ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19 października 2022, 14:42

Boguchwała, dnia 18-10-2022 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy

Dotyczy:          Zakup uzupełniający notebooków z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Znak Sprawy: RIZ.271.30.2022

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Do upływu wyznaczonego terminu, wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

Długość okresu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt

  1.  

PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

Wolica 60

28-232 Łubnice

15 025,68 zł brutto

36 miesięcy

  1.  

Framko 2 Spółka Jawna J. Strykowski S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

14 145,47 zł brutto

36 miesięcy

Zamawiający ustalił, że w niniejszym postępowaniu żadna oferta nie podlega odrzuceniu.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 

PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

Wolica 60

28-232 Łubnice

Cena[60%]

15 025,68 zł brutto

56,52 pkt  

96,52 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

36 miesięcy

40 pkt

2

Framko 2 Spółka Jawna J. Strykowski S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

Cena[60%]

14 145,47 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

36 miesięcy

40 pkt

Zamawiający postanowił na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr  2 złożona przez: Framko 2 Spółka Jawna J. Strykowski S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 14 145,47 zł brutto.

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 25-10-2022 roku.  (art. 308 ust. 2 PZP - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

  1. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.

 

______________________

Załączniki:6929_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała