ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
28 lipca 2017, 13:17

 

Boguchwała, dnia  28-07-2017 roku

WO-ZP.271.16.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

 

Dotyczy:  „Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu”

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 30-06-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 542075-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19-07-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 385 355,77 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości : 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy -20% (ilość obiektów kubaturowych)

 1.  

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a

38-100 Strzyżów

 

460 074,24 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 7 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych:

Etap I wymiana stolarki okiennej, roboty wykończeniowe wewnętrzne – do dnia 24-08-2017 r.

Etap 2 – termoizolacja, roboty wykończeniowe zewnętrzne do dnia 29-09-2017 r.

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

Etap I wymiana stolarki okiennej, roboty wykończeniowe wewnętrzne – do dnia 29-08-2017 r.

Etap 2 – termoizolacja, roboty wykończeniowe zewnętrzne do dnia 04-10-2017 r.

 

2

Akar Spółka z o.o.

ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

487 568,61 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 7 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych:

Etap I wymiana stolarki okiennej, roboty wykończeniowe wewnętrzne – do dnia 24-08-2017 r.

Etap 2 – termoizolacja, roboty wykończeniowe zewnętrzne do dnia 29-09-2017 r.

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

Etap I wymiana stolarki okiennej, roboty wykończeniowe wewnętrzne – do dnia 29-08-2017 r.

Etap 2 – termoizolacja, roboty wykończeniowe zewnętrzne do dnia 04-10-2017 r.

 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości – 20 %

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20%.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16 a

38-100 Strzyżów

 

Kryterium cena – 60%

460 074,24 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości : 20%

5 lat

20 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy -20%

5 obiektów

20 pkt

 

Akar Spółka z o.o.

ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

487 568,61 zł brutto

56,62 pkt

96,62 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości : 20%

5 lat

20 pkt

Doświadczenie

4 obiekty

20 pkt

 

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta Firmy Handlowej ROSE Tomasz Leszczak z siedzibą ul. Bieszczadzka 16 a, 38-100 Strzyżów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający ofertę Firmy Handlowej ROSE Tomasz Leszczak z siedzibą ul. Bieszczadzka 16 a, 38-100 Strzyżów. za najkorzystniejszą.

 

 

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 03-08-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

                                                                                                                           

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała