ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22 sierpnia 2017, 09:10
Ogłoszenie nr 500016038-N-2017 z dnia 22-08-2017 r.
Gmina Boguchwała: Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542075-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500003556-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. ul. Tkaczowa  134, 36040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail ug@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO-ZP.271.16.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze powiatowej 1406R oraz posiada zjazd z drogi gminnej 151201R. Roboty związane z przebudową polegać będą między innymi na: - demontażu oraz ponownym montażu drobnych elementów dla wykonania docieplenia, - rozebraniu rur spustowych z blachy i PCV, obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp., - wykuciu z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych, - transporcie złomu z wyładunkiem, - demontażu oraz ponownym montażu przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, - montażu uchwytów pod rury winidurowe oraz montażu rur winidurowych o średnicy do 20mm na gotowych uchwytach, pod styropianem, - łączeniu przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie, montażu złączy kontrolnych oraz pomiarze uziemienia ochronnego lub roboczego, - przygotowaniu starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, - ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi oraz wykonaniu tynku elewacyjnego mozaikowego na cokole, - wykonaniu wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z tynku silikonowego, barwionego w masie, - przeglądzie i naprawie rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej powlekanej, montażu prefabrykowanych, okrągłych rur spustowych z blachy ocynkowanej, powlekanej, o grubości 0,5mm, o średnicy 15cm i 8cm - ręcznym rozebraniu podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz wywiezieniu gruzu, - demontażu elementów rurociągu wraz z wymianą rury deszczowej żeliwnej, o średnicy 150mm oraz zasypaniem wykopów ziemią z zagęszczeniem, - wykonaniu opaski betonowej z betonu C12/15, o szerokości 70cm przy budynku, - wykuciu z muru okien drewnianych i wstawieniu nowych okien PCV metodą ciepłego montażu, z wykorzystaniem membran uszczelniających samoprzylepnych, - wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach, ościeżach na zaprawie, - montażu prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej, powlekanej, o grubości 0,5mm, zakończonych zaślepkami, - dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45420000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45420000-7, 45421110-8, 45450000-6, 45453000-7, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45260000-7, 45262100-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 469946.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bieszczadzka 16a
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 460074,24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460074,24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 487568,61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 469946.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bieszczadzka 16a
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 460074,24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460074,24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 487568,61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała