ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
08 sierpnia 2017, 14:55

 

Boguchwała, dnia  08-08-2017 roku

WO-ZP.271.18.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Racławówce

 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie prawne

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W dniu 08-08-2017 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w ww. postepowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 418 975,00 zł brutto. Na postępowanie wpłynęły dwie oferty. Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności
 3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %

       1

 Akar Spółka z o.o.

ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

597 222,56 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 5 lat

 

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 28.11.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 05.12.2017r

2

REM-DOM usługi Budowlane Stanisław Jamróz

ul. Słoneczna 28

36-122 Dzikowiec

505 597,42 zł brutto

 

 

 

 

 

5 lat

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 28.11.2017 r
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 05.12.2017r

 

 

Ceny wszystkich złożonych ofert są wyższe od kwoty zabezpieczonej bez Zamawiającego na realizację zadania. Zgodnie z opinią Skarbnika Gminy, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację ww. zadania, w związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu postępowania.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała