ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18 października 2022, 10:37

Boguchwała, dnia 17-10-2022 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy

Dotyczy:          Zakup usługi eBudżet z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.  

 

Znak Sprawy: RIZ.271.29.2022

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 zwana dalej: PZP).

Zamawiający dokonał analizy złożonej oferty.   

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu wsparcia użytkowników i hostingu – 40 %) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

 

Cena[60%]

40 590,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu wsparcia użytkowników i hostingu 40%

2 lata

40 pkt

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr  1 złożona przez:

Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 40 590,00 zł brutto.

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 20-10-2022 roku.  (art. 308 ust. 3 pkt a) PZP - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.)

 

 

 

______________________

Załączniki:6927_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała