ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, odpowiedzi na pytania
18 stycznia 2021, 10:41

Boguchwała, dnia 18-01-2021 roku

 

 

Dotyczy:                      Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała

Znak Sprawy:             RIZ.271.31.2020

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ust. 1, art. 11c  oraz art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz załącznika nr 9 do OPiW oraz wyjaśnia co następuje:  

 

  1. Pytanie:

W pkt 11.3 opisu potrzeb i wymagań wskazano, że Uczestnicy złożą WAF wraz z oświadczeniem  o złożeniu WAF stanowiącym Załącznik nr 5 do OPIW oraz WPF wraz z oświadczeniem o złożeniu WPF stanowiącym Załącznik nr 5 do OPIW w odpowiedzi na zaproszenie do Dialogu Konkurencyjnego, o którym mowa  w punkcie 4.1. (ii) OPIW.

Złożenie WAF oraz WPF na etapie zaproszenia do udziału w dialogu konkurencyjnym nie znajduje uzasadnienia biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia objętego Postępowaniem. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z pkt 13.3 opisu potrzeb i wymagań cena sprzedaży Nieruchomości Celu Uzupełniającego wynikać będzie z operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Podmiotu Publicznego, załączonego do SIWZ. Tym samym na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest możliwym przedstawienie WAF zawierającej nawet przybliżone czy szacunkowe wielkości, z uwagi na brak informacji w zakresie wyceny nieruchomości, której własność ma być przenoszona na partnera prywatnego.

Podobnie, w zakresie WPF, wskazujemy, że na etapie zaproszenia do udziału w postępowaniu partnerzy prywatni nie posiadają odpowiedniego zakresu informacji pozwalającego na stworzenie takiego dokumentu. Co istotne, zgodnie pkt 2 załącznika nr 1 do opisu potrzeb i wymagań - wstępnych wymogów dotyczących realizacji Komponentu Podstawowego, podstawowym dokumentem określającym zakres przedmiotowego przedsięwzięcia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący budowy pływalni krytej (Komponent Podstawowy). Jak rozumiemy, Program Funkcjonalno-Użytkowy zostanie poddany dyskusji podczas negocjacji w toku dialogu konkurencyjnego, zatem tworzenie wstępnego programu funkcjonalnego nie wydaje się być uzasadnione (Komponent Uzupełniający zostanie natomiast przez partnerów prywatnych dookreślony już na etapie składania ofert — w ramach Koncepcji funkcjonalno-architektonicznej).

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy rozważenie usunięcia wymogu przedkładania przez Uczestników WPF i WAF.

  •  

Wstępna analiza finansowa (WAF) i Wstępny program funkcjonalny (WPF) to dokumenty, które ma opracować wykonawca zaproszony do fazy negocjacyjnej dialogu konkurencyjnego. Podstawą do opracowania WAF i WPF będzie Program Funkcjonalno-Użytkowy przedsięwzięcia, który Podmiot Publiczny udostępni wykonawcom zaproszonym do negocjacji. Podmiot Publiczny nie narzuca szczegółowego zakresu WPF i WAF, ani nie określa wzoru, według jakiego dokumenty te mają zostać opracowane. Zarówno WPF, jak i WAF mają zobrazować Podmiotowi Publicznemu, jaka jest koncepcja zagospodarowania Nieruchomości przez wykonawcę oraz jaki wstępnie model finansowy przedsięwzięcia zakłada wykonawca. Dokumenty te przyczynią się do usprawnienia fazy negocjacyjnej dialogu konkurencyjnego i przysłużą się lepszemu zrozumieniu wzajemnych oczekiwań stron.

  1. Pytanie:

Zgodnie z sekcją II.2.9) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji.

Niemniej jednak, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 maja 2018 r (sygn. akt: KIO 699/18, sygn. akt KIO 736/18), Izba orzekła, że „przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie wykluczają możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów — t. j. w ramach tzw. kryteriów selekcji w postępowaniach dwuetapowych. Wnioskować zatem należy, że unijny ustawodawca dopuszcza sytuację w której wykonawca może powołsię na taki potencjał — potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji — jeżeli Zamawiający taką możliwość dopuści w ogłoszeniu o zamówieniujednocześnie określając zasady przyznawania dodatkowej punktacji, dostosowując powyższe zasady do prowadzonego postępowania oraz przedmiotu zamówienie”.

Jest to o tyle istotne, że w przypadku braku możliwości polegania na zasobach trzecich w ramach kryteriów selekcji, Zainteresowanym Podmiotom pozostanie wyłącznie możliwość formowania konsorcjum. Jednocześnie, zgodnie z pkt 6.3. opisu potrzeb i wymagań Podmiot Publiczny, stosownie do art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy PPP, wyraża zgodę na zawarcie i wykonania Umowy o PPP z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej Oferty w celu realizacji Przedsięwzięcia jednoosobową spółką Partnera Prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni.

W konsekwencji, przyjęcie struktury konsorcjalnej będzie wiązać się z faktem, że udziału w potencjalnie powołanej spółce celowej będą musieli objąć wszyscy członkowie konsorcjum, co w przypadku Postępowania jest niezwykle problematyczne (z uwagi na chociażby planowana sprzedaż nieruchomości).

Odpowiedź:

Mając na względzie orzeczenia KIO w sprawach o sygn. akt KIO 699/18 oraz KIO 736/18, Podmiot Publiczny zdecydował o zmianie treści pkt. II.2.9) pkt 3 ogłoszenia o zamówienia i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji”.

  1. Pytanie:

Zgodnie z sekcją II.2.9 pkt 6 ogłoszenia w ramach pierwszego kryterium selekcji Zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane doświadczenie polegające na zrealizowaniu przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu dat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego wykonanie krytego basenu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 500 m2, należącego do kategorii XV obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 150 m2.

Jednoczenie zgodnie z sekcją II.2.9 pkt 7 ogłoszenia w przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z powyżej przedstawionym pierwszym kryterium selekcji, z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów w sposób uniemożliwiający wyłonienie 3 wykonawców o najwyższej punktacji, o kolejności wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów zdecyduje drugie kryterium selekcji, w ramach, którego Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą wykazaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę trwającą co najmniej 24 miesiące, polegającej na utrzymaniu technicznym krytego basenu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 500 m2, należącego do kategorii XV obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 150 m2.

Zwracamy się o wnioskiem o zmianę sekcji II.2.9 pkt 6 i 7 ogłoszenia w następujący sposób:

6. Zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane doświadczenie polegające na zrealizowaniu przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego wykonanie obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej nit 1500 m2, należącego do którejś ze wskazanych kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XIII, XV, XVI, lub XVIII,

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z powyżej przedstawionym pierwszym kryterium selekcji, z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów w sposób uniemożliwiający wyłonienie 3 wykonawców o najwyższej punktacji, o kolejności wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów zdecyduje drugie kryterium selekcji, w ramach, którego Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą wykazaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę trwającą co najmniej 24 miesiące, polegającej na utrzymaniu technicznym obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej nit 1500 m2, należącego do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XIII, XV, XVI, lub XVIII.

Zawężenie możliwości powoływania w ramach kryteriów selekcji jedynie obiektów stanowiących kryty basen o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 500 m2, należącego do kategorii XV obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 150 m2 doprowadzić do ograniczenia konkurencji w postępowaniu.

Obiekty należące do kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XIII. XV, XVI lub XVIII stanowią obiekty, których wykonanie również jest adekwatne do przedmiotu Postępowania.

Kategoria IX odnosi się bowiem do budynków kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki. biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych. Budynki zawarte we wskazanej kategorii przeznaczone są, podobnie jak pływalnie, do świadczenia usług zbiorowej, nieokreślonej społeczności, w której jednocześnie następuje duża rotacja. Podobnie wobec kategorii XIII, która obejmuje pozostałe budynki mieszkalne, tj. nie jednorodzinne, a zatem przeznaczone do zamieszkania i pobytu większej ilości osób oraz kategorii XVI odnoszącej się do budynków biurowych i konferencyjnych.

Tym samym wykazanie doświadczenia wobec wykonania budynków należących do kategorii IX, XIII oraz XVI również jest uzasadnione rodzajem zamówienia stanowiącym przedmiot Postępowania.

Budynki objęte kategorią XVIII stanową budynki przemysłowe (budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego). Z uwagi na fakt, że pływalnia jest obiektem stanowiącym swoiste połączenie funkcjonalności związanej z obsługą dużej ilości użytkowników,  a także równocześnie zapewnieniem sprawnej obsługi złożonej infrastruktury technicznej związanej  z techniką basenową oraz pomieszczeniami technicznymi związanymi z systemem filtrów i pomp. Tym samym uzasadnionym jest również możliwość wykazywania doświadczenia związanego z kategorią XVIII budynków.

Dodatkowo wskazać należy, że technologia wykonania budynków w w/w kategoriach nie różni się znaczenie od technologii prowadzenia robót budowlanych dla obiektów stanowiących kryte baseny.

Ewentualnie, prosimy o rozważenie rozszerzenia kategorii możliwych do wskazywania w ramach pierwszego oraz drugiego kryterium selekcji na wszystkie kategorie budynków wskazane  w warunkach udziału w postępowaniu, tj. w pkt 6.2. (A) pkt 1 oraz 6.2. (A) pkt 2 opisu potrzeb i wymagań. Zrównywanie wymagań związanych z warunkami udziału w postępowaniu oraz kryteriami selekcji jest rozwiązaniem szeroko praktykowanym na rynku, a także zapewniającym w jak największym stopniu konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Podmiot Publiczny zdecydował o zmianie treści pkt. II.2.9) pkt 6 i 7 ogłoszenia o zamówieniu  i nadanie im brzmienia:

„6. W ramach pierwszego kryterium selekcji Zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane doświadczenie, ponad warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.2 lit. A pkt. 1 opisu potrzeb i wymagań, polegające na zrealizowaniu przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego wykonanie obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500 m2, należącego do którejś ze wskazanych kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, lub XVIII.  Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach pierwszego kryterium selekcji: 10.

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z powyżej przedstawionym pierwszym kryterium selekcji, z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów w sposób uniemożliwiający wyłonienie 3 wykonawców o najwyższej punktacji, o kolejności wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów zdecyduje drugie kryterium selekcji, w ramach, którego Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą wykazaną, ponad warunek udziału w postepowaniu,  o którym mowa w pkt. 6.2 lit. A pkt. 2 opisu potrzeb i wymagań, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę trwającą co najmniej 24 miesiące, polegającej na utrzymaniu technicznym co najmniej jednego obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500 m2, należącego do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, lub XVIII.  Podmiot Publiczny uzna kryterium selekcji za spełnione również, jeżeli w ramach jednego zamówienia (umowy) świadczone są usługi utrzymania technicznego dwóch obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500 m2 każdy, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do Prawa budowlanego: IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, lub XVIII każdy”.

 

Mając na względzie, że udzielone wyjaśniania mogą wymagać dodatkowego czasu na przygotowanie i złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Podmiot Publiczny zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 18-02-2021 r.

 

 

 

Załączniki:
4213_zmiana_ogloszenia-_dokumenty.zip -
4213_2021-ojs015-030236-pl.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała