ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
22 czerwca 2017, 09:42

Boguchwała, dnia  22-06-2017 roku

WO-ZP.271.12.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania chronione i świetlicę KIS”.  

 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie prawne

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W dniu 21-06-2017 r. o godz. 09:30 upłynął termin do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do upływu wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 

Załączniki:4357_zawiadomienie_u_uniewaznieniu_postepowania.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała