ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjasnienia treści SIWZ
23 maja 2017, 11:08

 

WO-ZP.271.8.2017                                                             Boguchwała, dnia 23-05-2017 r.

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa budynku dworca PKP w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w następującym zakresie:  

 

 

Pytanie:

 

W rozdziale XVII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w kryterium 3 tj. „doświadczenie w realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokumenty poświadczające należyte wykonanie zadania. Czy warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy referencje należące do osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej – projektanta wchodzącego w skład konsorcjum?

 

Odpowiedź:

 

Z treści tak sformułowanego zapytania Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Należy jednak podkreślić, że zamysłem Zamawiającego jest aby w dodatkowym kryterium punktować doświadczenie Wykonawcy w realizacji zadania obejmującego łącznie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Warunkiem uzyskania punktów jest przedłożenie przez Wykonawcę pisemnego dowodu np. referencji wystawionych przez Zamawiającego,  potwierdzających że wykonawca w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizował zadanie polegające na wykonaniu prac projektowych, a następnie na ich podstawie, wybudował obiekt budowlany.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała