ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia cz. IV
11 lutego 2021, 11:31

Boguchwała, dnia 10-02-2021 roku

 

 

Dotyczy:                      Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała

Znak Sprawy:             RIZ.271.31.2020

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego, Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ust. 1 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  wyjaśnia co następuje:  

 

 

Pytanie:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że warunek „w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Zainteresowany Podmiot zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na nieprzerwanym przez okres 24 miesięcy utrzymaniu technicznym co najmniej jednego obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500 m2, należącego do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, lub XVIII. Podmiot Publiczny uzna warunek za spełniony również, jeżeli w ramach jednego zamówienia (umowy) świadczone są usługi utrzymania technicznego dwóch obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500 m2 każdy, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do Prawa budowlanego: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, lub XVIII każdy” spełnią 2 usługi obejmujące utrzymanie obiektu należącego do w/w kategorii obiektów na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawieraną na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakres której wchodzi w szczególności zlecanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości w świetle ustawy prawo budowlane oraz zapewnienie bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej oraz zapewnienie całodobowej gotowości do usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, a także przeprowadzanie remontów lub modernizacji budynku, przy założeniu, że powierzchnia całkowita powierzchni wspólnej w/w obiektu jest nie mniejsza niż 1500 m2.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że pojęcie „utrzymania technicznego”, o którym mowa w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 6.2 lit. A pkt. 2 Opisu Potrzeb i Wymagań, należy rozumieć „wykonywanie w sposób ciągły usługi polegającej na realizacji czynności związanych z utrzymaniem technicznym obiektu, obejmującej bieżącą konserwację urządzeń technicznych i instalacji, remonty i naprawy gwarantujące zachowanie obiektu w stanie niepogorszonym i umożliwiające korzystanie z niego zgodniez przeznaczeniem, w tym identyfikacje stanów awaryjnych. Poprzez utrzymanie techniczne nie rozumie się wykonywania ww. czynności wyłącznie w przypadku zgłoszenia uprawnień inwestora z tytułu gwarancji bądź rękojmi w odniesieniu do poprzednio wykonanych robót budowlanych”. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie objęte przytoczoną definicją „utrzymania technicznego” wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością zawartą na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości.

 

 

 

 

Załączniki:
4218_wyjasnienia_cz._iv.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała