ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia do ogłoszenia cz. III
05 lutego 2021, 11:15

Boguchwała, dnia 04-02-2021 roku

 

 

Dotyczy:                      Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała

Znak Sprawy:             RIZ.271.31.2020

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego, Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ust. 1 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  wyjaśnia co następuje:  

 

Pytanie:

Zgodnie z pkt 5.2 Opisu potrzeb i wymagań oferent, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów oraz w odniesieniu do podwykonawców (na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP) należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w 5.1. powyżej, w tym:

(5)     oświadczenia Oferenta o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem opłat albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

(6)     oświadczenia Oferenta o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

(7)     oświadczenia Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Jednocześnie treść załącznika nr 10, 11 oraz 12 do ogłoszenia o zamówieniu wskazuje, iż jest to oświadczenie Zainteresowanego Podmiotu. Tym samym zwracamy się o wyjaśnienie, czy podmioty trzecie udostępniające zasoby Zainteresowanemu Podmiotowi powinny złożyć w/w oświadczenia?

  •  

Zamawiający potwierdza, że podmioty trzecie, na zasobach których Zainteresowany Podmiot polega zobowiązane są złożyć oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt 5-7 Opisu Potrzeb i Wymagań.

 

 

Pytanie:

Dot. Załącznika Nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - wykaz robót budowlanych, Załącznika Nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu - wykaz usług. Kolumna trzecia tabeli stanowiącej część załącznika nr 3 wskazuje: Przedmiot robót (w tym informacja o powierzchni całkowitej i kategorii obiektu budowlanego oraz – w odniesieniu do kryterium selekcji - powierzchni lustra wody). Również w kolumnie trzeciej tabeli stanowiącej część załącznika nr 4 wskazano: Przedmiot usług (w tym informacja o powierzchni całkowitej i kategorii obiektu budowlanego oraz – w odniesieniu do kryterium selekcji - powierzchni lustra wody). Tym samym prosimy o (i) potwierdzenie, że w odniesieniu do kryteriów selekcji zarówno w wobec robót budowlanych, jak i usług nie jest koniecznym odnoszenie się w żadnym zakresie do powierzchni lustra wody, (ii) zaktualizowanie wykazów.

  •  

Zamawiający potwierdza, że odniesienia do „powierzchni lustra wody” w kolumnie trzeciej tabeli w załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówienia – wykaz robót budowlanych oraz załącznika nr 4 do ogłoszenia o zamówienia – wykaz usług stanowią omyłkę pisarską. Zamawiający niniejszym publikuje zmodyfikowane brzmienie obu ww. załączników do ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Załączniki:
4216_wyjasnienia.pdf -
4216_zalaczniki.zip -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała