ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
28 czerwca 2017, 09:34

 

Boguchwała, dnia  28-06-2017 roku

WO-ZP.271.10.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKOREZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu – Gościniec etap III”.  

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 24-05-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 516266-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08-06-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęły 3 oferty.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 100 000 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości : 40%

     1

Elres Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

98 656,33 zł brutto

 

 

 

 

60 miesięcy

  1. Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.08.2017 r.

  1. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

    2

FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

66 481,50 zł brutto

 

 

 

 

60 miesięcy

  1. Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.08.2017 r.

  1. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
  1.  

Antares Adam Antonik s.j.

ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

81 044,70 zł brutto

 

 

 

60 miesięcy

  1. Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.08.2017 r.

  1. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 

 

 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości – 40 %.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

  1.  

Elres Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

98 656,33 zł brutto

40,43 pkt

80,43 pkt

Długość okresu gwarancji jakości-40%

60 miesięcy

40 pkt

 

FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

66 481,50 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości-40%

60 miesięcy

40 pkt  

 

Antares Adam Antonik s.j.

ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

81 044,70 zł brutto

49,22 pkt

89,22 pkt

Długość okresu gwarancji jakości-40%

60 miesięcy

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa z siedzibą ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów.

Zamawiający, w związku z możliwością wystąpienia rażąco niskiej ceny i ziszczeniem się przesłanek z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp.,wezwał Wykonawcę pismem z dnia 08-06-2017 r. do wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego udzielił wyjaśnień, które jednak nie rozwiały wątpliwości Zamawiającego, w związku z czym zwrócono się do Wykonawcy pismem z dnia 19-06-2017 r. o doprecyzowanie udzielonych wyjaśnień.

W odpowiedzi Wykonawca pismem z dnia 21-06-2017 r. uzupełnił złożone wcześniej wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za wiarygodne i uzasadniające zaoferowaną w postępowaniu cenę za realizację zamówienia.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający uznaje ofertę FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa z siedzibą ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 04-07-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała