ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13 lipca 2017, 08:24
 
 
 
Ogłoszenie nr 107483 - 2017 z dnia 2017-07-13 r.
Boguchwała: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu-Gościniec etap III
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 516266-N-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. ul. Tkaczowa  134, 36040   Boguchwała, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 017 8755201, faks 017 8755209, e-mail ug@boguchwala.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu-Gościniec etap III
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WO-ZP.271.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie linii napowietrznej; wykonanie linii kablowej nN; montaż słupów wraz z oprawami i osprzętem; pomiar geodezyjny powykonawczy, dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i zakończenia budowy, dostarczenie dokumentacji niezbędnej do umowy o podłączenie nowego oświetlenia w PGE Dystrybucja w Rzeszowie. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem budowlanym (dotyczy realizowanych odcinków), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz przedmiarem robót. Oświetlenie niżej wymienionego zakresu, należy realizować przy wykorzystaniu nowoczesnych opraw oświetleniowych ze źródłem led o temperaturze barwowej do 3500 K , efektywności świetlnej oprawy powyżej 100 lum/W, klosz szklany, korpus AL., IP – 66 na słupach wirowanych linii napowietrznej nn, -zasilanie przewodami izolowanymi typu AsXSn. Zakres robót - zgodnie z dołączonym przedmiarem robót: 1. Przęsło od słupa nr 5/14 do 5/3/14. 2. Oświetlenie na odcinku od stacji trafo 14 w kierunku słupa ist. 6 oraz słupa istn. 21. Należy kierować się przedmiarem robót, który uwzględnia montaż opraw na każdym słupie. 3. Oświetlenie na odcinku od słupa ist. 21 do słupa istn. 25/13. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie wykonawczym, SST. STWiORB, mapach oraz przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres zadania, niż zostanie zrealizowany w ramach niniejszego zamówienia. Zakres robót został określony w Przedmiarze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu-Gościniec etap III
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT121130.75
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa,  ,  ul. Wetlińska 3A,  35-082,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 66481.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66481.50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98656.33
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała