ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06 maja 2021, 11:32

Boguchwała, dnia 06-05-2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy

Dotyczy:                      Budowa i modernizacja dróg gminnych w  2021 roku.  

Znak Sprawy:             RIZ.271.5.2021

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP).

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zamawiający postanawia, na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr  1 złożona przez:

MARK-BUD Marek Chromik

Nosówka 181

36-046 Zgłobień z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 442 769,77 zł brutto

Zamawiający przedstawia poniżej tabelę zawierającą  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik

Nosówka 181, 36-046 Zgłobień

Cena[60%]

442 769,77 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat  

40 pkt

2

DROGBUD GOLCOWA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

36-231 Golcowa 89A

Cena[60%]

569 524,21 zł brutto

46,65 pkt

86.65 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica

Cena[60%]

496 190,34 zł brutto

 

53,54 pkt

93,54 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

4

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 101

36-060 Głogów Małopolski

Cena[60%]

 

547 351,00 zł brutto

48,54 pkt

88,54 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

5

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała

Cena[60%]

676 391,55 zł brutto

 

39,28 pkt

79,28 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 12-05- 2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Załączniki:6415_informacja_o_wyborze_oferty.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 906200

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała