ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06 września 2017, 11:52

 

Boguchwała, dnia  06-09-2017 roku

WO-ZP.271.20.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2017 i 2018 roku.  

 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie prawne

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W dniu 18-08-2017 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w ww. postepowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 378 758,50 zł brutto. Na postępowanie wpłynęły dwie oferty. Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności
 3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %

       1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Rejtana 6

35-310 Rzeszów

2 993 563,11 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 1.  Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 16.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 28.06.2018r.
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 30.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 12.07.2018r.

2

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40

36-040

2 917 694,40 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 16.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 28.06.2018r.
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 30.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 12.07.2018r.

 

 

 

Ceny wszystkich złożonych ofert są wyższe od kwoty zabezpieczonej bez Zamawiającego na realizację zadania. Zgodnie z opinią Skarbnika Gminy, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację ww. zadania, w związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu postępowania.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała