ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
08 września 2017, 13:45

 

Boguchwała, dnia  08-09-2017 roku

WO-ZP.271.22.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce”.      

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 22-08-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 575301-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30-08-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 70 000,00 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Okres gwarancji

Cena – 60%

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej  – 40 %

1

 

Biuro Usług Projektowych i Wyceny Nieruchomości

Kazimierz Drewniak

ul. Reymonta 8

36-200 Brzozów

63 960,00 zł brutto

 

 

 

Cztery lub więcej dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2

  1. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia: 31.01.2018 r

  1. Zgodnie ze wzorem umowy
  2. Zgodnie ze wzorem umowy

2

 

Usługi Budowlane Marta Malik

ul. Akacjowa 47

38-420 Korczyna

 

 

 

49 446,00 zł brutto

 

 

 

Cztery lub więcej dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2

  1. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia: 31.01.2018 r

  1. Zgodnie ze wzorem umowy
  2. Zgodnie ze wzorem umowy

 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej – 40 %.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

  1.  

Biuro Usług Projektowych i Wyceny Nieruchomości

Kazimierz Drewniak

ul. Reymonta 8

36-200 Brzozów

 

Kryterium cena – 60%

63 960,00 zł brutto

46,38 pkt

86,38 pkt

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej -40%

Cztery lub więcej dokumentacji  

40 pkt

 

Usługi Budowlane Marta Malik

ul. Akacjowa 47

38-420 Korczyna

 

 

Kryterium cena – 60%

49 446,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej -40%

Cztery lub więcej dokumentacji  

40 pkt

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 47, 38-420 Korczyna.  

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający uznaje ofertę Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 47, 38-420 Korczyna za najkorzystniejszą.  

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 14-09-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała