ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
10 lutego 2021, 09:02
Ogłoszenie nr 510414164-N-2021 z dnia 10.02.2021 r.
Gmina Boguchwała: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775707-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540402063-N-2021
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIZ.271.30.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Doku Kultury w Boguchwale. pakiet nr 1: sprzęt komputerowy i multimedialny, w tym: - Projektor multimedialny – 1 szt; - Ekran projekcyjny na statywie – 1 szt; - Wieża zestaw muzyczny w formie głośnika – 1 szt; - Telewizor LED 55” – 1 szt; - Projektor multimedialny, jasność min. 6000 lm – 1 szt; - Uchwyt sufitowy do projektora – 1 szt; - Ekran projekcyjny ścienny, sterowany automatycznie – 1 szt; - Notebook 15,6” – 1 szt; - Zestaw nagłośnienia – 1 szt; - Zestaw oświetlenia – 1 szt. pakiet nr 2: meble, w tym: - Stół składany – 40 szt; - Krzesło bankietowe – 200 szt; - Biurko – 3 szt; - Fotel biurowy – 3 szt; - Szafa aktowa z płyty melaminowej – 22 szt; - Szafa biurowa metalowa – 1 szt; - Stolik biurowy – 7 szt; - Wieszak drewniany wolnostojący – 9 szt; - Krzesło kubełkowe tapicerowane – 24 szt; - Szafka na naczynia górna – 1 szt; - Stolik socjalny – 1 szt; - Krzesło biurowe profilowane ze sklejki – 58 szt; - Sztaluga ekspozycyjna trójnożna – 10 szt; - Stolik świetlicowy – 15 szt; - Krzesło kubełkowe z tworzywa – 56 szt; - Stolik do gry w piłkarzyki – 1 szt; - Mównica aluminiowa – 1 szt; - Szafa magazynowa zamykana metalowa – 1 szt; - Regał magazynowy – 20 szt; - Wieszak do szatni wolnostojący na min. 50 haczyków – 6 szt; - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 15 l – 10 szt; - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 30 l – 7 szt; - Roleta rzymska przyciemniająca – 12 szt. pakiet nr 3: sprzęt AGD, w tym: - Lodówka o poj. chłodziarki 160 l – 1 szt; - Ekspres ciśnieniowy do kawy – 1 szt; - Szafa chłodnicza pojedyncza o poj. min. 350 l – 1 szt; - Szafa chłodnicza o poj. min. 1400 l – 1 szt; - Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej – 7 szt. w tym; - Regał magazynowy stalowy – 2 szt; - Piec konwekcyjno–parowy elektryczny – 1 szt; - Stół zmywakowy z dwoma komorami i półką dolną – 4 szt; - Stół zmywakowy z jedną komorą i półką dolną – 1 szt; - Stół zmywakowy z basenem jednokomorowym – 1 szt; - Patelnia grzewcza elektryczna – 1 szt; - Regał ociekowy z półkami perforowanymi – 1 szt; - Szafa przelotowa na naczynia – 1 szt; - Bemar jezdny trzykomorowy – 1 szt; - Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania – 1 szt; - Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej – 3 szt; - Szafka odzieżowa dwudzielna podwójna – 1 szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3
 
Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30213300-8, 30200000-1, 32320000-2, 38652120-7, 38653400-1, 32324600-6, 39100000-3, 39700000-9, 39710000-2, 39220000-0, 39221000-7, 39711200-1, 37800000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważ-nieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego”. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia do budyn-ku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” zostało ogło-szone w dniu 30 grudnia 2020 roku na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie porta-lu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: www.bzp.uzp.gov.pl o numerze: 775707-N-2020. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwadzieścia jeden ofert. Podczas badania ofert Zamawiający zauważył rozbieżność w dokumentacji postępowania polegają-cą na podaniu różnych terminów realizacji zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-wienia oraz w załączniku do SIWZ – formularzu ofertowym. Zamawiający w rozdziale IV SIWZ w pkt 2 wskazał , że zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazano termin wyko-nania umowy – do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Ww. wadliwość nie została wykryta przez Za-mawiającego do otwarcia ofert ani też nie była przedmiotem zapytań Wykonawców do SIWZ. Na postępowanie wpłynęło 21 ofert z czego 20 ofert z terminem realizacji zamówienia zgodnym z tym przedstawionym w formularzu ofertowym tj. 60 dni od dnia zawarcia umowy oraz jedna oferta, w której Wykonawca poprawił termin składania ofert na ten zgodny z SIWZ tj. 90 dni od dnia zawar-cia umowy. Błąd popełniony przez Zamawiającego polegający na podaniu dwóch różnych terminów realizacji spowodował niejednoznaczne zrozumienie intencji Zamawiającego i różnorodne zachowania po stronie Wykonawców, co mogłoby naruszyć zasadę równości, konkurencyjności i przejrzystości, które wpisane są w system zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia to jeden z przed-miotowo istotnych elementów planowanej do realizacji umowy o zamówienie publiczne i powinien być określony przez Zamawiającego w sposób jasny, precyzyjny i nie budzący wątpliwości ani roz-bieżności interpretacyjnych. Stan faktyczny, w którym Wykonawcy składają oferty z różnym termi-nem realizacji zamówienia powoduje, że Zamawiający ma do czynienia z nieporównywalnymi ofer-tami, a więc powstały błąd mógł mieć wpływ na wynik postępowania. Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobo-wiązania względem zamawiającego. Nie można w tym przypadku ani poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej SIWZ (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) wskazano rozbieżne wymagania.
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2 Meble
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważ-nieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego”. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia do budyn-ku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” zostało ogło-szone w dniu 30 grudnia 2020 roku na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie porta-lu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: www.bzp.uzp.gov.pl o numerze: 775707-N-2020. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwadzieścia jeden ofert. Podczas badania ofert Zamawiający zauważył rozbieżność w dokumentacji postępowania polegają-cą na podaniu różnych terminów realizacji zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-wienia oraz w załączniku do SIWZ – formularzu ofertowym. Zamawiający w rozdziale IV SIWZ w pkt 2 wskazał , że zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazano termin wyko-nania umowy – do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Ww. wadliwość nie została wykryta przez Za-mawiającego do otwarcia ofert ani też nie była przedmiotem zapytań Wykonawców do SIWZ. Na postępowanie wpłynęło 21 ofert z czego 20 ofert z terminem realizacji zamówienia zgodnym z tym przedstawionym w formularzu ofertowym tj. 60 dni od dnia zawarcia umowy oraz jedna oferta, w której Wykonawca poprawił termin składania ofert na ten zgodny z SIWZ tj. 90 dni od dnia zawar-cia umowy. Błąd popełniony przez Zamawiającego polegający na podaniu dwóch różnych terminów realizacji spowodował niejednoznaczne zrozumienie intencji Zamawiającego i różnorodne zachowania po stronie Wykonawców, co mogłoby naruszyć zasadę równości, konkurencyjności i przejrzystości, które wpisane są w system zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia to jeden z przed-miotowo istotnych elementów planowanej do realizacji umowy o zamówienie publiczne i powinien być określony przez Zamawiającego w sposób jasny, precyzyjny i nie budzący wątpliwości ani roz-bieżności interpretacyjnych. Stan faktyczny, w którym Wykonawcy składają oferty z różnym termi-nem realizacji zamówienia powoduje, że Zamawiający ma do czynienia z nieporównywalnymi ofer-tami, a więc powstały błąd mógł mieć wpływ na wynik postępowania. Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobo-wiązania względem zamawiającego. Nie można w tym przypadku ani poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej SIWZ (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) wskazano rozbieżne wymagania.
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet 3 Sprzęt AGD
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważ-nieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego”. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia do budyn-ku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” zostało ogło-szone w dniu 30 grudnia 2020 roku na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie porta-lu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: www.bzp.uzp.gov.pl o numerze: 775707-N-2020. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwadzieścia jeden ofert. Podczas badania ofert Zamawiający zauważył rozbieżność w dokumentacji postępowania polegają-cą na podaniu różnych terminów realizacji zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-wienia oraz w załączniku do SIWZ – formularzu ofertowym. Zamawiający w rozdziale IV SIWZ w pkt 2 wskazał , że zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazano termin wyko-nania umowy – do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Ww. wadliwość nie została wykryta przez Za-mawiającego do otwarcia ofert ani też nie była przedmiotem zapytań Wykonawców do SIWZ. Na postępowanie wpłynęło 21 ofert z czego 20 ofert z terminem realizacji zamówienia zgodnym z tym przedstawionym w formularzu ofertowym tj. 60 dni od dnia zawarcia umowy oraz jedna oferta, w której Wykonawca poprawił termin składania ofert na ten zgodny z SIWZ tj. 90 dni od dnia zawar-cia umowy. Błąd popełniony przez Zamawiającego polegający na podaniu dwóch różnych terminów realizacji spowodował niejednoznaczne zrozumienie intencji Zamawiającego i różnorodne zachowania po stronie Wykonawców, co mogłoby naruszyć zasadę równości, konkurencyjności i przejrzystości, które wpisane są w system zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia to jeden z przed-miotowo istotnych elementów planowanej do realizacji umowy o zamówienie publiczne i powinien być określony przez Zamawiającego w sposób jasny, precyzyjny i nie budzący wątpliwości ani roz-bieżności interpretacyjnych. Stan faktyczny, w którym Wykonawcy składają oferty z różnym termi-nem realizacji zamówienia powoduje, że Zamawiający ma do czynienia z nieporównywalnymi ofer-tami, a więc powstały błąd mógł mieć wpływ na wynik postępowania. Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobo-wiązania względem zamawiającego. Nie można w tym przypadku ani poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej SIWZ (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) wskazano rozbieżne wymagania.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała