 69254.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane Marta Malik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 47
Kod pocztowy: 38-420
Miejscowość: Korczyna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49446.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49446.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63960.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała