ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10 listopada 2022, 14:46

Boguchwała, dnia 09-11-2022 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:          Zakup usługi – Modernizacja BIP i portalu gminnego oraz Systemu do rezerwacji wizyt w Urzędzie z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.  

 

Znak Sprawy: RIZ.271.31.2022

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Do upływu wyznaczonego terminu, wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

Długość okresu wsparcia użytkowników  (gwarancja)

Termin realizacji zamówienia

  1.  

Kaczówka Moskal Pro3W Spółka Jawna al. Piłsudkiego 40 lok. 3

35-001 Rzeszów

37 761,00 zł brutto

2 lata

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

  1.  

KDMC Karolina Podsiedlik

Ul. Gen Bema 16-18 m. 19

91-492 Łódź

36 900,00 zł brutto

2 lata

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

  1.  

Creative Soft Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

15 000,00 zł brutto

2 lata

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu Komisja oceniła zgodnie z określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia kryteriami oceny ofert.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu wsparcia użytkowników (gwarancja) – 30 % oraz Termin wykonania zamówienia – 10 %) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Kaczówka Moskal Pro3W Spółka Jawna al. Piłsudkiego 40 lok. 3

35-001 Rzeszów

Cena[60%]

37 761,00 zł brutto

58,63 pkt

98,63 pkt

Długość okresu wsparcia użytkowników (gwarancja) 30%

2 lata

30 pkt

Termin wykonania zamówienia (10%)

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

10 pkt

2

KDMC Karolina Podsiedlik

Ul. Gen Bema 16-18 m. 19

91-492 Łódź

Cena (60 %)

36 900,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu wsparcia użytkowników (gwarancja) 30%

2 lata

30 pkt

Termin wykonania zamówienia (10%)

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

10 pkt

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr  2 złożona przez: KDMC Karolina Podsiedlik, Ul. Gen Bema 16-18 m. 19, 91-492 Łódź z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 36 900,00 zł brutto.

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 16-11-2022 roku.  (art. 308 ust. 2 PZP - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

 

  1. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu oferta następującego Wykonawcy podlega odrzuceniu: Creative Soft Sp. z o.o. Plac Bankowy 2 0-095 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy) z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca Creative Soft Sp. z o.o. złożył ofertę, która nie została podpisana w sposób określony w art. 63 ust. 2 Pzp. Wykonawca podpisał profilem zaufanym formularz do złożenia oferty na ePuap, co nie jest równoznaczne z podpisaniem oferty.

 Zgodnie z opinią UZP „W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, przekazanie oferty następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podnieść należy, że podpis ten składany jest wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, podpis na formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePuap, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem”. (Źródło: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej) 

 

 

______________________

Załączniki:6941_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała