ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i terminie podpisania umowy
26 marca 2021, 12:57

 

 

 

Dotyczy:                      Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury  - Gminy Boguchwała”.

Znak Sprawy:             RIZ.271.1.2021

 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP).

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Pakiet 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX SWZ.

Wybrana została oferta nr  11 złożona przez:

Infast Sp. z o.o.

ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 103 320,00 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Termin realizacji zamówienia – 10 %, Parametr techniczny – pojemność dysku SSD notebooka – 15 %, Parametr techniczny – pojemność pamięci RAM notebooka – 15 .%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena[60%]

112 499,40 zł brutto

55,10 pkt

95,10 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Pojemność dysku SSD notebooka 15%

512 GB

15 pkt

Pojemność pamięci RAM notebooka 15%

16 GB

15 pkt

2

Infast Spółka z o.o. ul. Legionów 31 35-111 Rzeszów

Cena[60%]

103 320,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Pojemność dysku SSD notebooka 15%

512 GB

15 pkt

Pojemność pamięci RAM notebooka 15%

16 GB

15 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy Infast Sp. z o.o.. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 1 kwietnia 2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Pakiet 2 Meble:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr  4 złożona przez:

BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 104 313,84 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Termin realizacji zamówienia – 10 %, Długość okresu gwarancji jakości - 30.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Oprema Tomasz Turek

 

 42-480 Poręba ul. Chopina 8a/7

Cena[60%]

139 759,80 zł brutto

44,78 pkt

84,78 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

60 pkt

2

Bener Michał Benka ul. Wileńska 59B/15,

80-215 Gdańsk

Cena[60%]

104 313,84 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

3

KADER’s Arkadiusz Biszoff ul. Kazimierza Pużaka 3/40,

02-495 Warszawa

Cena[60%]

116 226,39 zł brutto

53,85 pkt

93,85 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

4

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena[60%]

178 425,03 zł brutto

35,08 pkt

75,08 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

5

Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos s.j.

ul. Medweckiego 17,

31-870 Kraków

Cena[60%]

129 284,07 zł brutto

48,41 pkt

78,41 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 45 dni od daty zawarcia umowy

0 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 dni

6

W&W design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7 40-859 Katowice

Cena[60%]

129 685,05 zł brutto

48,26 pkt

88,26 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

7

ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków

Cena[60%]

128 361,20 zł brutto

48,76 pkt

88,76 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

8

Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8,

62-081 Chyby

Cena[60%]

169 944,18 zł brutto

36,83 pkt

76,83 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

9

KREO Styl Linda Mazur

ul. Hanasiewicza 22,

35-103 Rzeszów

Cena[60%]

127 415,00 zł brutto

49,12 pkt

89,12 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

24 miesiące

30 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy Bener Michał Benka spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 1 kwietnia 2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Pakiet 3 Sprzęt AGD:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX  SWZ.

Wybrana została oferta nr 12 złożona przez:

Optimal Gastro

ul. Miłocińska 17, 35-232 Rzeszów.

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 84 959,10 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Termin realizacji zamówienia – 10 %, Długość okresu gwarancji jakości na sprzęt AGD - 30.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Gama Plawgo&Zawisza Spółka Jawna

Ul. Szczecińska 25a,

75-122 Koszalin

 

Cena[60%]

108 486,00 zł brutto

46,99 pkt

86,99 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

36 miesięcy

30 pkt

2

Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Wilcza 27 50-429 Wrocław

Cena[60%]

101 877,59 zł brutto

50,04 pkt

90,04 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

36 miesięcy

30 pkt

3

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena[60%]

102 554,94 zł brutto

49,71 pkt

89,71 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

36 miesięcy

30 pkt

4

Optimal Gastro ul. Miłocińska 17, 35-232 Rzeszów

Cena[60%]

84 959,10 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

36 miesięcy

30 pkt

5

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

Ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz

 

Cena[60%]

104 432,28 zł brutto

48,81 pkt

88,81 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

36 miesięcy

30 pkt

6

Unigastro Sp. Z o.o. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław

Cena[60%]

94 980, 60 zł brutto

53,61 pkt

93,61 pkt

Termin realizacji zamówienia 10%

Do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 30%

36 miesięcy

30 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy Optimal Gastro spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 1 kwietnia 2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:

  1. Centrum Sedno Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin – w zakresie 1, 2 i 3 pakietu.

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3).

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ każda oferta musiała być zabezpieczona wadium w wysokości:

  1. Oferta na pakiet nr 1 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).
  2. Oferta na pakiet nr 2 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).
  3. Oferta na pakiet nr 3 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100).

Wykonawca Centrum Sedno złożył ofertę na 3 pakiety. Do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert Wykonawca nie wniósł wymaganego w SWZ wadium. W związku z powyższym zasadne jest odrzucenie oferty na pakiet 1 i 2 i 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

  1. PB Tenders Jakub Pawulski ul. Kotomierska 1 85-568 Bydgoszcz

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3).

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ każda oferta musiała być zabezpieczona wadium w wysokości:

  1. Oferta na pakiet nr 1 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).
  2. Oferta na pakiet nr 2 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).
  3. Oferta na pakiet nr 3 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100).

Wykonawca PB Tenders Jakub Pawulski  złożył ofertę na pakiet nr 2. Do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert Wykonawca nie wniósł wymaganego w SWZ wadium. W związku z powyższym zasadne jest odrzucenie oferty na pakiet nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

 

  1. PH Energia S.C. Warszawska 151, 25-547 Kielce

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ Wykonawcy zobowiązani byli do złożenia formularza ofertowego wg Załącznika nr 4 do SWZ oraz Formularzy wyliczenia kosztów zamówienia wg Załączników nr 5-7 do SWZ, które łącznie stanowiły treść oferty.

Wykonawca PH Energia s.c. złożył formularze wyliczenia kosztów zamówienia na pakiet nr 1 i 2, nie złożył natomiast formularza ofertowego wg Załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający z formularzy wyliczenia kosztów zamówienia posiadł wiedzę dotyczącą ceny za realizację zamówień, natomiast brak kluczowych informacji dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert, które Wykonawca zobowiązany był zadeklarować w Formularzu ofertowym. W związku z powyższym należy uznać, ze nie mamy do czynienia jedynie z niezgodnością formalną oferty z warunkami zamówienia, ale w przypadku oferty PH Energia s.c. brak jest podstawowych danych dotyczących przedmiotu zamówienia. W przypadku braku formularza ofertowego nie mamy również możliwości wezwania do uzupełnienia brakującego dokumentu, zasadne jest zatem odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała