ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08 lipca 2021, 12:58

Boguchwała, dnia 08-07-2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

i terminie podpisania umowy

Dotyczy:                      Przebudowa ulicy Kolejowej w Boguchwale w km 0+000 do 0+180  

Znak Sprawy:             RIZ.271.14.2021

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP).

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zamawiający postanawia, na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr  1 złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 727 356,66 zł brutto.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości – 40 %) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Cena[60%]

727 356,66 zł brutto

 60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat 

40 pkt

2

 

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40

36-040 Boguchwała

 

Cena[60%]

749 454,25 zł brutto

58,23 pkt

98,23 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 14-07-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

  1. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.

 

 

 …………………………..

Załączniki:6501_informacja_o_wyborze_oferty.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała